Публикации

Неизвестно за Богомилите, Херувимите, Престолите, Бяло Братство, Властите, Началата и зомбираните историци.

Богомилите бяха наследници на първите християни, които като ученици на Бялото Братство, Глава на което е Христос, познаваха езотеричната доктрина и я предадоха на следващите поколения. Но под влияние на невежеството, което навлезе в Християнството, езотеричното учение постепенно бе отхвърлено и остана само буквалното разбиране на учението и та като бе откъснато от живота; хората започнаха да живеят като езичници, а си туриха фирмата християни.

Затова богомилите искаха да възстановят първоначалната чистота на Христовото учение с неговата езотерична доктрина, като го приложат как-то в индивидуалния, така и в социалния живот. Затова те се наричаха просто християни. В следващото изложение ще разгледам накратко появата, развитието и учението на богомилите според схващането на окултната наука. Ще се постарая да посоча, че Богомилството е било християнско окултно учение, а не някакво дуалистично учение, възприето от Изток. Ще използвам изследванията на съвременните изследователи на Богомилството, но ще ги преценя в Светлината на окултната наука.„ Преди да пристъпя към изложението, ще кажа няколко думи за името богомили, както съвременните изследователи го схващат.

В науката не е напълно изяснен въпросът за името на Богомилството в началото на създаването. Догадки по този въпрос се правят от беседата на презвитер Козма. Той не ги нарича богомили, а ги нарича просто зли и заблудени хора. Самите богомили от своя страна са се наричали просто християни. Това се вижда пак от беседата на презвитер Козма. Те са се наричали също с гордия епитет небесни жители, което личи от един пасаж от беседата. Някои от тях в своите проповеди освен името християни и небесни жители, са казвали, че са мили на Бога. Затова се загатва пак в беседата на Козма. Характерно за тях е било да казват, че те са именно Божи избраници и са най-близки на Бога като негови чада и приятели. В това отношение те се основавали главно на съответни изрази от Евангелието на Йоана, което им е било особено любимо и пред-почитано по време на техните проповеди.

Така постепенно, с нарастването на броя на привържениците на учението, името богомили, което по времето на Козма е било още неизвестно, започнало да си пробива път и да се утвърждава като общо означение на учението. Това име се е наложило поради факта, че поп Богомил е бил първият проповедник на новото учение, а също и поради убеждението, че те са най-близки и най-мили на Бога. Така по един двоен път названието богомили се утвърждава трайно и се запазва в продължение на няколко века. „Йордан Иванов. Преди да продължа да излагам произхода и учението на Богомилството, ще кажа няколко думи за Бялото Братство, понеже Богомилството произхожда от Бялото Братство, за да се знае от какъв източник произлиза.

БЯЛОТО БРАТСТВОИ НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ

Понеже в настоящото изложение често се споменава за Бялото Братство, което е изпратило няколко клона на света, ще кажа няколко думи за него. Много пъти споменах пътя на Третия клон, на третата въл-на-импулс на Бялото Братство, плод на което е и Богомилство-то. Според Учителя, този клон тръгва от Египет, отива в Пер-сия, Арабия, Сирия, Мала Азия, България и оттам заминава на Запад.

Понеже говоря за клоновете, които Бялото Братство е из-пратило в света, необходимо е да кажа, какво разбираме ние в Новото учение под понятието Бяло Братство. Защото за Бяло-то Братство говорят и теософите, говори и Бо Ин Ра и даже се счита за единствен представител на Бялото Братство на земята в нашата епоха, говори и Седир, говорят и други. Но, доколкото зная, всички тези общества и движения влагат различно съдържание в понятието Бяло Братство. Няма да се спирам на това, как го разбират различните учения, но ще кажа, как Учителя определя Бялото Братство. Той казва: „Когато ние говорим за Великото Всемирно Братство, подразбираме онази йерархия от разумни същества, които са завършили своята еволюция милиони и милиарди го-дини преди хората и сега направляват целия Космос. И като се има предвид разумното устройство на цялата Вселена с всички нейни галактики и системи, с всички безбройни слънца и планети, като се има предвид дори само онази висша механика и техническо съвършенство, с което Земята е построена, може да се съди, какъв мощен дух са имали тези гениални творци, които са работили за осъществяване на Божествения план на Мирозданието.“ „И според степента на знанието и развитието си, и според службата, която изпълняват, тези същества са наредени в една йерархическа стълба, в едно органическо Чиноначалие, чиито степени са познати под имената:

Серафими — Братя на Любовта; Херувими — Братя на Хармонията; Престоли — Братя на Волята;

Господства — Братя на интелигентността и радостта; Сили — Братя на движението и растенето; Власти — Братя на външните форми и изкуствата; Началства — Братя на Времето, състоянието и такта; Архангели — Братя на Огъня и топлината; Ангели — носители на Живота и растителността. Последният, десетият чин ще се заеме от напредналите човешки души.“ „Дейността на тези същества е така хармонично разпреде-лена, че всяко едно от тях знае кога, как и какво да работи. Те направляват функциите на мировия организъм, който включва в себе си всички слънчеви системи.“

И богомилите са познавали тези същества и са ги нарича-ли със същите имена, които имена са дадени от християнския езотеризъм. В книгата Видение на Енох, която не е от богомилски произход, но богомилите са си служили с нея, Енох казва: „И дигнаха ме двама мъже оттук и занесоха ме на седмото небе. И видях тука извънредно голяма светлина и цяло-то огнено Войнство на велики архангели и безплътни сили, господства, началства, власти, херувими, серафими, престоли и много …* и всички небесни войнства пристъпиха и стояха наредени на десет степени, според чина си. „Учителя продължава: „И Небето, за което се говори в Свещените книги, не е онзи син свод над нас, зад който се губи мировото пространство, на който светят нощно време звездите. Небето е организирано от висши същества, от велики души и затова то е велико в своето действие. Ангелите, които населя-ват Небето, са велики души, които постоянно изпращат светлината си по целия свят. Енергията на тяхната мощна мисъл се разпределя по целия Космос и движи като колективна сила всичко в света. Не мислете, че ангелите са някакви невеществени същества, някакви призрачни духове. Те са същества, чиито тела са високо организирани, образувани от чиста лъчиста материя. Един ангел може да владее тялото си, че да става видими невидим. Той може да пътува в безпределното пространство със скорост, по-голяма от тази на светлината. Той може да преброди цели слънчеви системи, цели звездни светове.“ „И ако животът на човечеството върви по известен план, ако на Земята процъфтяват култури и техните науки, религии и изкуства; ако хората имат един вечен стремеж към развитие и съвършенство, това се дължи на тези разумни същества, които са тясно свързани с хората и постоянно работят и се грижат за тях. От техните сърца блика любов, радост и живот. И благодарение на техния импулс хората живеят и се стремят. Тяхното желание е човечеството да добие онази светлина, която те имат; онази свобода, на която те се радват. Те искат да научат човеците да живеят съобразно великите закони, по които те живеят. Всички велики гении на човечеството, всички велики хора, светии, адепти, всички учени, писатели, държавници, ко-ито помагат за развитието на човечеството в едно или друго направление, са все служители на Великото Всемирно Бяло Братство. Те съставят един жив колектив, една разумна общност, съществуваща извън покварените условия, всред които хората живеят.

И затова е смешно да се говори, че седалището на тези Братя е тук или там, всред този или онзи народ.“ „Учението на Бялото Братство е неизменно. В това учение още от създаването на света, още от самото начало има ред факти, които са записани и се пазят. И един ден, когато вие се развиете, ще четете това, каква е историята за създаването на света от начало до сега. Ще разберете всички стадии, през които сте минали, ще почнете да виждате тези факти. Те ще се явят пред вас като живи картини. Учителите на това Братство държат всички архиви на Космоса. Те пазят Книгата на Живота и всички вие трябва да изучавате тази Книга. „Това Велико Бяло Братство, както споменава Учителя, се грижи за ръководството и развитието на човечеството, като праща периодически свои представители между хората, които им дават подтик, импулс към възвишеното и благородното, събужда тяхната мисъл към творчество и създава по такъв начин тяхната наука, изкуство и религия. Както вече много пъти подчертах, Учителя казва, че досега Бялото Братство е изпратило в развитието на Бялата раса три клона. Третият клон е Богомилският, за пътя на който споменах по-преди.

В. Пашов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *