Публикации

Езотерични факти за богомилите, които не знаем

81785690 2603973589859654 3905797100968869888 o

 

81785690 2603973589859654 3905797100968869888 o

Богомилите са носители на западната езотерична традиция, която води началото си от Хермес в Древния Египет и още по-далеч, от Храма на Слънцето в Атлантида, където главен ръководител е бил този, когото познаваме като Мелхиседек.

Хермес е бил негов ученик. И като носители на тази традиция, те имат в основата на учението си принципите на тази традиция, които са дадени от Хермес в така наречените седем херметически принципа, които са основата на западната езотерична традиция.

По-нататък ще се спра накратко върху тези принципи. Характерно за западната езотерична традиция е това, че всяко движение и школа, които се явяват на историческата сцена, не водят исторически началото си от предшестващите го школи, но идват направо от духовния свят, където е центърът на Братството, като общото на миналото и настоящето е в учението.

Защото западната езотерична традиция е жива и е носителка на вечно живото Учение, което от Божествения Дух и се предава чрез различни посветени. Според окултната наука в областта на Дамаск в Сирия има един окултен център в етерния свят, който ръководи Западна-та традиция. Затова там апостол Павел получи своето посвещение и откровение от Христа. Там по-късно Християн Розенкройц получава своето посвещение и откровение. Там, по вся-ка вероятност, и Боян, основател на Богомилството, е получил своето посвещение и откровение, като се знае исторически, че той е бил във връзка с двама непознати сирийци, които идвали при него чак до Преслав. Затова в Богомилството ние трябва да търсим ученията на Западната езотерична традиция или предания, които са облечени от самия Боян във формата на леген-ди, за да бъдат забулени и в такава форма да бъдат достъпни за широките народни маси.

Богомилският езотеризъм прави синтез на древната Херметична доктрина с християнските Мистерии. Богомилството не е някаква секта, а определен нов начин на мислене и действане. Богомилите са изразители на отношението на космичната мисъл към човечеството в епохата, в ко-ято са работили. И затова техните идеи са вечни и безсмъртни и раздвижиха умовете на средновековния европейски човек, като породиха Ренесанса и Възраждането. Те са онази светкавица, която разкъсала облаците на средновековния мрак и на-правила възможно лъчите на духовното слънце да проникнат свободно и да огреят човешкия ум, за да почне да мисли. А мисълта е светлина, която разкрива пред човешкия дух широките хоризонти на Природата и Живота. По такъв начин богомилите дадоха първия подтик за раз-витие на човешкия ум и оттам и за развитие на обективната наука, като дадоха също и една величествена философия за живота, която дава методи за реализиране на Царството Божие на Земята. За това Царство се бориха и умираха богомилите,но техните жертви не отидоха напразно.

От техните клади из-гря свободата и светлината, която озари Европа. Тази свобода беше високият идеал, който и до днес стимулира будните умове и души. Богомилството има космичен, а не земен произход. Това се потвърждава от мисълта на Учителя, където казва, че Боян и Богомил са двама архангели, изпратени в България, за да по-дигнат българския народ. Защото архангелите са космични същества, които работят в безграничния Космос и ръководят развитието на отделните народи. Те са духове ръководители на народите. И затова идеите на богомилите имат космичен произход и са вечни и безсмъртни.

На това се дължи онзи ус-трем и въодушевление, с който богомилите отиваха на кладите и понасяха и най-жестоките мъчения, каквито адът може да измисли. Но както казах, със своето мощно слово те разтърсиха средновековна Европа и откриха пътя за свободната човешка мисъл, която се устреми към изследване на Природата и Живота. Защото една от задачите, които бяха дадени на Богомилството от духовното ръководство на човечеството, беше и тази — да пробуди човешкия ум и да създаде условия за неговото развитие. А умът се развива, като се храни със светлина, със светли и възвишени мисли.

И тази светлина, тези светли и  възвишени мисли донесоха богомилите от Космоса на Земята, за да повдигнат човешкия ум, да събудят човешката мисъл и дадат методи за приложение на Божественото учение, което Христос донесе на човечеството. Те имаха за задача да дадат методи за приложение на това учение както в индивидуалния живот на отделния човек, така и в социалния живот на един  народ и на цялото човечество. Те имаха за мисия, като събудят човешкия ум, да свържат хората с духовните същества на Космоса и по такъв начин да дадат едно възходящо направление на човешкото развитие.

Като ученици на Бялото Братство богомилите имаха на разположение методи, с които да развият скритите сили на човешката душа, да я пробудят от дълбокия сън, в който беше изпаднала вследствие на връзката си с тъмните същества, кои-то един вид бяха я хипнотизирали. Това е задача от космичен мащаб и богомилите направиха много за нейното реализиране. Те посяха семената, които днес, в нашата епоха, дават своите плодове.

И затова Учителя казва, че днешните ученици на Бялото Братство са някогашните богомили, които при падането на България под турско робство отидоха в невидимия23свят и оттам подготвиха освобождението на България и след нейното освобождение пак дойдоха, за да продължат своята работа за повдигането на българския народ и оттам и на цяло-то човечество. За постигането на тази велика задача богомилите разполагаха с голямо и дълбоко знание.

Те познаваха скритите сили на Природата и си служеха с тях за доброто и повдигането н човечеството. Те притежаваха Бялата магия, което се вижда и от прозвището, дадено на Боян — Мага. Магът е човек мъдрец, който познава законите на Природата и Живота, позна-ва скритите сили на Природата и си служи с тях за доброто и повдигането на човечеството. Благодарение на владението на тези сили, те бяха много магнетични, с което привличаха хора-та към себе си и те ги слушаха и тръгваха след тях. Богомилите не бяха пустоверци и пустословци, но това, което говореха, те го прилагаха, те го живееха.

Искаха да съз-дадат едно ядро от хора, които да приложат Любовта в живо-та и по този начин да поставят началото на Царството Божие на Земята. Техният идеал беше да въдворят Царството Божие на Земята, както е казано в Господнята молитва. „Да дойте Царството Ти както на Небето, така и на Земята.“ Те работиха именно за идването на това Царство на Земята — Царството на братство и Любов, Царство на хармония и разбирателство между хората. Затова работиха богомилите, затова хората ги слушаха и тръгваха след тях, защото това е копнеж на всяка човешка душа.

В. Пашов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *