fbpx

ПОДКРЕПЕТЕ ВИДЕЛЕЙ 

hands 1Духовни и енергийни пътешествия, събития по сакрални места в България и чужбина, видео материали 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪТУВАЩИ СЕМИНАРИ,

Осъществявани, чрез туроператор „ТеДеВе” ЕООД. Удостоверение за ТО - PKK-01-06022, изд. на 20.12.2007год.

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1. Предмет на настоящите общи условия e организирането и предоставянето от Виделей или „ТеДеВе” ЕООД на стационарни и пътуващи семинари, конференции, симпозиуми и други в страната и чужбина с обща цена на потребител/и срещу заплащане на уговорената цена от страна на потребителя/ите.

1.2. Пакетите от всички услуги, предлагани на тази страница се предлагат основно със съдействието на лицензиран туроператор „ТеДеВе” ЕООД.

1.3. В договора за пътуващите семинари, провеждани с друг избран лицензиран туроператор се упоменава конкретния туроператор, с който се осъществява пътуването.

2. ЗАПИСВАНЕ

2.1. Записването за семинара   се извършва по телефон, или имейл, чрез или директно в офиса на организатора на семинара. Резервацията се счита за валидна след попълване на резервационна бланка и / или заплащане на аванс. При извършени по банков път или с кредитна карта плащания ОРГАНИЗАТОРЪТ и / или упълномощения тур оператор потвърждава резервацията в 20 дневен срок.

2.2. Условията на договора /цена на семинара, срок, начин на плащане, срокове за прекратяване, минимален брой участници за осъществяване на събитието, неустойки и др. за всяко едно събитие се посочват и публикуват на интернет страницата на Организатора и / или упълномощения тур оператор

2.3. Договорът за организирано пътуване може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на организатора или  „ТеДеВе”ЕООД, чрез поставяне на маркер в поле „Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване“ и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия и на Закона за защита на потребителите.

3.  ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането се извършва в брой или по банков път на сметката на Организатора, или на посочен от организатора за конкретното събитие туроператор, хотел или транспортна фирма.

3.2. Потребителят се задължава да заплати цената по начина указан за всяко едно събитие на интернет страницата на Организатора и / или упълномощения тур оператор

3.3. Банковата сметка на тур оператора упълномощен от Организатора е:

3.3.1 Туристическа компания "ТеДеВе" ЕООД : BG59FINV91501017100033 в лева.

Първа инвестиционна банка. ( Fibank).

BIC: FINVBGSF

3.4. Организаторът и / или упълномощения тур оператор има право да прави промени в програмата, условията за записване, настаняване, закуски, обеди, вечери, транспорт, да увеличава цената, ако промяната в цената и изменението се дължи единствено на:

1. увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото;

2. увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси;

3. промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

4. Намаляне на участниците под 16 човека за международни екскурзии и/или пътуващи семинари.

Цената не може да се увеличава 2 дни преди началната дата на пътуването.

4. ВИЗИ

4.1. За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани, Организаторът и / или упълномощения тур оператор предоставя на Потребителя  необходимата информация в тази връзка. При изрично писмено упълномощаване от страна на Потребителя и заплащане на допълнителна цена, Организаторът и / или упълномощения тур оператор ще подготвя и внася документите му в съответните консулски служби, ако няма изискване от Консулството за задължително лично явяване на интервю и подаване на документите и получаването на готовата виза. Ако подобно изискване има, то Потребителят извършва самостоятелно всички необходими правни и фактически действия и предоставя на Организатора и / или упълномощения тур оператор изискуемите документи. Непредставянето на документи от страна на Потребителя, неплащането на таксите за визата или неявяването в Консулството на лично интервю, ако то е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

4.2. Издаването на визи за съответната държава е в компетентност единствено на съответното Консулство и не се гарантира от Организатора и / или упълномощения тур оператор. В случай на отказ от страна на Консулството, внесените от Потребителя такси за изготвяне на виза ще бъдат задържани съобразно изискванията на консулството.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. За Организатораи /или, чрез упълномощения тур оператор:

5.1.1. Да предостави в съответствие със сключения договор и при условията на същия услугите, заплатени от Потребителя, а именно: услугите нямащи характер на туристическа услуга/ лектори, материали, подходяща зала и др./, както и туристическите услуги, включени в пакетната цена, когато се касае за пътуващ семинар, екскурзия, включващ нощувки, настаняване, организиран транспорт и др.

5.1.2. да сключи от името и за сметка на потребителя застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“ при лицензиран Застраховател при пътувания извън страната.

5.1.3. Да спазва и извършва добросъвество поетите от него задължения в договора или предвидени в нормативен акт.

5.2. за Потребителя:

5.2.1. Да заплати в пълен обем и в срок всички договорени услуги.

5.2.2. При пътувания извън България да си осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт или лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България, със съответната валидност към крайната дата на пътуване, отговаряща на изискванията на посещаваните страни.

5.2.3. Ако се касае за пътуване извън България и Потребителят няма навършени 18 години, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител). Оригиналът на нотариалната декларация се предоставя в офиса на Организатора и / или упълномощения тур оператор не по-късно от 5 работни дни преди отпътуването. В случай, че това не е изпълнено или декларацията е неправилна попълнена или заверена, то  това се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя. Едновременно с това Организаторът и / или упълномощения тур оператор не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Потребителя за непроведеното пътуване.

5.2.4. Да спазва законите на страната, за която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуващия семинар заедно с организираната за конкретния пътуващ семинар група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и Организаторът и / или упълномощения тур оператор не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.

5.2.5. При нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, имуществената отговорност е изцяло за Потребителя и същият носи отговорност за всички имуществени/неимуществени вреди.

5.2.6. При пътувания и престой в държави с повишен риск от инфекциозни заболявания или за които има поставени изрични уславия в тази връзка, Потребителят е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

5.2.7. Ако Потребителят или друго лице по резервацията е лице с увреждания или с намалена подвижност, което изисква специални мерки, това трябва да бъде съобщено на Организатора и / или упълномощения тур оператор в момента на записване на пътуване и сключване на договора, за да може Организаторът и / или упълномощения тур оператор да предприеме необходимите мерки, съгласно изискванията на Българското и Европейско законодателство, в противен случай Организаторът и / или упълномощения тур оператор не носи отговорност да невъзможност за осъществяване на пътуването или за неудобства и затруднения в тази връзка.

5.2.8. Групови пътувания, при които договорът се сключва и подписва с един потребител, който действа и като представител на други потребители посочени в договора или по приложен списък, подписващият договор потребител удостоверява с подписа си сключването на договора, както и приемането и получаването  на общите условия от името на всички потребители.

Организаторът и / или упълномощения тур оператор - представител се задължава да предаде копия от сключения договор и общите условия на останалите Потребители. Потребителите посочени в договора или по приложения списък са солидарно отговорни заедно сподписалия договора в случай на неизпълнение на клаузите по така сключения договор. 

6. ОТКАЗ.НЕУСТОЙКИ

6.1. Потребителят има право да се откаже от семинара, без да дължи неустойка ( освен за страните:  Малта, Украйна, Англия - Обединеното Кралство, Виетнам, Камбоджа, Тайланд) най-късно до 65 дни преди обявената дата на заминаване, то в този случай организаторът възстановява пълния размер на внесения депозит, но при условие, че организаторът не е закупил самолетните билети за съответното пътуване на името на потребителя, които са с невъзвръщаема стойност, както и резервирани допълнителни екскурзии. За страните Малта, Украйна, Англия - Обединеното Кралство, Виетнам, Камбоджа, Тайланд  в този случай неустойката е 50% от внесената сума по което и да е предложение за пътуване, екскурзия, пътуващ семинар. 

6.2. В случай на отказ на Потребителя от екскурзията, пътуващия семинар, извършен до 30 дни преди обявената за пътуване дата, освен за псочените страни в точка 6.1 страни. Потребителят дължи неустойка  размер от 50% от цената на договора. Организаторът и / или упълномощения тур оператор има право да усвои платения депозит като неустойка.

6.3. В случай на отказ на Потребителя от екскурзията, пътуващия семинар, извършен от 30 до 14 дни преди обявената за пътуване дата.  Потребителят дължи неустойка  размер от 60% от цената на договора. Организаторът и / или упълномощения тур оператор има право да усвои платените вноски до размера на дължимата неустойка.

6.4. В случай на отказ на потребителя от екскурзията, пътуващия семинар извършен от 14 до 7 дни  преди датата на пътуване потребителят дължи неустойка  размер от 80% от цената на договора. Организаторът и / или упълномощения тур оператор има право да усвои платените вноски до размера на дължимата неустойка.

6.5. В случай на отказ на Потребителя от екскурзията, пътуващ семинар по-малко от 7 дни  преди датата на пътуване, Потребителят дължи неустойка  размер от 100% от цената на договора.

6.6. Организаторът и / или упълномощения тур оператор има право да се откаже от Договора, без да носи никаква отговорност, ако потребителят не извърши депозитното плащане или доплащане в установения срок. 

6.7. Организаторът и / или упълномощения тур оператор има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на семинара, като в този случай потребителят дължи неустойка  размер от 50% от цената на договора.

6.8. (1) Когато Организаторът и / или упълномощения тур оператор промени значително някоя от основните клаузи на договора, е длъжен да уведоми потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на семинара. Потребителят може да:

1. приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или

2. се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

(2) Увеличаване на цената с повече от 5 на сто се смята за значителна промяна на договора.

(3) Потребителят уведомява за решението си организатора в срок от три дни от получаване на уведомлението, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването.

(4) Когато потребителят се откаже от договора съгласно ал. 1, т. 2, той има право да избира една от следните възможности:

1. да приеме друго пътуване от същото или по-високо качество, когато организаторът е в състояние да му предложи такова, или

2. да приеме пътуващ семинар с обща цена от по-ниско качество, като в този случай организаторът е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отменения и предложения пътуващ семинар, или

3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 37-дневен срок от датата, на която организаторът е получил уведомлението за отказ освен за псочените страни в точка 6.1. В този случай връщането на сумите за пътувания в тези страни се осъществява  до 20 дни след крайната дата на завършване на пътуването, екскурзията, пътуващия семинар.

6.9. Смяна на хотела или заведение за хранене и събитие с други от същата или по-висока категория, както и отмяната на закуска не се счита за промяна на Договора.

6.10. Организаторът и / или упълномощения тур оператор си запазва правото да промени вписания в договор превозвач с друг превозвач при настъпване на причини, които правят нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си.

6.11. Организаторът и / или упълномощения тур оператор си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или при настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно Потребителя.

6.12. Организаторът и / или упълномощения тур оператор не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение, ако причините за това се дължат на:

а) Потребителят, в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;

б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

в) непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след плащането, което плащане се счита за приемане на всички условия посочени тук в бутона „общи условия: на сайта:www.videlei.com, и което плащане – дори частично – се счита за сключване на договор за пътуващ семинар и за туристическо пътуване, което не може да бъде предвидено или избегната от страна на Организатора и / или упълномощения тур оператор и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолимо събитие се счита следното, но не само: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, пътен инцидент и катастрофа, вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, отказване на медицинска помощ на участник в групата, провеждащо се мероприятие, което ограничава придвижването на участниците в семинара до мястото на посещаваните обекти, и други изключителни обстоятелства. При тези случаи, Организаторът и / или упълномощения тур оператор си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация;

г) за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител;

д) при загубени лични документи от страна на Потребителя, водачът може да съдейства, без да нарушава предвидената като време програма на пътуващия семинар. При забравени вещи в хотела, всички разходи направени от представител на организатора в тази връзка са за сметка на Потребителя.

6.13. Потребителят може да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми за това организатора най-късно 45 дни преди обявената дата на заминаване. Потребителят и  и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред организатора за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.В случаи на вече издадени самолетни билети сроковете и условията за промяна на име се определят от авиокомпанията, издала съответния самолетен билет, срещу заплащане на глоба или пълна такса за издаване на нов самолетен билет.

6.14. Когато организаторът отмени семинар /пътуващ семинар. екскурзия преди неговото започване по причина, която не се дължи на Потребителя, а е вследствие на бури, влошение метереологични условия, фосмажор последният има право:

а/ да приеме друго пътуване от същото или по – високо качество, когато организаторът е в състояние да му предложи такова, или

б/да приеме семинар с обща цена от по-ниско качество, като в този случай организаторът е длъжен да възстанови на Потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или

в/ да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 37-дневен срок от датата, на която организаторът е получил уведомлението за отказ.

6.15 Организаторът има право да откаже записване на Потребитиля за участие, ако възникнат промени в условията за осъщестяване на пътуването. Такива промени са:

намелен брой места в самолет, автобус/микробус от страна на превозвач, който осигурява част от екскурзията/пътуващ семинар, брой места в хотел, в който се пренощува и др. В този случей Организаторът е длъжен да възстанови платените суми от Потребителя за участие в екскурзията/пътуващ семинар.

7. РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните услуги, условия в хотели и т.н. трябва да бъдат предявени от Потребителя на място, в писмен вид пред доставчика на услугите или представител на Организатора и / или упълномощения тур оператор. В случай, че изискванията на Потребителя не бъдат удовлетворени, Потребителят трябва да изиска от отговорно лице – представител/контрагент на организатора , съставянето на място на протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице. В срок от 4 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване, Потребителят трябва да представи в офиса на Организатора и / или упълномощения тур оператор неговата интернет страница или на електронния му адрес писмена рекламация, като приложи към нея съставеният констативен протокол на място, екземпляр от договора, документи удостоверяващи направените от него плащания.

7.2. В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Организатора и / или упълномощения тур оператор на семинара.

7.3. Организаторът и / или упълномощения тур оператор се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становищe по нея.

7.4. Горна граница на отговорността на организатора за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора е възстановяване на сумата, заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ за неполучените услуги. Когато отговорността на контрагентите на организатора и / или упълномощения тур оператор за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, договорът за семинарното пътуване може да предвиди ограничаване на отговорността на организатора в съответствие с разпоредбите на тези договори.

8. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящите Общи условия са приети от фондация Виделей, фондация Виделей България и упълномощения тур оператор и изготвени в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.

8.2. Потребителят с пълно или частично плащане за дадено пътуване - екскурзия, пътуващ семинар, което е и сключване на договора дава своето изрично съгласие личните данни предоставени на Организатора и / или упълномощения тур оператор във връзка с договора да бъдат обработвани  и съхранявани съгласно правилата на Закона за защита на личните данни от организатора, както и да бъдат предоставяни  на трети лица когато предоставянето е необходимо за изпълнение на туристическата услуга, другите предоставени услуги, нямащи характер на туристически такива, или за събирани на вземания на Организатора и / или упълномощения тур оператор. Със сключването на договора Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни предоставени на организатора във връзка с договора да бъдат да бъдат трансферирани във всяка държава, вкл. Извън Европейския съюз, когато това е необходимо за изпълнение на туристическата услуга.

8.3. Разпоредбите на настоящите общи условия се прилагат в отношенията между Организатора и / или упълномощения тур оператор, съдействащия за провеждането на семинарите Туроператор и потребителя, доколкото не е предвидена различна разпоредба в договора между страните.

8.4. Всички спорове по изпълнението на Договора за организирано пътуване ще се решават по взаимно съгласие на страните, а ако такова не бъде постигнато от компетентния български съд. Страните уговорят по смисъла на чл. 117 от ГПК местна подсъдност – гр. София. 

8.5. Плащането по която и да е в посочените сметки по нагоре на „ТеДеВе” ЕООД означава приемане на всички посочени условия без изключение.

Използвайки сайта www.videlei.com, вие се съгласявате и приемате, че предоставената информация на този сайт, Фейсбук профила на Асен Хермес Асенов, на поддържаните от него Фейсбук страници, в имейлите за информация, записвания за пътувания, които може да получавате или достъпвате в бъдеще е предоставена само с цел информираност и обща култура.

Авторът на тази информация не може по никакъв начин да бъде упрекван за неадекватни, крайни, неразумни, рискови и необмислени действия, постъпки и решения от страна на потребителите на настоящата информация.

Тази информация има за цел предоставяне на информираност за бъдещи събития посочени в посочените по-горе медии, интернет платформи, сайт.

Асен Асенов, фондация Виделей и фондация Виделей България и неговите екипи нито могат да бъдат упреквани за приемането, разбирането, достъпването, използването на дадена информация в контекста на сайта и Фейсбук ресурсите, които предоставят, нито могат да бъдат упреквани за пропускането на дадена информация или ползи относно събития и процеси, които са описвани и визирани в споменатите материали и ресурси.

Информацията, ресурсите и услугите, разработвани на този сайт и Фейсбук профила и Фейсбук страниците поддържани от Асен Александров Асенов се използват изцяло на собствена отговорност на потребителите на тези материали и ресурси.

Относно защитата на личните данни, които се въвеждат, изпращат на посочените е-майли в сайта www.videlei.com за организиране на събития и използват за записване в пътуващите семинари, екскурзии и други организрани мероприятия в съшия сайт www.videlei.com:

Сайтът www.videlei.comи базата данни са разположени на защитени сървъри на най-голямата хостинг компания в България.

Целият сайт работи изцяло под криптирана защитена връзка към браузъра ви. Регистрациите и всички други форми в сайта също комуникират по тази защитена връзка.

Достъп до базата с данни има единствено екипът на сайта и също се осъществява по защитена криптирана връзка и след оторизация.

Личните ви данни се използват само за записване в събития, изпращне на е-майли и изготвяне на застраховки, когато е нужно от голямата застрахователна компания ЕВРО ИНС.

Ако желаете акаунта ви да бъде изтрит, свържете се с нас на обявените контакти.

Сайтът използва бисквитки/cookies за да запазва някои настройки, както и за анализиране на посещаемостта.

Използвайки сайта www.videlei.com, вие се съгласявате и приемате нашите условия за ползване, поверителност, ползване на личните ви данни и ползване на бисквитки.

КОПИРАЙТ: Нито една част от този сайт, Фейсбук профил и Фейсбук групи, поддържани от Асен Асенов и неговия екип, не може да бъде копирана, цитирана, печатана, разпечатвана, огласявана по медии, публикувана в интернет, излъчвана по телевизия, вестници, радиа или която и да е друга медия.

Това става само след комуникация по е-майл с Асен Асенов и след изричното му писмено съгласие.
.

Средствата от даренията се насочват за издаване и разпространение на духовна литература, реализиране на телевизионни предавания, за Българския Дух и култура

( може да видите тук: натисни )

Pay Pal:

www.paypal.me/videlei

e-Pay:

КИН: 0188054650

Revolut:

Asen Asenov

IBAN : GB32 REVO 00997006 2818 99

BIC REVOGB21

Банков превод:

Сметка в лева: BG19STSA93000025307630 BIC STSABGSF

Сметка в евро: BG96STSA93000025307699 BIC STSABGSF

Еконт

Офис Фердинандова, гр. Бургас

Асен Асенов, тел.0897660662 

 

При желание за даряване относно развитието на дадена тема, събитие или дарение насочено към дадена личност от авторите и лекторите, с които правим видео или дарение различно от темите на Виделей, или за инициативи, семинари, лекции, издаване на книги и др. се обадете на 0897660662 Асен Асенов.

Why to visit Bulgaria? Because we are going to the country with:

1.Two of TEN SPIRITUAL PLACES WITH THE STRONGEST ENERGY FIELD: https://gostica.com/spiritual-lifestyle/top-10-spiritual-centers-with-strong-energy/

2. The oldest gold treasure discovered in the world https://visit.varna.bg/en/sights/preview/293.html

IF YOU VISIT THIS PLACE - ( N 1 of the TEN SPIRITUAL PLACES WITH THE STRONGEST ENERGY FIELD - the next 4 photos ) DURING THE PERIOD OF 17-22. August, any year, we'll show you the only place in the world (the next 4 photos) where you can see thousands of people in a special energy practice - a dance that plays live music with violins, improves every system in the person.

 

 

Video: https: // www.youtube.com/watch?v=VHWpuqfeoug 

 

Оf course at any time of the year we also make the following trips on energy and special places in Bulgaria.

Just write us mail to: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

All this is real, and you can see ( 6-day trip with 5 overnights ) and have lunch in these places

 

Еnergy places and the wonders of Bulgaria:

 

 

 

One day in Rila ( THAT APPLIES TO THE FIRST 4 PICTURES ) walking around its pearls: The Seven Rila Lakes. During the last few years this destination has become one of the most popular places for one-day hiking tours in the Rila Mountains. The reasons are several: impressive nature beauty, easy access by chairlift, variety of paths and hiking routes in the area. If you wish to make your walk harder or easier your guide will be able to adjust the group programme accordingly. Mind that this is a group tour, so the pace is decided among all participants.

A transfer from Sofia takes us to the Panichishte Resort cable car with the help of which we reach the Seven Rila Lakes Cirque. Then we start exploring them one by one. Each lake is named after its most characteristic feature. The highest one (at 2500m/8200ft above sea level) is called Salzata ("The Tear"), from where we have a bird’s eye view over all seven lakes, as well as surrounding outcrops and deep valleys; the next one in height carries the name Okoto ("The Eye") after its oval form; Babreka ("The Kidney") is the lake with the steepest shores of the entire group; Bliznaka ("The Twin") is the largest of all; Trilistnika ("The Trefoil") has an irregular shape; the shallowest lake is Ribnoto Ezero ("The Fish Lake") and the lowest one is Dolnoto Ezero ("The Lower Lake"; 2100m/6995ft), where the water that flows out of the other lakes is gathered to form the source of Dzherman River.
Food: if you have forgotten to take a lunch pack or a sandwich with you, you can take advantage of the meals on offer in the two huts on our way. The menu is limited though: soups (lentils, beans), grilled meat and some basic meals.

Difficulty: this walking route is moderately arduous, with individual brief paths featuring steep inclines. Please bring along comfortable hiking boots. Sandals and flip-flops are not accepted. Rain jacket might be useful in summer as heavy showers sometimes occur in the afternoons. Note that a guided and a self-guided option is available (see below price details).

Transfer timefrom Sofia - 3-3,30hrs
Walking time: 4-5 hrs (moderate difficulty)
Best period: mid June-mid September

English-speaking guide

The price does not include: Food and drinks; Personal expenses; Chairlift tickets (9 Euro per person, can be booked online); Walking poles (15 Euro per person, can be booked online)

FOR DETAILS AND OTHER ROUTES - PLEASE DO NOT HESITATE TO WRITE ON OUR E-MAIL : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ВИДЕЛЕЙ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪТУВАЩИ СЕМИНАРИ/ЕКСКУРЗИИ,

Осъществявани, чрез туроператор „ТеДеВе” ЕООД. Удостоверение за ТО - PKK-01-06022, изд. на 20.12.2007год.

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


1.1. Предмет на настоящите общи условия e организирането и предоставянето ОТ „ТеДеВе” ЕООД на стационарни и пътуващи семинари, конференции, симпозиуми, екскурзии и други в страната и чужбина с обща цена на потребител/и срещу заплащане на уговорената цена от страна на потребителя/ите.

1.2. Пакетите от всички услуги, предлагани на тази страница се предлагат основно със съдействието на лицензиран туроператор „ТеДеВе” ЕООД.

1.3. В договора за пътуващите семинари/екскурзии провеждани с друг избран лицензиран туроператор се упоменава конкретния туроператор, с който се осъществява пътуването.


2. ЗАПИСВАНЕ


2.1. Записването за семинара/екскурзията се извършва по телефон, или имейл, чрез или директно в офиса на организатора на семинара. Резервацията се счита за валидна след попълване на резервационна бланка. заплащане на аванс или цялата сума. При извършени по банков път или с кредитна карта плащания ОРГАНИЗАТОРЪТ /упълномощения тур оператор потвърждава резервацията в 20 дневен срок.

2.2. Условията на договора /цена на семинара/ екскурзия, срок, начин на плащане, срокове за прекратяване, минимален брой участници за осъществяване на събитието, неустойки и др. за всяко едно събитие се посочват и публикуват на интернет страницата на Организатора/ тур оператора

2.3. Договорът за организирано пътуване може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на Виделей/ТеДеВе”ЕООД, чрез поставяне на маркер в поле „Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване“ и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия и на Закона за защита на потребителите.


3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ


3.1. Плащането се извършва в брой или по банков път на сметката на Организатора/туроператора, хотел или транспортна фирма посочени в информацията за съответното събитие.

3.2. Потребителят се задължава да заплати цената по начина указан за всяко едно събитие на интернет страницата на Организатора/ тур оператора

3.3. Банковата сметка на тур оператора е:

3.3.1 Туристическа компания "ТеДеВе" ЕООД : BG59FINV91501017100033 в лева.

Първа инвестиционна банка. ( Fibank).

BIC: FINVBGSF

3.4. Организаторът/ тур операторът има право да прави промени в програмата, условията за записване, настаняване, закуски, обеди, вечери, транспорт, да увеличава цената, ако промяната в цената и изменението се дължи единствено на:

1. увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото;
2. увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси;
3. промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.
4. Намаляване на участниците под 16 човека за международни екскурзии и/или пътуващи семинари.
Цената не може да се увеличава 2 дни преди началната дата на пътуването.


4. ВИЗИ


4.1. За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани, Организаторът и / или упълномощения тур оператор предоставя на Потребителя необходимата информация в тази връзка. При изрично писмено упълномощаване от страна на Потребителя и заплащане на допълнителна цена, Организаторът и / или упълномощения тур оператор ще подготвя и внася документите му в съответните консулски служби, ако няма изискване от Консулството за задължително лично явяване на интервю и подаване на документите и получаването на готовата виза. Ако подобно изискване има, то Потребителят извършва самостоятелно всички необходими правни и фактически действия и предоставя на Организатора/ тур оператора изискуемите документи. Не представянето на документи от страна на Потребителя, не плащането на таксите за визата или неявяването в Консулството на лично интервю, ако то е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

4.2. Издаването на визи за съответната държава е в компетентност единствено на съответното Консулство и не се гарантира от Организатора/тур оператора. В случай на отказ от страна на Консулството, внесените от Потребителя такси за изготвяне на виза ще бъдат задържани съобразно изискванията на консулството.


5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


5.1. За Организатора/тур оператора:

5.1.1. Да предостави в съответствие със сключения договор и при условията на същия услугите, заплатени от Потребителя, а именно: услугите нямащи характер на туристическа услуга/ лектори, материали, подходяща зала и др./, както и туристическите услуги, включени в пакетната цена, когато се касае за пътуващ семинар, екскурзия, включващ нощувки, настаняване, организиран транспорт и др.

5.1.2. да сключи от името и за сметка на потребителя застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“ при лицензиран Застраховател при пътувания извън страната.

5.1.3. Да спазва и извършва добросъвестно поетите от него задължения в договора или предвидени в нормативен акт.

5.2. за Потребителя:

5.2.1. Да заплати в пълен обем и в срок всички договорени услуги.

5.2.2. При пътувания извън България да си осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт или лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България, със съответната валидност към крайната дата на пътуване, отговаряща на изискванията на посещаваните страни.

5.2.3. Ако се касае за пътуване извън България и Потребителят няма навършени 18 години, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител). Оригиналът на нотариалната декларация се предоставя в офиса на Организатора/ тур оператор не по-късно от 5 работни дни преди отпътуването. В случай, че това не е изпълнено или декларацията е неправилна попълнена или заверена, то това се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя. Едновременно с това Организаторът/ тур оператор не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Потребителя за не проведеното пътуване.

5.2.4. Да спазва законите на страната, за която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуващия семинар заедно с организираната за конкретния пътуващ семинар група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и Организаторът/ тур оператор не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.

5.2.5. При нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, имуществената отговорност е изцяло за Потребителя и същият носи отговорност за всички имуществени/неимуществени вреди.

5.2.6. При пътувания и престой в държави с повишен риск от инфекциозни заболявания или за които има поставени изрични условия в тази връзка, Потребителят е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

5.2.7. Ако Потребителят или друго лице по резервацията е лице с увреждания или с намалена подвижност, което изисква специални мерки, това трябва да бъде съобщено на Организатора/ тур оператор в момента на записване на пътуване и сключване на договора, за да може Организаторът/тур оператор да предприеме необходимите мерки, съгласно изискванията на Българското и Европейско законодателство, в противен случай Организаторът /тур оператор не носи отговорност да невъзможност за осъществяване на пътуването или за неудобства и затруднения в тази връзка.

5.2.8. Групови пътувания, при които договорът се сключва и подписва с един потребител, който действа и като представител на други потребители посочени в договора или по приложен списък, подписващият договор потребител удостоверява с подписа си сключването на договора, както и приемането и получаването на общите условия от името на всички потребители.
Организаторът /тур оператор - представител се задължава да предаде копия от сключения договор и общите условия на останалите Потребители. Потребителите посочени в договора или по приложения списък са солидарно отговорни заедно с подписалия договора в случай на неизпълнение на клаузите по така сключения договор.


6. ОТКАЗ.НЕУСТОЙКИ


6.1. Потребителят има право да се откаже от семинара/екскурзията, без да дължи неустойка ( освен за страните: Малта, Украйна, Англия - Обединеното Кралство, Виетнам, Камбоджа, Тайланд) най-късно до 65 работни дни преди обявената дата на заминаване, то в този случай организаторът възстановява пълния размер на внесения депозит, но при условие, че организаторът не е закупил самолетните билети за съответното пътуване на името на потребителя, които са с невъзвръщаема стойност, както и резервирани допълнителни екскурзии. За страните Малта, Украйна, Англия - Обединеното Кралство, Виетнам, Камбоджа, Тайланд в този случай неустойката е 50% от внесената сума по което и да е предложение за пътуване, екскурзия, пътуващ семинар.

6.2. В случай на отказ на Потребителя от екскурзията, пътуващия семинар, извършен до 30 работни дни преди обявената за пътуване дата, освен за посочените страни в точка 6.1 страни. Потребителят дължи неустойка размер от 50% от цената на договора. Организаторът/ тур оператор има право да усвои платения депозит като неустойка.

6.3. В случай на отказ на Потребителя от екскурзията, пътуващия семинар, извършен от 30 работни до 14 работни дни преди обявената за пътуване дата. Потребителят дължи неустойка размер от 60% от цената на договора. Организаторът/ тур оператор има право да усвои платените вноски до размера на дължимата неустойка.

6.4. В случай на отказ на потребителя от екскурзията, пътуващия семинар извършен от 14 работни до 7 работни дни преди датата на пътуване потребителят дължи неустойка размер от 80% от цената на договора. Организаторът/ тур оператора има право да усвои платените вноски до размера на дължимата неустойка.

6.5. В случай на отказ на Потребителя от екскурзията, пътуващ семинар по-малко от 7 работни дни преди датата на пътуване, Потребителят дължи неустойка размер от 100% от цената на договора.

6.6. Организаторът/тур оператора има право да се откаже от Договора, без да носи никаква отговорност, ако потребителят не извърши депозитното плащане или доплащане в установения срок.

6.7. Организаторът/ тур оператор има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на семинара, като в този случай потребителят дължи неустойка размер от 50% от цената на договора.

6.8. (1) Когато Организаторът/тур оператор промени значително някоя от основните клаузи на договора, е длъжен да уведоми потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на семинара. Потребителят може да:

1. приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или
2. се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
(2) Увеличаване на цената с повече от 5 на сто се смята за значителна промяна на договора.
(3) Потребителят уведомява за решението си организатора в срок от три работни дни от получаване на уведомлението, но не по-късно от 7 работни дни преди началната дата на пътуването.
(4) Когато потребителят се откаже от договора съгласно ал. 1, т. 2, той има право да избира една от следните възможности:
1. да приеме друго пътуване от същото или по-високо качество, когато организаторът е в състояние да му предложи такова, или
2. да приеме пътуващ семинар с обща цена от по-ниско качество, като в този случай организаторът е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отменения и предложения пътуващ семинар, или
3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 37-дневен срок от датата, на която организаторът е получил уведомлението за отказ освен за посочените страни в точка 6.1. В този случай връщането на сумите за пътувания в тези страни се осъществява от 20 работни дни до 30 работни след крайната дата на завършване на пътуването, екскурзията, пътуващия семинар.

6.9. Смяна на хотела или заведение за хранене и събитие с други от същата или по-висока категория, както и отмяната на закуска не се счита за промяна на Договора.

6.10. Организаторът/тур оператора си запазва правото да промени вписания в договор превозвач с друг превозвач при настъпване на причини, които правят нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си.

6.11. Организаторът/ тур оператора си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или при настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно Потребителя.

6.12. Организаторът/тур оператора не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение, ако причините за това се дължат на:

а) Потребителят, в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след плащането, което плащане се счита за приемане на всички условия посочени тук в бутона „общи условия“: на сайта: www.videlei.com, и което плащане – дори частично – се счита за сключване на договор за пътуващ семинар и за туристическо пътуване, което не може да бъде предвидено или избегната от страна на Организатора / тур оператор и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолимо събитие се счита следното, но не само: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, пътен инцидент и катастрофа, вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, отказване на медицинска помощ на участник в групата, провеждащо се мероприятие, което ограничава придвижването на участниците в семинара до мястото на посещаваните обекти, и други изключителни обстоятелства. При тези случаи, Организаторът/ тур оператор си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация;
г) за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител;
д) при загубени лични документи от страна на Потребителя, водачът може да съдейства, без да нарушава предвидената като време програма на пътуващия семинар. При забравени вещи в хотела, всички разходи направени от представител на организатора в тази връзка са за сметка на Потребителя.

6.13. Потребителят може да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми за това организатора най-късно 45 дни преди обявената дата на заминаване. Потребителят и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред организатора за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето. В случаи на вече издадени самолетни билети сроковете и условията за промяна на име се определят от авиокомпанията, издала съответния самолетен билет, срещу заплащане на глоба или пълна такса за издаване на нов самолетен билет.

6.14. Когато организаторът отмени семинар /пътуващ семинар, екскурзия преди неговото започване по причина, която не се дължи на Потребителя, а е вследствие на бури, влошени метеорологични условия, фосмажор последният има право:

а/ да приеме друго пътуване от същото или по – високо качество, когато организаторът/тур оператора е в състояние да му предложи такова, или
б/да приеме семинар с обща цена от по-ниско качество, като в този случай организаторът/ тур оператора е длъжен да възстанови на Потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или
в/ да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 37-дневен срок от датата, на която организаторът/ тур оператор е получил уведомлението за отказ.

6.15 Организаторът/ тур оператор има право да откаже записване на Потребителя за участие, ако възникнат промени в условията за осъществяване на пътуването. Такива промени са:
намелен брой места в самолет, автобус/микробус от страна на превозвач, който осигурява част от екскурзията/пътуващ семинар, брой места в хотел, в който се пренощува и др. В този случай Организаторът/ тур оператор е длъжен да възстанови платените суми от Потребителя за участие в екскурзията/пътуващ семинар.


7. РЕКЛАМАЦИИ


7.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните услуги, условия в хотели и т.н. трябва да бъдат предявени от Потребителя на място, в писмен вид пред доставчика на услугите или представител на Организатора/ тур оператор. В случай, че изискванията на Потребителя не бъдат удовлетворени, Потребителят трябва да изиска от отговорно лице – представител/контрагент на организатора , съставянето на място на протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице. В срок от 4 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване, Потребителят трябва да представи в офиса на Организатора/ тур оператор неговата интернет страница или на електронния му адрес писмена рекламация, като приложи към нея съставеният констативен протокол на място, екземпляр от договора, документи удостоверяващи направените от него плащания.

7.2. В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Организатора/ тур оператор на семинара.

7.3. Организаторът/ тур оператора се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становищe по нея.

7.4. Горна граница на отговорността на организатора за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора е възстановяване на сумата, заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ за неполучените услуги. Когато отговорността на контрагентите на организатора/ тур оператор за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, договорът за семинарното пътуване може да предвиди ограничаване на отговорността на организатора в съответствие с разпоредбите на тези договори.


8. ДРУГИ УСЛОВИЯ


8.1. Настоящите Общи условия са приети от фондация Виделей, фондация Виделей България и тур оператор „ТЕДЕВЕ“ ЕООД и изготвени в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.

8.2. Потребителят с пълно или частично плащане за дадено пътуване - екскурзия, пътуващ семинар, което е и сключване на договора дава своето изрично съгласие личните данни предоставени на Организатора/ тур оператор във връзка с договора да бъдат обработвани и съхранявани съгласно правилата на Закона за защита на личните данни от организатора, както и да бъдат предоставяни на трети лица когато предоставянето е необходимо за изпълнение на туристическата услуга, другите предоставени услуги, нямащи характер на туристически такива, или за събирани на вземания на Организатора / тур оператор. Със сключването на договора Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни предоставени на организатора във връзка с договора да бъдат да бъдат трансферирани във всяка държава, вкл. Извън Европейския съюз, когато това е необходимо за изпълнение на туристическата услуга.

8.3. Разпоредбите на настоящите общи условия се прилагат в отношенията между Организатора/ тур оператор, съдействащия за провеждането на семинарите Туроператор и потребителя, доколкото не е предвидена различна разпоредба в договора между страните.

8.4. Всички спорове по изпълнението на Договора за организирано пътуване ще се решават по взаимно съгласие на страните, а ако такова не бъде постигнато от компетентния български съд. Страните уговорят по смисъла на чл. 117 от ГПК местна подсъдност – гр. Бургас

8.5. Плащането по която и да е в посочените сметки по нагоре на „ТеДеВе” ЕООД означава приемане на всички посочени условия без изключение.

 

„Виделей”:

• повдига духовната памет на българите.

• показване на думи и Дела Богомилския принцип : „Свобода, Равенство и Братство чрез Любовта”.

• съдейства за запазването на националното ни Българско самосъзнание и интегрирането му в Европейските ценности.

• съдейства за приобщаване на духовното съзнание и прилагане на практика на общочовешките ценности за мир, равноправие, взаимопомощ, добротворчество и др. като набляга на изграждането на добродетели във всеки човек индивидуално и като част от единното ни битие ЗА ЕД-но.

• възражда малко познатото знание за Българите, Траките и силата на Древната мъдрост, чрез семинари, видео излъчвания, телевизионни предавания.

• разпространява българския дух и култура, чрез събеседване с млади хора, симпозиуми, семинари, научни конференции, видео предавания, телевизии, лекции, пътуващи семинари в България и чужбина, публикации в медиите, комуникация с български центрове в Европа и света, университети, училища, неправителствени организации, писатели, музеи, музиканти и различни други културни институции по света.

• приема за изключително важно опазването на природата и гради пътища за хармонизирането ни с нея.

• разкрива публично вредите, които причиняват пестицидите върху растенията, животните и човешкия организъм.

• дейно участва в организирането на подписка против отравянето на земята, водата и въздуха.

• заедно със Зеленото движение предприема инициативи за спасяването на планетата.

• търсим чуждестранни партньори за създаването на благотворителен фонд, с чиято помощ да бъде проявена действена грижа за бездомни, бедни и болни хора.

• подкрепя стойностни лектори и създава подходящи условия за тяхната изява.

„Виделей” успя да постигне:

• над 3 500 000 (милион шестстотин хиляди) посещения в профила си в youtube;

• хиляди приятели и симпатизанти в групите си от социалната мрежа;

• присъствие на събитията като лектори ерудирани, писатели, учени, историци и изследователи.

• посещаване на уникални места и събрани изключително ценни документи, исторически и свидетелски разкази, видео материали и др. Сега продължаваме напред!

Ние сме хора, съмишленици на идеята за началото на 3-тия златен Век на Българската държава, дух, култура и общочовешки ценности.

Започнахме като общество Виделей през 2004г. с телевизионни предавания, беседи, лекции, семинари за българския дух и култура през вековете. Създадохме над 2900 телевизионни предавания по темата, вече стотици: семинари, срещи, беседи, разговори, походи, пътуващи семинари в страната и чужбина и сътворихме през 2011г. маршрутите и първите пътуващи семинари в новата ни история: „По пътя на Богомилите” в Босна и Херцеговина, Европа и света.

Дейността на Виделей е популяризиране, разпространение и съхранение на българския дух и култура в България, Европа и света. Съдействаме за изграждане на морално - духовни ценности в младото поколение за запазване идентичността, съхранение на българския род, бит, традиции, култура и интеграцията ни с европейската.

Нашата дейност се осъществява чрез събеседване с млади хора, симпозиуми, семинари, научни конференции, видео предавания, телевизии, лекции, пътуващи семинари в България и чужбина, публикации в медиите, комуникация с български центрове в Европа и света, университети, училища, неправителствени организации, писатели, музеи, музиканти и различни други културни институции по света.

Виделей е система за съхранение на националната ни идентичност, самосъзнание, бит, традиции и разпространение на духовна култура. Вече години наред осъществяваме това, чрез беседи с културни, духовни дейци, писатели, изследователи учени и др, като формата е: пътешествия с познание - пътуващи семинари ( екскурзия+ лектор), стационарни семинари, видео канал в youtube "ВИДЕЛЕЙ", ТВ.Предавания - "Последни Дни" в "ТВ.Канал 0" - гр.Бургас и др. Съдействаме още за изграждане на морално - духовни ценности в младото поколение, за запазване идентичността, съхранението на българския род, бит, традиции, култура и интеграцията им в европейските. "Виделей" е регистрирана като оператор на данни, в обществена полза, не е частна и се управлява от обществен съвет. Ползваме за дейността ни световно известни експерти, които може да видите тук на бутона „Експерти”, а тук са нашите „Видеа”, а тук е нашият „Faceboook профил”.

Heading Text

h1. Heading Secondary text

h2. Heading Secondary text

h3. Heading Secondary text

h4. Heading Secondary text

h5. Heading Secondary text
h6. Heading Secondary text

TIPS: Create lighter, secondary text in any heading with a generic <small> tag or the .small class.

Example body text

This is a lead paragraph.
Make a paragraph stand out by adding .lead.

Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula.

The following snippet of text is rendered as bold text.

The following snippet of text is rendered as italicized text.

An abbreviation of the word attribute is attr.

Address

Company Name
795 Folsom Ave, Suite 600
San Francisco, CA 94107
P: (123) 456-7890
Full Name
P: (123) 456-7890
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Emphasis classes

This is a .mute paragraph.

This is a .text-primary paragraph.

This is a .text-warning paragraph.

This is a .text-danger paragraph.

This is a .text-success paragraph.

This is a .text-info paragraph.

Alignment classes

This is a left aligned text .text-left

This is a center aligned text .text-center

This is a right aligned text .text-right

This is a justify aligned text which is often used in Book Design, Magazine or special Typo Pages. Create a justify aligned text with .text-justify class.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Quote's author in Source Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Quote's author in Source Title

Brand Colors

#d91e00
Brand Primary
#06b06d
Brand Secondary
#ffdb00
Brand Warning
#d9534f
Brand Danger
#0abceb
Brand Info
#5cb85c
Brand Success

Grayscale Levels

#222222
Gray Darker
#333333
Gray Dark
#555555
Gray
#999999
Gray Light
#eeeeee
Gray Lighter
#f7f7f7
Gray Lightest

Tabs

In the area of graphical user interfaces (GUI), a tabbed document interface (TDI) or a Tab is one that allows multiple documents to be contained within a single window, using tabs as a navigational widget for switching between sets of documents. It is an interface style most commonly associated with web browsers, web applications, text editors, and preference panes.

GUI tabs are modeled after traditional card tabs inserted in paper files or card indexes (in keeping with the desktop metaphor).

In the area of graphical user interfaces (GUI), a tabbed document interface (TDI) or a Tab is one that allows multiple documents to be contained within a single window, using tabs as a navigational widget for switching between sets of documents. It is an interface style most commonly associated with web browsers, web applications, text editors, and preference panes.

GUI tabs are modeled after traditional card tabs inserted in paper files or card indexes (in keeping with the desktop metaphor).

Alerts and Notifications

error message title

Donec eget purus nec tellus tincidunt lacinia et sed lorem. Cras ac dignissim mauris. Duis odio diam, rutrum ut est at, scelerisque malesuada risus.

sussess message title

Donec eget purus nec tellus tincidunt lacinia et sed lorem. Cras ac dignissim mauris. Duis odio diam, rutrum ut est at, scelerisque malesuada risus.

info message title

Donec eget purus nec tellus tincidunt lacinia et sed lorem. Cras ac dignissim mauris. Duis odio diam, rutrum ut est at, scelerisque malesuada risus.

warning message title

Donec eget purus nec tellus tincidunt lacinia et sed lorem. Cras ac dignissim mauris. Duis odio diam, rutrum ut est at, scelerisque malesuada risus.

Labels

Default Primary Success Info Warning Danger

List groups

Panels

Panel heading
Panel content

Panel primary

Panel content

Panel success

Panel content

Panel warning

Panel content

Panel danger

Panel content

Panel info

Panel content

Wells

Look, I'm in a small well!
Look, I'm in a well!
Look, I'm in a large well!

Календар на събитията

Април   2020
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Най-новото