Водеща новина, Публикации

Кой е Архангел Михаил?

І. Епохата под ръководството на архангел Михаил.

Бог е решил да оправи света и ще го оправи. Сега влизаме в епохата на архангел Михаил [1]. Той е свързан със слънчевите сили. Затова можем да кажем, че иде една слънчева култура на Земята. Архангел Михаил ще дойде, ще затръби. Той няма да затръби с една бурия, той ще засвири така,  че като чуят хората, ще кажат: „Това е музика“. Като засвири, ще дойдат да слушат. Той ще засвири и мъртвите ще възкръснат.

Типът на Шестата раса е почнал да се оформява вече на Земята, почти навсякъде има такива типове. Сега Архангел Михаил е на сцената, от известно число години той е поел ръководството на епохата. Като се обезсърчиш, помисли за Архангел Михаил.

Християните сега очакват второто идване на Христа. Ще бъдете зрители на онова великото, което Бог приготовлява за цялото човечество. Ще бъдете свидетели, че Бог не може да бъде поруган.

Ако европейските народи не заживеят братски, ще познаят кой е Христос. Щом дойде Христос, всички нечисти духове ще излязат вън от хората, ще се очисти светът, защото Христос е виделината на света. Нечистите духове бягат от Светлината. Божествената Светлина ще ви изтегли вън от ада въпреки вашата воля.

Целият християнски свят е обсаден. За сегашното време се отнасят думите: „Ако не се съкратяха тези дни, нито една плът не би се спасила, но заради избраните те ще се съкратят.“ (Мт, 24: 22)

Сега е борба между силите на тъмнината и силите на светлината. Старият свят трябва да си замине. Новите хора, които идат, ще уредят света. Шестата раса ще уреди света.

Досега сте изучавали Любовта, която се е проявявала у слабите хора. Кои говорят за Любовта? Все слабите хора. В бъдеше Любовта ще се прояви у силните.

Любовта иде. Тя е огън, но не механически огън. Ние се страхуваме да не би да страдат хората. Страданието е огън. Огънят чисти и обновява. Той носи живот.

Човек носи в себе си два принципа: на недоволството и на Любовта.

Бог като воюва, освобождава хората, а те като воюват, ги заробват. А сега иде свободата. Сега идат Напредналите същества, светиите, силните. По-напред пращаха своите служители, а сега сами те идат.

Напредналите Същества идат и носят ново оръжие. Само като си вдигнат ръката, тъмните сили ще се търкулят по Земята и оръжието им ще стане на каша. Досега светът не е виждал силата на светиите. Сега архангел Михаил воюва. Силите на светлината са смели. В тази борба те ще победят. Казано е: „Виделината свети в тъмнината и тъмнината я не обзе.“ (Йн, 1: 5) Това показва силата на Истината.

Силните идат да оправят света. Бог на тях е дал власт. Взел е властта от силите на тъмнината и дава света във властта на светиите. Човек след грехопадението изгуби живота си. Затова Христос иде да му възвърне живота, да го възвърне в първото положение.

ІІ. При вратата на Новата епоха.

Идването на Христа е дошло, Христос е дошъл. Той е дошъл, само че не се явява, както църквата Го очаква, а съвсем по друг начин Христовото идване датира от 1914 година. В 1914 година кармата на евреите вече се привършва и оттогава нататък ще се започне едно малко съживяване. Настоящият порядък трябва да се разсипе и силите, които действат, да се разложат. Христос трябва да се въдвори, за да дойдат добрите хора, за да се развиват. Прочетете последната глава от Данаила.

[И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, – всеки, който се намери записан в книгата. И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове. (Дан. 12:1-3)]

Този Михаил, за когото се говори тук, е военачалник Христов. Той е сега, който действа между църквите, които, като не могат да се съгласуват, залавят се една срещу друга. Лошите хора трябва или да се обърнат към Бога, или да се унищожат. Сега вече няма никакво отлагане. Никакъв закон не ще може да противодейства на идването на Христа. Христос ще дойде да уреди работите и справедливостта ще стане основен камък. На всеки човек трябва да се даде правото и обществото да се измени. Веднъж завинаги лицемерието и кражбите трябва да престанат, защото един човек лъгал ли те е много, и сега ще те излъже. А пък, който праведник съжалява едного грешника, Господ ще му каже да си размени мястото с него. Трябва да се накаже светът и на всеки предстои да се даде това, което заслужава. Понеже вие сте в единадесетия час, то на вас се приказва; на другите не бива да се говори. На земята има всичките условия за един добър живот, но по причина на нашата вина, не се дават на всеки условията.

Досега добрите слугуваха на злите, а отсега нататък, ще се обърне наопаки: злите ще слугуват на добрите. Времената, в които живеете, си вървят нормално, по естествен ред. Господ е започнал да чисти света, но това го знаят само умните хора. Сегашните министри, владици, попове, ако крадат, не само те, но и родът им ще изчезне, помен няма да остане. Трябва да се разбере, че има ред и порядък в света. Сега архангел Михаил е военачалник, той е, който се състезава на земята с лошите духове, които ще разпръсне, ще разсипе и ще обърне мислите им против тях. Всичките светии ще дойдат на земята, но чакат благоприятни условия и тия условия Христос ще ги подготви, за да дойдат. Тези добри човеци ще дойдат за еволюция, а не че ще им бъде по-добре.

Вие сте при вратата на една епоха, в която настава чистене. Който е прав, той ще слугува най-много. Няма вече да има тази алчност, щото всеки да иска да те измами. Толкова години сте чакали и сега сте на вратата, няма причини за пъшкане. Добрите хора няма защо да плачат, а като гледате как Господ пердаши, радвайте се, защото това е благословение. Щом се изпъдят всички лоши духове от хората, светът ще се оправи. Вие, които сте в единадесетия час, които срещнете, трябва да ги отпратите, за да вървят в пътя на истината. А за останалите, като дойдат страданията, ще ги научат. За България можеха да дойдат много нещастия, но ги предотвратихме, и занапред, ако българите вървят добре, по-добре ще им се съдейства. Но ако грешат, кармата е назряла и може да последва най-лошо за тях.

Вие искате да слугувате и питате каква е волята Божия. Тя е много ясна: ами че може ли ръката да попита как може да изпълни волята ти? Тя само ако е саката, не може да изпълни волята ти. Опасността, от която трябва да се боите, е, че вие се концентрирате просто в себе си и по този начин се хипнотизирате, а от това трябва да избягвате, защото с хипнотизма като средство дяволът си е служил в миналото. Докато не си уредим сметките с Господа, винаги ще бъдем в страдания. Щом обаче ги уредим, ще ни бъде добре.

Слугуването на Бога започвайте с молитва и чистене вътре в себе си. Светът ще се пречисти, щом кармата на хората се пречисти, и тогава и самата земя ще се пречисти в климатическо отношение.

Архангел Михаил е, който сега работи за въдворяването на волята Божия на земята, и мнозина има вече вързани, каквото например стана в Португалия и което ще последва и в Испания. Всички водачи, министри, владици, управители, които водят разблуден живот, ако не се оправят, ще бъдат очистени.

ІІІ. Огненият меч на Михаил.

Какво представлява напущането на бащиния дом от страна на момата и момъка? Бащиният дом представлява рая. Момъкът и момата са Адам и Ева, които отиват в света. Бащата може да се уподоби на Бога, а майката – на архангел Михаил, който стои с меч пред райската врата, да не би момъкът и момата да се върнат назад[2]. Те отиват в света, място на изпитания и страдания, но след няколко години пак се връщат в рая. Те се молят, плачат, обещават, че ще слушат, искат да се върнат назад. Най-после майката и бащата ги приемат в своя дом, прощават погрешката им, направена от непослушание.

Докато дойде новата епоха вие ще живеете на земята, дето управлява архангел Михаил със своя огнен меч. Дълго време още мечът на архангел Михаил ще играе важна роля на земята. Дето се докосне този меч все ще чисти. В личния, в семейния, в обществения, в народния живот става голям преврат, какъвто никога не е ставал, но всичко ще бъде за добро. Защо? Защото условията на сегашната епоха са много благоприятни. Това ще опитате и вие, ще се уверите в истинността на думите ми. Като ставате сутрин от сън, кажете си: сега Бог царува на земята и управлява света. Сега Христос царува. Сега и архангел Михаил царува и чисти света със своя огнен меч. Няма да мине много време, когато всички земни царства ще станат царства на Господа. Иде време и сега е, когато на земята ще има едно стадо и един пастир.

ІV. Борбата на Михаил със змея.

Какво представя борбата между архангел Михаил и змея? – Тази борба е емблема на двете велики сили в света, които ние наричаме добро и зло. Теософите ги наричат висш и нисш манас, окултистите – тъмни и светли сили в природата. Тези две сили се борят. Михаил е богът, т.е. великото, разумното в света се бори с неразумното. В змея има известна интелектуалност, но няма разум, няма разбиране на великите закони, по които върви развитието на цялото човечество. Змеят паднал на земята – това подразбира, че условията на земята се изменили, след падането на змея.

Бог ще съди лемурийците; с други думи казано, на евангелски език, ще им се яви архангел Михаил, който ще се бие със змията. Змейовете, това са лемурийците, пръснати по земята.

В Откровението на Йоан (12: 2) се казва: „И мъчеше се да роди.“ – Де е жената, която ражда? – По цяла Европа. Това, което Йоан е видял, става сега в цяла Европа. Той е видял бъдещите събития. Бялата раса се мъчи да роди идеята за братството, да заживее братски, но змеят стои пред вас и казва: „Не ви трябва братство!“. Змеят е човешкият егоизъм, алчността: всеки да живее за себе си и да заробва своите братя. Като дойде архангел Михаил, ще повали змея и той ще падне. Който пада, той е вече осъден. Земята ще възпита този змей. Тя ще го завърже и ще му каже: „Тук е твоето място, а не горе, да развращаваш хората. Ако змеят не послуша земята, ще отиде още по-долу“. Решено е в бъдеще да не се вършат престъпления в името на Христа, в Неговата кръв, в името на Неговото Слово. Който си позволи да прави престъпления, ще падне на земята, и тя ще го погълне.

V. За картините на Рафаел и Гуидо Рени – „Архангел Михаил побеждава змея“.

Шестата раса ще дойде в нова форма, днес в бялата раса се приготовлява това. И вече има типове от новата раса: с красиви, правилни форми. В големия салон висят две картини „Архангел Михаил побеждава змея“ – едната е от Рафаел, а другата – от Гуидо Рени. Нарочно казах да поставят тези две картини в салона, за да имате горе-долу понятие за типа на шестата раса, защото лицето на Архангел Михаил в картината наподобява по красота типа на шестата раса, само че последният ще бъде по-красив, отколкото е представен в картината.

Тук за пример (в двете картини) какво представлява архангел Михаил? Израз на сила, която подчинява неразумното в света. И той, човекът го е победил по единствената причина, понеже има светлината на своята страна; а да се бори в светлина, това е най-мощната сила. А тъмнината има обич към светлината, да я обгърне, да я вземе на страната и да я ограничи.

Въпрос към Учителя: Учителю, в салона е изложена картината на архангел Михаил, как е настъпил с ногата си злото и иска да го прободе с копието си. Направи ми впечатление, че тялото му е силно, мускулесто, а лицето му е нежно като на момче. Учителю, да се моля ли на Архангел Михаил? Аз все се моля в молитвите си и на него.

Отговор на Учителя: Ти трябва да се молиш на Бога и той ще нареди да ти се помогне, защото Архангел Михаил е там горе на служба и е много зает. Ще си представиш, че пееш: „Да се убие злото!“ Не се смущавай от ножа. И Архангел Михаил държи копието си и промушва с него злото.

– Не мога да си го представя, Учителю…

VІ. Спорът между архангел Михаил и Сатаната за тялото на Мойсей.

Ще приведа един окултен разказ. Той се отнася до времето на Бар-Единбу, виден цар, когато е станало деление на хората на бели и черни. Това деление почнало много по-рано, и то главно на физическото поле. Тогава се образували двете школи и същевременно се разделили. Едните и другите се отделили по особен начин. Азембу, прочут Учител от Бялото Братство, искал да се освободи от великия жрец на Братството на име Шефу, който се свързал тайно с тъмните сили на природата и почнал да прилага методите на Луцифера. Цели двадесет години Азембу работил върху една каса, направена от злато и украсена с диаманти. Той искал да затвори Шефу в касата и така да го изпрати вън от Братството. Като завършил касата по всички правила на бялата магия и взел всички предпазни мерки, Азембу извикал жреца да му покаже своето изобретение. Жрецът искал да разгледа касата, която била много масивна, и влязъл вътре. Но тя била така направена, че той не могъл да излезе. Тогава Азембу му казал:

– Понеже изневери на Братството, ти си затворен в тази каса и не можеш вече да излезеш от нея. Аз ще ти дам един от моите ученици да те придружи и изнесе вън от Братството. Ако желае, той може да остане с тебе, ако пък не иска, може да се върне назад.

Той извикал един от способните си ученици, голям привърженик на неговото учение, и му казал:

– Поверявам ти един опасен затворник, да го изнесеш от тук на гърба си. Ще бъдеш много внимателен, като носиш касата. Ще ти дам една формула, която ще ти помогне при свалянето на касата. Ако забравиш формулата, не можеш да свалиш касата от гърба си и ще станеш неин роб.

Учителят повторил три пъти формулата.  След това го запитал:

 – Запомни ли формулата?

 – Запомних я.

 Ученикът турил касата на гърба си и тръгнал да я изнесе. От време на време жрецът се разговарял с ученика. По едно време той искал да свали касата от гърба си, но забравил формулата. Касата стояла на гърба му и той не могъл да я свали. Той си помислил: „Поне да можеше касата да стане по-лека!“ Тъй като нямало кой да му помогне, той се обърнал към жреца с думите:

 – Знаеш ли някакъв начин да ми помогнеш?

 – Аз мога да ти помогна, но с условие, че ще станеш мой ученик. Както виждаш, тази каса е скъпоценна, аз ще ти я подаря. От тебе се иска само да я отвориш.

 Така ученикът напуснал своя Учител, забравил формулата, дадена от него, и не се върнал вече назад. Дотук аз спирам разказа. Той представя слизането на човешката душа на земята. Всяка душа е слязла на земята с известна мисия, но се обърква, понеже се е нагърбила с непосилната задача да носи златната каса на гърба си.

В Стария Завет, във Второзаконието, се разказва за смъртта на Мойсей. Започнал се спор между архангел Михаил и Сатаната за тялото на Мойсея – на кого от двамата принадлежи то. Защо трябвало да става спор между архангел Михаил и Сатаната? Ще се разправят за едно мъртво тяло! То представя касата, в която Мойсей бил затворен. Като напуснал Мойсей касата, започнала се борба кой да я вземе. И до днес още се водят спорове и борба за човешките тела. Докато продължавал спорът, Мойсей не могъл да се освободи от касата. Казано е в Евангелието, че Илия и Мойсей се явили при Христа. – Защо се явили при Христа? – За да разреши той въпроса. Как е разрешен въпросът, няма да кажа, но Мойсей е свободен днес. – Кой го разрешил? Христос! Мойсей се беше хванал толкова здраво за закона, че не можа да влезе в Обетованата земя.

Когато Архангел Михаил бил проводен за тялото на Мойсея, не казал никаква зла обидна дума на дявола, а казал: „Господ да ти възбрани“. А сега вие имате слабостта, някой път се наежите против дявола и по негов адрес казвате много работи. Не, не, благородство се изисква.

VІІ. Задачата на архангел Михаил в Небесния организъм.

Сега ще ви приведа един пример, има една приказка. Едно време, когато Господ турил архангел Михаил да взема душите на хората, казал на Господа:

– Ти ми даваш една мъчна служба, всички ще ме намразят заради тази служба –  да вземам душите им.

– Те няма да знаят, че им вземаш душите. Този въпрос се е уредил.

Бог му казал:

– Ти не мисли за това, слез на земята да вземеш първата душа, да видиш как ще те посрещнат хората.

Той слязъл на земята, и първата душа, която взел, била душата на един колар, който паднал под колата си. Конят му го ритнал, и той издъхнал. Архангел Михаил веднага взел душата му, но спрял да чуе какво ще говорят хората. Те казвали:

– Горкият колар, собственият му кон го ритна, и той умря!

След това той отишъл да вземе душата на една бедна вдовица с три хубави деца, която постоянно молила Бога да я прибере при себе си. Тя казвала:

– Господи, прибери ме, моля Ти се, при Тебе. Както виждаш, беднотията ми е голяма; освен това, и децата ми не ме слушат. Като останат без майка, ще намерят по-добра някоя; аз не мога да издържам вече на тия условия.

Като дошъл близо при нея, архангел Михаил се нажалил и казал:

– Как мога да взема душата на тази хубава жена? На кого ще остави тези малки деца?

Като разсъждавал по този начин, той се отказал да изпълни възложената му от Бога мисия, затова се върнал при Него и Му разказал историята на бедната вдовица. Тогава Господ му казал:

– Слез на дъното на океана, вземи оттам един камък, разчупи го и виж какво ще намериш в него.

Архангел Михаил направил, както Бог го посъветвал: слязъл на дъното на океана, взел един камък, разчупил го и останал учуден, когато видял вътре един червей. Бог го запитал:

– За това червейче кой се грижи? Затворено е. Аз го храня. Аз храня всички живи същества. Аз призовавам хората към добро. Ако ти беше вземал душата на тази жена, положението на децата не щеше да се влоши, но щеше десет пъти да се подобри.

Самата майка, след като умре, тя влиза да живее в своите деца. Вие мислите, че вашите умрели, които са заминали за другия свят, са заминали. След този урок архангелът изпълнил задачата, която Бог му възложил.

Като види, че някой измъчва хората, архангел Михаил изважда ножа си, поваля го на земята и се разправя с него. Той рита, рита, докато разбере урока си. Той му дава един добър урок.

В света има само една същина. Турците имат едно вярване, то е следующето…то е източната философия. Те вярват, че един ден Господ ще унищожи всички същества, целият свят, няма да остане нито един. Ангелите ще останат, архангелите, архангел Михаил, понеже беше един, сам ще си откъсне главата. Сега Господ ще каже: „Има ли някой?“ Господ ще остане сам и Той ще каже: „Няма никой, Аз съм сам в света.“ Дяволът, всички отидоха, остана Господ сам и светът се изправи.

VІІІ. Изкуството на архангел Михаил в помощ на бедняка.

Ще приведа един анекдот. Един беден човек се молил на Господа, понеже работите не му вървели, молил се да му помогне Господ да му даде едно изкуство, да си изкара прехраната. Дошъл архангел Михаил и му казва:

– Чу ти се молитвата, твоето положение ще се подобри.

– Как?

– Когато някой човек се разболее, ти ще предсказваш дали ще умре, или ще живее. Щом ме видиш, че аз седя при краката му, да знаеш, че аз ще го взема вече, този човек ще умре. Щом аз съм при главата, този човек аз ще го оставя да живее.

Започнали да го викат при болните и той се прочул навсякъде, като предсказвал. Тръгнали му работите. Оттам насетне и апартаменти имал, и автомобили имал, и удобства имал, и дрехи имал – всичко. Но случило се един ден, че сам той заболял и вижда архангел Михаил при краката си. Веднага се обръща и туря главата си на мястото на краката. Архангел Михаил пак застанал при краката му. Започнал той да се върти, да слага краката си на мястото на главата. Вижда го архангел Михаил, че не иска да умре.

– Виждам, че си страхлив. Я да идем да се поразходим.

Тръгнали, разхождат се. Стигнали до една чешма. Архангелът иска да отвлече вниманието на този човек, който се измил при чешмата и пил от водата. В това време той му взел душата, да не го види ни при главата, ни при краката. Тръгнали, вървят по пътя и архангел Михаил му казва:

– Я да се върнем при чешмата, забравихме нещо.

Като стигнали го пита:

– Какво виждаш?

– Виждам едно страшилище, един човек умрял – казва – виждам себе си.

– Искаш ли да се върнеш?

– Не. Лошо нещо е.

ІХ. Архангел Михаил шие обувки на земята.

Един ден Бог изпратил архангел Михаил на земята да научи три неща. Това било наказанието му за някаква грешка, която той направил на небето. Архангел Михаил попаднал в Русия и се условил за чирак при един беден, прост обущар. Тук трябвало той да научи трите неща. В скоро време Михаил научил изкуството да прави обувки и станал опитен обущар. Каквито обувки му поръчвали, правел ги в съвършенство. С това той повдигнал името на господаря си, като добър майстор. Един ден в обущарницата влязъл един помешчик, който се обърнал към обущаря с думите:

– Слушай, приятелю, нося ти тази хубава кожа, от която искам да ми ушиеш здрави, хубави обувки. Искам да ги нося поне една година, без да изгубят фасона си. Ако не ме задоволиш, ще пати главата ти.

Обущарят взел кожата и, като си излязъл помешчикът, казал на чирака си:

– Слушай, Михаиле, от тези обувки зависи нашето бъдеще. Ако не можем да задоволим този помешчик, ще пострадаме.

– Лесна работа – казал Михаил.

Взел кожата и започнал да крои обувките. Обущарят следял, какво прави и, ужасен, извикал:

– Михаиле, какво правиш? Това са чехли за мъртвец, не са модерни обувки, каквито помешчикът иска.

– Бъди спокоен, всичко ще се нареди, както трябва.

Чиракът спокойно продължил работата си. Не се минало и половин час, в обущарницата влязъл слугата на помешчика и казал:

– Моля, не кройте новите обувки за господаря. Той е мъртъв вече, направете му чехли за умрял.

Казвам: „Много хора си поръчват хубави, здрави обувки, но чиракът Михаил крои чехли за умрял“.

Х. Заблуждения от спиритизма.

Сега, като правят спиритически сеанси, хората казват, че се явил архангел Михаил, или архангел Гавраил. Те не подозират даже, че ако наистина би дошъл някой от тях, те щяха да се прострат на земята. Това, което те са видели, е било някаква сянка от архангел Михаил или Гавраил. Като знаете това, не се лъжете. Явила се е някаква сянка като вас, някакъв човек и вие си мислите, че това са някакви ангели. Архангел Михаил няма да дойде да си играе с вас. Така не се изучава духовният свят. Спиритизмът представя явления от духовния свят, които трябва правилно да се изучават. Понякога търпя заблужденията на хората, но понякога ги разбулвам.

Някой път имате високо мнение, че трябва да дойде някой ангел, някой от големите ангели, архангел Гавраил или архангел Михаил. Много големи амбиции имате. Но желанието, което ти имаш, някой път може да […]. Като мине Мойсей за планината, да мине покрай овчари, но този Мойсей всякога няма да мине.


[1] В течение на 2160 год. всеки от 7-те архангела управлява по 300 години средно, в което време космичните сили, които протичат през него, влияят върху човечеството и създават условия за съответни дарби и способности, които са качества на тези планетни гении. Учителят казва, че във времето на пророк Данаил е господствал арахангел Михаил, който носи слънчевото  влияние.  И  в  днешната  епоха  пак арахангел Михаил поема ръководството на човечеството.

[2] „Така Той изпъди Адама; и постави на изток от Едемската градина херувимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота.“ (Битие, 3: 24)

Сега първият помощник на Христа е архангел Михаил, той е активният. Ангелите се сменят на дежурство, което трае няколко века. Във време на пророк Даниил дежурен беше архангел Михаил и пророкът е говорил с него. Сега е Второто пришествие, сега е краят на века. Всички неща, които са писани в 24. глава от Евангелието на Матея и 12. глава от пророк Даниил, се отнасят за сегашните времена. Тия дни на страдания, ако не се съкратят, нито една плът не би се избавила, но заради избраните те ще се съкратят… След тия страдания които се спасят, ще влязат в Царството Божие, където има безкрайна красота. Будни бъдете! От главата на будния и праведния нито косъм няма да падне. Будни бъдете, защото само който издържи докрай на всички страдания, само той ще влезе в Царството Божие и в сегашните най-големи страдания и страхотии избраните трябва да имат вътрешен мир и вътрешна вяра, и вътрешна любов, и да не се обезкуражават, но да работят! В 12. глава на пророк Даниил се говори за второто идване на архангел Михаил и при неговото идване ще дойдат и най-големите страдания, каквито човечеството не помни. Понеже архангел Михаил има слънчево влияние, културата, която ще донесе, ще бъде слънчева. Тогава човекът на доброто ще бъде силен, а човекът на злото – безсилен. След тия страдания много хора ще поумнеят, много общества ще се оправят. Сега борбите на земята са отражение на борбите, които се водят в невидимия свят между Бялата и Черната ложа, но ще победи Бялата ложа – доброто. Тъмните духове ще бъдат вързани и запратени в бездната. Сега човечеството преживява своята най-важна епоха. Радвайте се, че живеете в това време, и вземете участие в изграждането на новото.

Преди архангел Михаил да вземе дежурството, дежурен е бил архангел Гавриил. Архангел Михаил е като колективна Божествена вълна, с голяма армия от ангели. Тая ангелска армия ще се раздели на четири групи, защото има четири вида хора на земята, кръвта на които не е еднаква. Тогава ще се отворят вратите на Царството Божие и който е готов – ще влезе в него, ще влезе в новия живот, и това е възкресението. От живот – към Любовта Божия, от нея – към всичко. С Любов да се работи и да се помага. Никой не може да се издигне и да придобие съвършенство, докато не обича. Сега Бог има велик план и нека винаги да Му благодарим, защото Той е, Който най-много се вслушва и обича съществата, това е Той!(154, с. 10)

Казваш, че човек има пороци. Не, това е лошото влияние на лемурийците. Те са черни духове. Лошото и опасното не е в черния цвят, а в тяхната мисъл. Лемурийците са стигнали до известно развитие, но сърцето им не е обработено. Така се е създал черният цвят у тях, причина за грехопадението. Когато човешкият ум се изопачил, тогава се явили нощта и тъмнината. Тогава се създала черната раса, чрез която човечеството е дошло до най-голямо падение. Човек постепенно се повдига, но не се е освободил напълно от черния цвят. Някога казваш: “Имам черни мисли и черни чувства.” Те са остатък от лемурийската раса… Днес ви говоря за лемурийците като първа раса на човечеството, която, изостанала в развитието си, продължава и досега да прави пакости на хората. Друг път ще говоря за противоположната на лемурийците раса, която е носителка на Любовта и добродетелите. В който дом влезете сега, все ще намерите по няколко лемурийци, които са в борба с хората. Когато борбата се усили, хората се обръщат към Бога. Лемуриецът излиза със своята черна шпага, а светлият дух – със своята светла шпага. Борбата започва, но в края на краищата светлият дух побеждава. От този момент в дома на човека не остава нито един лемуриец. Ако лемурийците не бягаха от човешките домове, нищо не би останало от съвременната култура. Какво е останало от лемурийската раса? – Нищо не е останало. Де е сега тази раса? – Тя е потънала дълбоко във водите на моретата. Някои от тях успели да се спасят, но и сега още живеят между хората и продължават да им причиняват пакости. И друг път Бог ще съди лемурийците; с други думи казано (на евангелски език), ще им се яви архангел Михаил, който ще се бие със змията. Змейовете – това са лемурийците, пръснати по земята. Да оставим настрана лемурийците. Ние минаваме от една реалност в друга, т.е. от черната раса към светлата, която ръководи човечеството. Възвишените същества идат да помагат на хората, да събудят в тях възвишени и благородни мисли и чувства. Вслушвайте се в техните съвети. Те ще ви изведат на светлия висок връх. Те са носители на великите Божии блага на Земята. Това наричаме ние “грижи на Господа за човешките души”.  Вслушвайте се в съветите на светлите същества. Вслушвайте се и в себе си. Сега е време да ходите по техните съвети и да бъдете готови на всички жертви – не за онова, което ви спъва, а за онова, което дава простор, сила на вашия дух, на вашата душа, ум и сърце. Те ще направят да бъдете доволни от себе си.(93, с. 171-173)

Едно време Господ поставил Архангел Михаил да взема душите на хората, но той казал: “Ти ми даваш една мъчна служба – всички ще ме намразят, че им вземам душите.” – “Те няма да знаят, че ти вземаш душите, този въпрос е вече уреден.” Един ден Господ го изпратил да вземе душата на една бедна вдовица. Като отишъл, той видял две деца, които прегръщали майка си и плачели. Архангелът се смилил над тях и не взел душата на майка им. Върнал се при Господа и му разказал какво направил. “Хубаво си направил” – казал Бог и го пратил от дъното на океана да вземе едно камъче. Донесъл камъчето, разчупил го, а вътре имало едно живо червейче. Господ казал: “Кой се грижи за това червейче? Затворено е. Ако беше взел душата на тази жена, положението на децата нямаше да се влоши, но щеше десет пъти да се подобри. Сегашното положение е десет пъти по-лошо. Самата майка, след като умре, влиза да живее в своите деца.” Вие мислите, че вашите близки, които са заминали за другия свят, са изчезнали. Гледам, някой дошъл, плаче за баща си. А аз виждам, че баща му е заедно с него. Той плаче, а в същото време бащата се усмихва. Чудно нещо – плаче, плаче, а после се засмее. Бащата се смее, че синът му нищо не разбира, и казва: “Много ми е добре сега! И той като дойде да работи, много добре ще бъде и на него.” Аз не искам да се спирам повече върху това. Но същественото искам да остане. Не искам да вярвате, че това е така. Аз искам, когато вярвате в нещо, да сте го проверили. Един ден, като проверите нещата, ще разберете, че в това няма абсолютно никакво изключение.(49, с. 350)

Мнозина казват: “Да се осигурим, да си купим места, дето ще ни закопаят.” Не се грижете за това! – “Ама искаме да бъдем близко до нашите майки и бащи.” Казвам: ако търсите вашите майки и бащи, вашите баби и деди по гробищата, вие се самоизлъгвате. Душите на хората не остават на Земята. Архангел Михаил има грижа за това – той ще определи мястото на всяка душа. На вас предстои да се приготвите за този ден, когато архангел Михаил ще дойде, ще похлопа на вратата ви и ще каже: “Излезте, вие, културните хора, от своите стари къщи!”(107, с. 112)

Ще ви приведа един пример за архангел Михаил, когото Бог поставил на служба да взима душите на хората. Един ден той се обърнал към Бога със следната молба: “Господи, не ме поставяй на тази служба, защото като тръгна да взимам душите на хората, те ще ме намразят. Дай ми по-трудна длъжност, но, моля Те, не ме оставяй на тази!” Бог му казал: “Ти ще отиваш само там, дето Аз те пращам, и ще видиш, че никой няма да те намрази!” Като отишъл при първия човек, при когото Бог го изпратил, архангел Михаил чул хората наоколо да се запитват: “От що умря този човек?” – “Кон го ритна.” – “Добре, че аз не съм виновен, да съм свободен от мнението и чувствата на хората!” Втори път Господ го изпратил да вземе душата на една бедна вдовица, която умирала от злокачествена треска. Като влязъл в дома на вдовицата, той си помислил: “Какво да правя сега тук – нито кон, нито вол е ритнал тази жена. Значи аз трябва да взема душата ў!” Като се обърнал настрана, той видял две малки дечица, които плачели за майка си. Архангел Михаил се съжалил за бедната вдовица и не се решил да вземе душата ў. Господ го попитал: “Защо не взе душата на тази вдовица?” – “Какво да правя, Господи? Като видях две малки дечица около нея, съжалих се за тях и не се реших да взема душата ў.” Тогава Господ го изпратил на дъното на океана, като му казал: “Извади оттам един камък и го разчупи!” Архангел Михаил слязъл на дъното на океана, извадил един камък, разчупил го и в него намерил един червей. Бог го запитал: “Кой се грижи за този червей на дъното на океана?” И тъй, съвременната статистика показва, че от ония деца, за които родителите полагат много грижи и усилия, хора не стават. И обратно: родители, които уповават на Бога и разчитат на Него във всички случаи на живота си, децата им са станали добри и разумни хора. Някои родители се плашат от живота и казват: “Дано нашите деца не се развалят!” Това не е прав начин на разсъждение. Когато някоя майка роди дете, тя трябва да се обърне към Бога с молитвата: “Господи, благослови моето дете! Запази го от всички злини и помогни да се развият и разработят всички дарби и способности, които Ти си вложил в неговата душа!” Родителите не трябва да правят усилия да отклоняват своите деца от правия път, който Бог им е предначертал, или от тяхното органическо развитие. Можете ли да считате, че вашата дъщеря е на прав път, ако например цял ден седи пред огледалото да си прави прически и да си черви устните? Добре е устните на човека да бъдат червени, но те трябва да бъдат естествено червени (107, с. 87).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *