Публикации

7-ТЕ СТЕПЕНИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧЕНИКА

(според Учителя и според окултната наука)

Първата степен, от която започват нещата, се нарича “Обръщане към Бога”. Ще видите, че има степени, които зависят от Бога, има степени и усилия, които зависят от човека, за да не чакате от Бога нещата, които вие трябва да свършите и обратно. Така стават големите аномалии и ученикът изостава в своя път. Първата степен не зависи от човека, това е процес на Бога в човека, процес на словото. Ако Той не е решил, вие може да искате да обръщате хората, но накрая няма да обърнете и себе си. Този процес не зависи от човека. Обръщането е тайно проявление на словото, т.е. той е свързан с тайното проявление на словото. Словото говори на душата по един особен начин и душата тръгва в пътя от първата степен нататък. Обръщането изисква способността за възприемане. Тази нагласа е свързана с определено силово поле на Духа. (За първите степени ще говоря по-малко, за последните три ще говоря повече, защото те са най-важни в пътя на ученика).

Втората степен:Покаянието. То е ликвидация на старите сметки и обръщане към Бога за нова енергия и за нов кредит, за нови възможности. Покаянието е от самия човек, то е лично, тук нито ангели се намесват, нито дяволи. Тук човек има избор, дали да го направи или не, много личен въпрос. Значи, няма Бог да дойде и да ви каже:Направете това, нито ангелите имат право, нито демоните. То е лично, тук и Бог няма намеса. То е подготовка за третата степен, то въвежда ученика в третата степен. Без тази степен ученикът не може да тръгне към третата степен. Ако някой иска да си прави покаяние или изповед, това трябва да се прави на заключена врата. Казвам това, понеже преди време някои идваха при мене от църквата и искаха аз да ги изповядвам. Аз им казах, че с такива неща не се занимавам и ги попитах защо идват при мене. Единият от тях каза, че ходил в някаква църква и искал от свещеника да го покае, а свещеникът му казал да се откаже от тази работа и той беше малко разочарован. Казвам ви това, защото ако отидете при свещеник, ще трябва двамата заедно да се покайвате и става много дълга историята.

Третата степен, това е Cпасението. Спасението е от Бога. Ако човекът е изпълнил втората степен, вече може да премине към третата степен, т.е. тук вече ще действа Бог. Тук умът и сърцето се хармонизират и човек започва да учи. Ще обясня какво значи учене, защото някои още не знаят за какво става въпрос. Някои мислят, че като учат няколко години или едно прераждане, въпросът е решен. Тук става въпрос за нагласата да учиш вечно, това е идеята. Учителят казва:И за най-великите Учители животът е тайнство.За да разбере ученикът учението на Учителя, има само едно условие:Ученикът да направи учението свой път. Това е път на голямо търпение, а в окултната наука търпението се смята за вратата, през която ще дойде светлината.

Четвъртата степен е Възраждането. След усърдната и търпелива работа идват плодовете на Духа. Тук се явява вдъхновението и ученикът се възражда за нов живот и за нови измерения в Божественото поле, т.е. в Духа. Четвъртата степен, възраждането е от човека.

Петата степен е Новораждането. Тук ученикът става господар на своя живот и се освобождава напълно от кармичния закон. Както виждате, преди това трябва дълго да е работил върху себе си, върху контрола на своите намерения, мисли и т.н. и чак след това може да влезе в тази степен. Тук никой не може да владее над неговия живот, защото тук се намира науката за контрола в едно по-високо поле. В тази степен съмнението вече не съществува, в предните степени все още съществуват фини съмнения, заблуждения. Освен това, според окултната наука контролът решава най-важния въпрос в живота на ученика, това се отнася до магическото равновесие във вътрешността. Ето защо на контрола и себеовладяването се дава голяма власт. Между другото, дълго време Христос не е давал власт на своите ученици, но когато са стигнали до петата степен, тогава им е дадена власт над духовете, над болестите и над много неща. Значи, от петата степен нататък им се дава власт да управляват духовете, защото тогава вече не могат да злоупотребяват. Новораждането е от Бога. Учителят казва, че тук се образува правилната връзка между менталното и причинното тяло на ученика и душата тръгва в един много силен път на своето развитие. В тази степен към ученика се насочват най-големите психически бури. Може да се каже, че става вихрушка в него. Точно тези големи психически бури предшестват новораждането. Това са белезите, че новораждането приближава. Когато се новородиш, умъртвяваш всичко нечисто в себе си, всяка тревога и всяко безпокойство, става въпрос за проблемите. Според Учителя, ученикът вече не може да се безпокои за проблема къща, прехрана, деца, семейство, пенсия и т.н., или смешния курс на долара. Дори курсът на долара да стане едно към хиляда, духът е толкова извисен, че всички тези неща са нищожни. Но това става в петата степен. Наистина е много смешно, един човек, който върви по Божествен път, да мисли за пенсия. Аз дадох аналогията, как изглежда Христос и пенсия. Както виждате, напълно несъвместимо, няма никаква връзка. В Божествения свят тези неща са изолирани, те не съществуват. Те съществуват само в едно паднало съзнание, за което Учителят казва, че от осем хиляди години се осигурява и гробищата са пълни с осигурени хора. Тук, в петата степен човешкият дух е толкова извисен, че всички проблеми стават малки и се обезличават. Искам да кажа, че в петата степен връзката с Бога никога не се губи. Защо? Защото новораждането определя абсолютната вяра, а това означава:да имаш всичко необходимо. Когато имаш абсолютна вяра, ти имаш всичко необходимо, защото тук ученикът се е простил с вярата в обикновения смисъл на думата. Това означава, че вярата е над всички условия, това е нейната сила. Само загатвам като идея, как трябва да се действа в такива случаи:при най-тежките положения, дори и когато човек няма нищо какво да яде, най-малкото, което се иска от него е постоянна радост, това е минимумът. От там нататък трябва да върви към щастие и блаженство и ако има много силен дух в него, трябва да мине и отвъд блаженството. Както виждате, започва се от постоянната радост, навлиза се в щастието, където човек става съвсем независим и после вече в много по-висши полета. Това на практика някой път се оказва трудно, все пак психиката ви трябва да е подготвена за най-тежките положения. Ние не чакаме, както някои чакат царят да дойде да оправи България. Понеже Учителят е дошъл и Христос е дошъл, учението е изнесено, ние чакаме изпитания, чрез които ще израстнем и ще влезем в новия живот.В петата степен ученикът се освобождава от ума. Тук, при най-големите и силни психически бури и страдания, ученикът свършва всичките си кармични задължения от древността. Всичко, което е писал, в голямата психическа буря се скъсва. Всички стари отношения и с живи, и с умрели, точно тук се скъсват, затова страданието му е голямо, защото всички длъжници са около него в тежкия кармичен час, всеки иска своето. И ако ученикът издържи, той вече се свързва с висшите светове, това става в петата степен. Тук не говоря за изпитанието на Голгота, говоря за други големи страдания. А Голгота е свързана със седмата степен.

Шестата степен е Посвещението. В тази степен се навлиза в окултното развитие на волята. Преди това умът и сърцето трябва да са постигнали хармония, а тук, в шестата степен се дават тайни методи, по вътрешен път, при които се развива волята. И когато волята се развие, тя може да скове всяка опасност и всяка фаталност. В тази степен се осъществява истинската медитация, защото истинската медитация произлиза от дълбокия и духовен начин на живот, другото са разни упражнения и размишления. Това може да се каже и така: медитацията трябва да стане начин на живот. Ще обясня: тук се осъществява истинското вглъбяване в словото, а на езика на посвещението това означава, че вглъбяването в словото е вглъбяване в тайните на живота и битието. В тази степен ще кажа нещо, което не съм казвал преди: В тази степен ученикът може да изненада и самата изненада, защото тук ученикът е посветен и той е в постоянна и мистична връзка със словото. Посвещението е от човека, той сам си го изработва, то не зависи от Бога. В тази степен се навлиза в тайната на словото и словото се изявява като чисто битие, а това е образът на прачовека. В тази степен ученикът се посвещава да служи на Бога и от ученик той се превръща в служител. Както виждате, до тук той е бил ученик. Ще обясня някои неща за понятието служител. Служител на Бога може да бъде само този, който има методи, не който търси методи, правила, а който ги е намерил. Тук методите на истината не се търсят, а са вече намерени. Но в сегашно време те се проявяват много мистично. Според окултната наука, в шестата степен се разкриват ключови тайни на природата и ученикът става посветен. В шестата степен става изключителна трансформация на съзнанието, става въпрос за по-низшето съзнание и се влиза в друга, специфична област на съзнанието. Тук няма карма за изплащане, а ученикът носи кармата на човечеството и затова трябва да мине през Голгота, за да дойде до седмата степен. В тази връзка искам да ви кажа идея на окултната наука: в тази степен за окултния ученик не съществува такова страдание, което той да не може да превърне в радост и светлина, това става в шестата степен.В шестата степен има много видове дарби, но трябва да ви обясня нещо във връзка с дарбите, не както се разбира в църквите. Учениците на Христос са действали по един начин, а учениците на Учителя действуват по един друг, много по-дълбок начин. Макар, че това е една хармонична разлика, но по степени на дълбочина учениците действат с други методи, които дават плодове толкова дълбоко, че бих казал, че засягат осмата раса. Всяка дарба е свързана със специфичен род енергии и същества във вселената. Значи, тя не е лично притежание, тя идва от друго място. Дарбите са специфични енергии, чрез които Космическият Принцип излива една част от себе си в определеното човешко същество, за да може то да помогне на хората да се включат в духовното развитие на човечеството и вселената. Окултната наука казва: Освен явните има и тайни дарби, те имат по-дълбока окултна мисия. Задачата на тези дарби е да организират един по-вътрешен и духовен космос, а самите те работят в по-вътрешни светове и измерения. По друг начин казано, тайните дарби работят в невидимите полета на живота и на Духа, за да могат да създадат след време една универсална култура, културата на осмата раса.За осмата степен няма да говорим, тя е много специална, става въпрос за възнесението Накратко само ще спомена, че възнесението е тотално сливане с космическия дух и той вече води към съвсем дълбоки светове, това е въпрос на бъдещето.

Седмата степен е възкресението. Това е последната степен на земята, тук се завършва човешката еволюция. Възкресението е от Бога, то не зависи от усилията на човека, защото човек трябва вече да е направил всичко, което е зависело от него. В тази степен Бог въвежда ученика в космическото съзнание, това е подготовка за осмата степен. Той се подготвя с това да стане съработник на Бога и на земята, и отвъд и то в най-висшия смисъл на думата. При възкресението долните тела, физическото, етерното, астралното менталното и причинното се свързват с Божественото тяло в много силен синтез. Това са седемте степени, които показват колко е силен пътя на ученика, докато дойде той до числото седем, това е тайната на числото седем. Това е високият връх, в който ученикът ще извоюва своята свобода, в която той ще бъде зависим само от Бога. Това означава, че възкресението е връщане към Божествения свят. Йоан се смята, че е любимият ученик на Христос. Според окултната наука е представител на специалните, на тайните дарби. За другите ученици не може да се каже такова нещо, затова ви давам един пример, за да разберете каква е разликата. Той е бил обучаван само от Христос. И други от неговите ученици са били обучавани, но в много по-низша степен. Чрез тайните дарби Библията се изучава от съвсем друг ъгъл, от ъгъла на окултната наука, което е достояние само на невидимия свят, не на астралния, а само на невидимия свят. Истинската окултна наука днес черпи своите методи от най-дълбоките области на космическото и свещено пространство, не от книгите. Може да обясним това и по друг начин:Окултната наука казва, че и апостол Петър, и апостол Павел имат своя църква, и Йоан има своя църква, ще ви обясня разликата. Всички ученици на Христос са много изостанали по отношение на Йоан и затова само Йоан можеше да напише великото Откровение, никой друг не можеше да има такива специални преживявания, за които ще говорим друг път. Другите ученици на Христос не само че не могат да напишат такова нещо, но те не могат и да го разберат. Това е свързано с тайните дарби. Това означава, че Йоан е посветен от съвсем друга област на вселената и някои от вас може би са чували легендата за неговия живот. Докато учениците на Христос умират мъченически, Йоан умира по съвсем друг начин. Една легенда разказва за живота му до дълбоки старини, на стари години е бил потопен в котел с врящо мляко, където всички, които са били вкарани, умират, но той е излязъл спокойно и е живял до старини. Друга легенда разказва просто, че той е умрял на стари години.В Откровението на Йоан са отразени знанията на древни и могъщи окултни школи. Това са школите, които винаги са работили тайно, те и сега работят така. Разликата е тази, че окултните школи в миналото и сега произвеждат Синове на Бога, докато в църквите тези неща не се произвеждат. Там се говори за вяра, но мъдростта е още далеч и не е дадена, макар, че се стараят. Както виждате, окултната наука работи тайно и произвежда синове и дъщери на Бога, които ще образуват ядрото на новата култура, която ще помага на вярващите не само от църквите, а и на много други вярващи, които ще се нуждаят от помощ.

Елеазар Хараш 06.06.1996 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *