Публикации

Неизвестни факти за магията на Боян Мага – създателя на богомилското учение

БОЯН МАГА – ВЕЛИК ПОСВЕТЕН

Магията е една от окултните дисциплини, която изуча-

ва силите в Природата и човека и законите и методи-

те, как тези сили могат да се впрегнат на работа за благото на

човечеството. Тъй както съвременната техника е впрегнала на

работа електричеството и други сили, също така и магията има

методи, с които впряга в работа сили, които са непознати още

на съвременната наука и с помощта на тези сили произвежда

явления, които са естествени, защото са резултат на природни-

те сили и закони, но за човека на обикновеното самосъзнание

те са като чудеса. Защото силите, с които разполага магът, са

свързани с т.нар. духовен свят, макар че се изявяват в нашия

физически свят. Но за да може да оперира с тези сили, човек

трябва да е пробудил в себе си т.нар. Божествено Начало, кое-

то е източник на тези сили. Когато човек пробуди това Начало

в себе си, то му дава власт над същите тези сили в Природата

— защото има пълна аналогия между Природата и човека —

това, което съществува в Природата, съществува и в човека. И

когато човек разполага със силите, които действат в неговото

тяло, а това става, когато се пробуди Божественото Начало в

него, той става господар на същите сили и в Природата. А това

става, когато човек мине през т.нар. посвещение — след като е

преминал известна дисциплина, след като е овладял своя ум

и пречистил своето сърце, човек достига до възможността да

пробуди Божественото Начало в себе си, което става при посвещението. Тогава човек се свързва с разумните същества на

Космоса и те му разкриват тайните на Природата и Живота,

които са незапознати на човека на самосъзнанието. При посвещението човек добива ново съзнание, наречено свръхсъзнание, което е свързано с по-тънки и по-мощни сили от тези,

които познава самосъзнанието.

По-конкретно казано магията работи със силите, които

стоят зад така наречените природни стихии, които се изразя-

ват чрез четирите състояния на материята — твърдо, течно,

въздухообразно и светлинно. Всички тези състояния на материята са свързани с известни сили, които магията проучва и

дава методи как да се работи с тях. Тези сили на стихиите

са свързани с т.нар. природни духове, които от своя страна са

свързани с по-възвишени същества на Космоса. Защото всяка

51

сила в Природата е свързана с едно съзнание. Съзнанието е,

така да се каже, канал, източник, откъдето тази сила извира.

Всички сили по начало идват от Божественото Начало на Все-

лената, но се диференцират и се проявяват чрез отделни съще-

ства на Космоса. И всяка сила създава своя определена форма,

която е ключ, за да може да се впрегне тази сила и енергия в

работа. Който познава отношението, което съществува между

силата и формата, чрез формата може да въздейства на дадена

сила и да я тури в действие. Но това може да направи онзи,

който е пробудил Божественото Начало в себе си.

Природните духове, които са свързани със стихиите или

с елементите в средновековната магия са били наричани със

следните имена: духовете, които са свързани с твърдата мате-

рия, са наречени гноми. Духовете, които са свързани с течна-

та материя, са били наричани ундини, нимфи, русалки. Духо-

вете, които са свързани с въздухообразната материя, са били

наричани силфи; духовете, които са свързани със светлинната

материя, са били наричани саламандри. Енергиите, свързани

с тези същества и с тези стихии по закона на аналогията се

проявяват и в човешката психика — и когато човек събуди и

овладее тези сили в себе си, той става господар и на силите,

които действат и в Природата. Тогава духовете на стихиите

му се подчиняват и са на негово разположение, за да извършат

всичко, каквото им заповяда. Но може да заповядва само този,

който има сила, който има знание. А това се постига, когато

човек мине една дълга дисциплина на обучение и достигне до

тази фаза, която в Християнството се нарича ново раждане. И

казва се в Евангелието, че Христос дал власт на учениците над

духовете. Това показва, че те са били в тази фаза, да могат да

владеят тези сили в себе си, затова са ги владеели и вън от себе

си — това е първата фаза на посвещението — човек да стане господар на природните духове и на силите, свързани с тях. Тогава той може да произвежда всички явления, свързани с тези

сили — може да променя времето, да направи да вали дъжд, да

стане суша, да даде плодородие и обратно. Всички тези сили са

свързани с т.нар. етерен свят. Но когато човек овладее силите,

които стоят над етерния, когато овладее силите на астралния свят, който се отличава с това, че формите се изменят

всеки момент под влияние на мисълта, чувствата и волята на

съществата, тогава посветеният става господар на формата

и може да изменя и физическите форми. Защото той познава

законите за превръщането на материята от едно състояние в

52

друго. И така той може да сгъстява и разредява материята според своето желание и тогава може да приеме каквато форма

желае и може да става видим и невидим.

И когато се казва за Бояна, че вил вещ в магията и очарованието, с това ни се казва, че той е владеел закона за превръща-

нето на материята от едно състояние в друго и е могъл да

произвежда каквито феномени иска — може да вземе каквато

форма иска и е могъл да произвежда каквито иска явления.

Той е бил господар на силите и си е служил с тях за постигане

на определена цел. Това е т.нар. Бяла магия. Защото съществува и друга магия — т.нар. Черна магия, когато човек е овладял

по някакъв начин природните сили и ги използва, за насилие,

манипулиране и унищожение или за свои лични егоистични

цели. Това е забранено и носи страшна отговорност пред възвишения свят. Това са т.нар. магьосници, които плащат с цената на съществуването си. А Боян не е бил магьосник, а е бил

маг, мъдрец, който използвал владеенето на силите за доброто

и повдигането на човечеството. Защото той е бил Велик посветен, който е бил свързан с разумните същества на Космоса и с

тяхна сила и помощ е действал.

Учителя определя мага по следния начин: „Според Мен

магията подразбира разумно обяснение и извършване на не-

щата. В магията няма никакъв произвол. Магът е физик, химик, естественик, математик и т.н. Той работи с Природата и

с нейните сили. Той взема от нея и дава от себе си. Като влезе в

Природата, той се чувства така близък с нея, като че е в собствената си банка: отваря книжата, пише, взема колкото пари

му трябват и си отива. В това отношение всички хора могат да

бъдат маги. Ако не успяват, причината за това се крие в нещо,

което им липсва.“

 

В.Пашов..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *