Виделей

Общи условия

 ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ

 

І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1. Предмет на настоящите Общи условия е продажбата на ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ, предоставяни от ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОРА поема задължението да извърши необходимото, за да подготви, обезпечи и осъществи ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАКЕТ.
Конкретните условия на ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАКЕТ и сроковете за неговото извършване се указват в Договора за туристически пакет, туристическия ваучер (издава се след извършено пълно плащане) и евентуално съставени или издадени други документи, които се явяват неразделна част от сключения Договор за туристически пакет.
Тези Общи условия са неразделна част от Договора за туристически пакет и клаузите им са задължителни за страните.
1.2. Понятията Турист, Туроператорска дейност, Туристическа агентска дейност, Туристически агент, Туристически пакет, Основни туристически услуги и Допълнителни туристически услуги имат смисъла, съгласно дефинициите на Допълнителните разпоредби на Закона за туризма на Република България.

1.3. Основни дефиниции и съкращения:
1.3.1. „Туристически пакет” е комбинация най-малко от два различни вида туристически услуги за целите на едно и също пътуване или ваканция, ако:
а) тези услуги са комбинирани от един търговец, включително по искане на или в съответствие с избора на пътуващия преди сключването на общ договор за тези услуги, или
б) независимо от това, дали се сключват самостоятелни договори с отделни доставчици за всяка туристическа услуга, тези услуги се:
аа) закупуват само от един пункт за продажби и са избрани, преди пътуващият да се съгласи да плати;
бб) предлагат, продават или начисляват на пакетна или на обща цена;
вв) рекламират или продават под наименованието „туристически пакет“ или под друго подобно наименование;
гг) комбинират след сключването на договор, с който търговецът дава право на пътуващия да избере измежду различни видове избрани туристически услуги, или
дд) закупуват от отделни търговци посредством свързани процеси за онлайн резервации, при които името на пътуващия, информацията за плащането от негова страна и адресът на електронната му поща се предават от търговеца, с когото е сключен първият договор, на друг търговец или на търговци и не по-късно от 24 часа след потвърждаването на резервацията за първата туристическа услуга се сключи договор с този търговец или с тези търговци.

1.3.2. Турист е посетител, чийто престой е най-малко 24 часа, като по този начин прекарва поне една нощ в посетената дестинация и целта на посещението е туризъм, отдих, спорт, лечебни процедури, бизнес, посещения на роднини и приятели, поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно или друго събитие;

1.3.3. Договорът за туристически пакет (Договорът) е договор, по силата и при условията на който ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ТУРИСТА туристически пакет срещу заплащане на определена цена;

1.3.4. ТУРОПЕРАТОР е лице, регистрирано по реда на Закона за туризма и вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за упражняване на туроператорска дейност, което изготвя туристически пакети и ги продава или предлага за продажба пряко или чрез посредничеството на друг търговец, или съвместно с друг търговец, или което предава данните на пътуващия на друг търговец в съответствие с § 1, т. 67, буква „б“, подбуква „дд“ от допълнителните разпоредби на Закона за туризма. По смисъла на Договора за туристически пакет и на настоящите Общи условия за туристически пакет под Туроператор ще се разбира …, със седалище и адрес на управление …, вписано в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти по силата на издаден лиценз № …  представлявано от Управителя …

1.3.5. Туроператорска дейност е организирането на туристически пакети, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел;

1.3.6. Туристически агент е лице, регистрирано по реда на този закон и вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти, различно от туроператор, което продава или предлага за продажба туристически пакети, изготвени от туроператор;

1.3.7. Туристическа агентска дейност е извършването на посредничество при: продажби на туристически пакети на крайни потребители; пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване;

1.3.8. Туристически ваучер е документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туроператора и туриста в качеството на пътуващ във връзка с договор за туристически пакет или на продажбата на основна/и и/или допълнителна/и туристическа/и услуга/и;

1.3.9. Вътрешен туризъм са пътувания в рамките на страната на лица, които са постоянно пребиваващи в нея;

1.3.10. Входящ туризъм са пътувания в страната, извършвани от лица, които не са постоянно пребиваващи в нея;

1.3.11. Изходящ туризъм са пътувания на лица, постоянно пребиваващи в страната, извън нея;

1.3.12. Непреодолима сила е събитие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. ТУРОПЕРАТОРА се освобождава от отговорност за неизпълнение или ненадлежно изпълнение на поетите от него с договора задължения, ако това неизпълнение се явява вследствие действието на обстоятелства на непреодолима сила, възникнала след сключването му. „Непреодолими и извънредни обстоятелства“ са обстоятелства, които са извън контрола на страната, която се позовава на тях, и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване.

1.3.13. Съкращенията BB и НВ в Договора за туристически пакет имат следното значение: BB – Нощувка със закуска, HB – нощувка със закуска и вечеря;

1.3.14. Съкращението All Inclusive в Договора за туристически пакет има следното значение: Храна без ограничения и напитки местно производство;

1.3.15. Депозит по смисъла на Договора за туристически пакет има смисъла на първоначално частично плащане на общата цена по Договора за туристически пакет. Резервацията се приема за ва¬лидна от ТУРОПЕРАТОРА само след заплащане на депозита.

1.3.16. Доплащане по смисъла на Договора за туристически пакет има смисъла на разликата между стойността на Депозита и на уговорената в Договора за туристически пакет обща цена за услугата, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ТУРОПЕРАТОРА в срок до 45 (четиридесет и пет) дни преди датата на отпътуване или сроковете упоменати в програмата за дадено пътуване. В случай, че този срок не може да бъде спазен, поради времевите параметри на пътуването, страните уговарят друг подходящ срок. В случай, че Доплащането не бъде заплатено в посоченият тук срок, резервацията се анулира и Депозита остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.

 

ІІ. РЕЗЕРВАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ

2.1. Резервацията на ТУРИСТА се извършва на място в офис на ТУРОПЕРАТОРА, по телефон, онлайн на интернет страницата или чрез оправомощен от ТУРОПЕРАТОРА Туристически агент. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва резервацията след плащане на Депозит в размер, съответстващ на броя участващи Туристи.

2.2. Резервацията се счита за потвърдена след заплащането на Депозита.

2.3. Извършената резервация на ТУРИСТА за ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ обвързва ТУРОПЕРАТОРА, за изпълнение на задълженията му по Договора за туристически пакет, само след заплащане на цялата сума на избраната програма. Ваучер за настаняване се издава на ТУРИСТА след извършено пълно плащане.

2.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на пътуващия своевременно, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, необходимите документи за ползване на туристическите услуги, включени в пакета, като разписки, ваучери, билети и други, както и информация за часовете на отпътуване по разписание и когато е приложимо – информация за крайния срок за регистрация за качване на борда на превозното средство, както и за часовете по разписание на междинните спирания, транспортните връзки и пристигането.

 

III. ДОКУМЕНТИ

3.1. Съпроводителни документи към пътуването се явяват пътните билети, туристическите ваучери и застрахователната полица. Съпроводителните документи, оформени по установения ред, ТУРИСТЪТ може да получи от представител на ТУРОПЕРАТОРА непосредствено преди пътуване. В случай, че Договорът за туристическипакет е сключен чрез Туристически агент, съпроводителните документи следва да се предоставят на ТУРИСТА от Туристическия агент.

3.2. За пътуването е необходим валиден задграничен паспорт или лична карта, снабдяването с които е задължение на ТУРИСТА. ТУРИСТЪТ отговаря за редовността и точното оформление на своя задграничен паспорт по време на осъществяване туристически пакет. Непълнолетни граждани на Република България, пътуващи с придружител, следва да притежават надлежно оформени документи – нотариално заверени пълномощни, декларации за съгласие от законен представител, задграничен паспорт, лична карта, акт за раждане (когато това се изисква от граничните и митнически власти) и да ги представят на граничните пунктове при поискване. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за непълни или неправилно издадени документи на лицата под 18 години.

3.3. Относно страните, с които Република България се намира във визов режим, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще предостави своевременно на ТУРИСТА подробна информация за документите, които се изискват от съответните визови отдели, както и за условията за получаване на визи, както и за таксите за издаването на визи. ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира получаването на виза, а поема само задължението да осигури необходимата информация на туриста. При необходимост от виза ТУРОПЕРАТОРЪТ може да съдейства на ТУРИСТА, доколкото е в неговите компетенции, за издаването й, като предоставя необходимите документи за туристическия пакет на съответните органи и консулски отдели. При индивидуално пътуване, ТУРИСТЪТ сам урежда формалностите по визовия режим и лично урежда своите документи в консулските отдели, като в този случай ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност за не получаването й от страна на ТУРИСТА. В случай на отказ от страна на компетентния орган за издаването на виза, платените от ТУРИСТА такси не подлежат на връщане.

 

IV. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Цената за услугата туристически пакет се определя съгласно уговореното в Договора за туристически пакет между ТУРОПЕРАТОРА И ПОТРЕБИТЕЛ, като в рамките на 5 (пет) дни, след направената резервация, се заплащат минимална сума посочена в договора на човек плюс застраховката за отмяна на пътуването, ако е заявена такава.

4.1.1. ТУРИСТЪТ дължи на ТУРОПЕРАТОРА Доплащане на разликата между стойността на заплатения Депозит и на уговорената в Договора обща цена на услугата в срок посочен в договора преди датата на отпътуване.

4.2. Начините на плащане са:
• По банков път – като се внесе необходимата сума в Първа Инвестициона Банка по сметката на ….. В основанието за плащане да се посочи съответното пътуване.

4.3. В случай на неспазване от ТУРИСТА на сроковете за заплащане на предоставените от ТУРОПЕРАТОРА туристически услуги, последният има право да анулира резервацията.

4.4. Цените за всеки туристически пакет включват услуги, подробно описани за всяка програма поотделно. ТУРИСТЪТ е длъжен да заплати крайната обща цена, обявена в програмата. Всички допълнителни услуги, които не са включени в общата цена се указват в програмата и се заплащат от ТУРИСТА само в случай, че същият желае да се възползва от тях.

4.5. Цената на туристическия пакет може да се увеличи вследствие на промени във: цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други из¬точници на енергия; размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, или обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет. Когато увеличението на цената надхвърля 8 на сто от общата цена на туристическия пакет. ТУРИСТЪТ със следните права:
Да приеме предложената промяна в цената или да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора. Когато ТУРИСТЪТ прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако туроператорът предлага такъв. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен и ТУРИСТЪТ не приеме туристически пакет-заместител, туроператорът възстановява всички плащания, които е получил от ТУРИСТА или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи – не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.
Страните се съгласяват, че увеличението на цената на туристическия пакете възможно само ако туроператорът е уведомил ТУРИСТА по ясен и разбираем начин за него, заедно с обосновка за увеличението и изчисления, предоставени на траен носител, не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

Капаро платено за семинар се възстановява на участника само при случаи на отменяне или невъзможност да се осъществи от страна на организатора. При всички други случаи при отказ от страна на клиента, респективно участника, да участва в семинар капарото заплатено преди това не се възстановява, ако остават по-малко от 30 работни дни. Плащането на капаро за което и да е събитие посочено в сайта www.videlei.com се счита за приемане на тези условия.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

5.1.1. да предостави на ТУРИСТА туристическите услуги, обект на Договора за туристически пакет в съответствие с условията и сроковете на Договора за туристически пакет и настоящите Общи условия;

5.1.2. да осигури на ТУРИСТА задължителна застраховка “Медицински разходи при болест и злополука” за пътувания извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави на ТУРИСТА номер на застрахователната полица преди началото на пътуването. Отговорността за предоставените медицински услуги се поема изцяло от застрахователната компания;

5.1.3. да извършва настаняването в превозното средство по реда на записването, когато то се използва /чартира/ изцяло само за организирано пътуване от него.
Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на ТУРИСТА и други подобни.

5.2. ПРАВА НА ТУРОПЕРАТОРА:

5.2.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ установява цените и всички останали условия на продаваните туристически пакети и своевременно предприема необходимите мерки за известяването на ТУРИСТА за техните изменения.

5.2.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да промени договорената цена на пътуването в случаите уговорени в Договора за туристически пакет, настоящите Общи условия и действащото законодателство.

5.2.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя по всяко време сроковете и програмата на туристическия пакет, с оглед обезпечаване безо¬пасността на ТУРИСТИТЕ.

5.2.4. В случай на несвоевременно и/или непълно заплащане, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира извършената резервация, включително като развали договора, със съответните последици, предвидени в Договора за туристически пакет и настоящите Общи условия.

5.2.5. ТУРОПЕРАТОРА има право да откаже качване в превозното средство на Туристи, злоупотребили с алкохол или употребили наркотични вещества.

5.2.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя едностранно клаузи в Договора за туристически пакет, различни от цената. Когато преди започването на изпълнението на туристическия пакет ТУРОПЕРАТОРЪТ е принуден да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги или не може да изпълни някое от специфичните изисквания по чл. 84, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма, или предложи увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто, ТУРИСТЪТ има право в посочен от ТУРОПЕРАТОРА разумен срок: да приеме предложената промяна, или да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора. Когато ТУРИСТЪТ прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага такъв. ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ТУРИСТА без необосновано забавяне по ясен, разбираем и видим начин на траен носител за: предложените промени в договора и за тяхното отражение върху цената на туристическия пакет; срока, в рамките на който ТУРИСТЪТ има право да уведоми ТУРОПЕРАТОРА за решението си; последиците, ако пътуващият не реагира в рамките на срока когато е приложимо, за предложения туристически пакет-заместител и за неговата цена. Когато промените в договора за туристически пакет или за туристически пакет-заместител водят до по-ниски качество или стойност на туристическия пакет, пътуващият има право на съответно намаление на цената. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен и ТУРИСТЪТ не приеме туристически пакет-заместител, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява всички плащания, които е получил от ТУРИСТА или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи – не по-късно от 14 дни след прекратяването на до¬говора. При прекратяване на договори за туристически пакети по ал. 6 се прилага съответно чл. 91, ал. 2 – 8. От Закона за туризма.

5.3. ТУРИСТЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

5.3.1. при пътуванията извън територията на РепубликаБългария, да осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България;

5.3.2. ако ТУРИСТЪТ е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от името на двамата родители/всички законни представители, че са съгласни да замине в посочената страна на посочената дата (ако непълно¬летният пътува заедно с един от родителите си/законните си представители, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител/законен представител);

5.3.3. да заплати в пълен обем и в установените в Договора за туристически пакет срокове стойността на туристическите услуги;

5.3.4. ТУРИСТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания;

5.3.5. да окаже пълно съдействие на ТУРОПЕРАТОРА и на Туристическия агент като представи необходимите документи, за осъществяването на туристическия пакет, съгласно Договора за туристически пакет и настоящите Общи условия;

5.3.6. да се запознае самостоятелно с валутно-митническия режим и условията за напускане/влизане в Република България и посещаваната държава;

5.3.7. ТУРИСТЪТ е длъжен да заплати стойността на туристическия пакет в уговорените в Договора за туристически пакет и настоящите Общи условия срокове;

5.3.8. ТУРИСТЪТ се задължава да заплаща допълнителните услуги, невлизащи в цената на туристическия пакет отделно;

5.3.9. ТУРИСТЪТ уведомява без необосновано забавяне туроператора за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая.

5.4 ТУРИСТЪТ има право:

5.4.1. ТУРИСТЪТ има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, след като е отправил до туроператора предизвестие на траен носител не по-късно от 10 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Туроператорът информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните разходи по прехвърлянето. Туроператорът предоставя на лицето, което прехвърля договора за туристическия пакет, доказателства за разходите, таксите или за другите допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето на договора за туристически пакет. В случай, че лицето, на което е прехвърлено пътуването, е от противоположния пол и от това възникне необходимост от настаняване в единична стая или има заплатени поименни услуги, то автоматично с прехвърлянето, за прехвърлящия и за приемащия възниква задължение за доплащане на разликата в цената.

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА. ТАКСИ

6.1. Действието на Договора за туристически пакет може да бъде прекратено преди изтичането на срока, за който е сключен в следните случаи:

6.1.1. Едностранно от ТУРОПЕРАТОРА при незаплащането в срок на пълната стойност на услугите по Договора за туристически пакет. В този случай, ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи на ТУРИСТА връщане на заплатените по Договора за туристически пакет суми.

6.1.2. В останалите случаи, предвидени в Договора за туристически пакет, настоящите Общи условия и действащото законодателство.

6.2. Прекратяване на договора за туристически пакет от ТУРИСТА: ТУРИСТЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет. Когато ТУРИСТЪТ прекрати договора, той e задължен да заплати на ТУРОПЕРАТОРА подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора, в размер, съгласно чл. 6.3.1. от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ НА ТУРОПЕРАТОРА. За избягване на съмнение, в случай, че таксата за прекратяване надвишава размера на платения депозит, то депозитът не се възстановява, а ТУРИСТЪТ дължи на ТУРОПЕРАТОРА разликата между стойността на платения депозит и размера на дължимата такса. ТУРИСТЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. При прекратяване на договора за туристически пакет на това основание, ТУРИСТЪТ има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.

6.3. Такса за едностранно прекратяване действието на Договора за туристически пакет от ТУРИСТА: В случай на отказ на резервация в периода преди дължимата неустойка, … събира административна такса от 30 лв.

6.3.1. От деня, следващ деня на плащане на Депозита до 44 ден преди датата на пътуването – 35% от общата цена на пътуването по Договора за самолетни програми в Европа и извън Европа;

6.3.2. между 28 дни и 43 дни преди датата на пътуването – 50% от общата цена на пътуването по Договора за самолетни програми в Европа и извън Европа и

6.3.3. между 16 дни и 27 дни преди датата на пътуването –70 % от общата цена на пътуването по Договора за самолетни програми в Европа и извън Европа и 50% за автобусни програми в Европа и 35% за автобусни програми в България;

6.3.4. между 9 дни и 15 дни преди датата на пътуването – 80 % от общата цена на пътуването по Договора за самолетни програми в Европа и извън Европа и 70% за автобусни програми в Европа и 60% за автобусни програми в България;

6.3.5. по-малко от 9 дни преди датата на пътуването – 100 % от общата цена на пътуването по Договора;

6.3.6. При смяна или корекция на име се начислява такса спрямо тарифата на авиокомпанията превозвач.

6.4. Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ не потвърди заявена Допълнителна туристическа услуга, невлизаща в общата цена на туристическия пакет, това не може да бъде повод за отказ от Договора за туристически пакет въобще.

6.5. Прекратяване на Договора за туристически пакет от ТУРОПЕРАТОРА. Извън уговорените по-горе случаи, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати Договора за туристически пакет и да възстанови на ТУРИСТА изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато: набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и туроператорът е уведомил ТУРИСТА за прекратяването на договора в определения в договора срок, но не по-късно от: 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни; 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни; 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност по-малка от два дни, или туроператорът е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил ТУРИСТА за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет. Туроператорът възстановява на пътуващия всички дължими суми, а при прекратяване на договора за туристически пакет възстановява всички плащания, направени за пакета от ТУРИСТА или от негово име, след приспадане на съответните разходи за прекратяване на договора. Дължимите суми или плащания се възстановяват на ТУРИСТА без необосновано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора за туристически пакет.

 

VII. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

7.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна по Договора за туристически пакет, същата се задължава да компенсира насрещната страна за претърпените в следствие на това вреди.

7.2. Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.

7.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги. Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за туристическия пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да отстрани несъответствието, освен когато: това не е възможно, или е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги. Когато ТУРОПЕРАТОРЪТ не отстрани несъответствието извън случаите в които това не е възможно, или е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги, ТУРИСТЪТ има право на подходящо намаление на цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с Договора за туристическия пакет, освен ако ТУРОПЕРАТОРЪТ докаже, че липсата на съответствие се дължи на ТУРИСТА. ТУРИСТЪТ има право да получи обезщетение от ТУРОПЕРАТОРА за всички имуществени и неимуществени вреди, претърпени в резултат на липсата на съответствие с Договора за туристически пакет. Обезщетението се извършва без необосновано забавяне от страна на ТУРОПЕРАТОРА. Пътуващият няма право на обезщетение за претърпени вреди, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ докаже, че липсата на съответствие се дължи на: ТУРИСТА; трето лице, несвързано с предоставянето на включените в Договора за туристически пакет туристически услуги, и не може да се предвиди или да се предотврати; непреодолими и извънредни обстоятелства. Туроператорът е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение ТУРИСТ като: осигури полезна информация на ТУРИСТА относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ; окаже съдействие на ТУРИСТА да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги. Когато затруднението на пътуващия е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, туроператорът може да изисква заплащането на разумна такса от ТУРИСТА за оказаното съдействие. Таксата не може да надвишава действителните разходи, направени от туроператора за оказване на съдействие на пътуващия

7.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ТУРИСТА в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на туристическия пакет, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:

7.4.1. забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при промяна на разписанието от страна на превозвача (самолетна или автобусна компания), усложнена пътна обстановка, пожари, наводнения, земетресения и други природни бедствия, забавяне на гранични или контролни пунктове, оказване помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, технически аварии, промяна на работно време на учреждения вкл. Музеи, административни актове;

7.4.2. анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ТУРИСТА;

7.4.3. загуба или повреда на багажа по време на пътуването;

7.4.4. отказ на упълномощените органи да издадат виза на ТУРИСТА.

7.4.5. недопускане от страна на митническите и гранични служби ТУРИСТА да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения;

7.4.6. при непреодолима сила, възникнала след сключване на Договора за туристически пакет.

7.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на задълженията си по Договора за туристически пакет, ако причините за това се дължат изключително на:

7.5.1. ТУРИСТА;

7.5.2. Турагента;

7.5.3. трето лице, несвързано с изпълнението на Договора за туристически пакет;

7.5.4. събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им

7.6. Часовете, свързани с пътувания и различни други мероприятия са ориентировъчни, като в зависимост от разстоянията и ситуацията са възможни промени, за които Туристите се уведомяват своевременно.

7.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за изменението на часовете на полетите от страна на съответното летище или летищен оператор, времето на полета, замяната на типа самолет, извършени от авиокомпанията.

7.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за замяната на транспортното средство, когато се използва друг вид транспорт и това зависи от фирмата превозвач.

7.9. При извършването на чартърни полети до различни дестинации, предвид спецификата им, е възможно и по-често срещана, промяна в часовете на полетите, за която ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

7.10. В случай на нарушение от ТУРИСТА на действащите правила на пътуване, регистрация или превоз на багажа, причинените вреди на имуществото на превозвача или нарушаването на правилата на престоя в хотелите и несъблюдаване законодателството, на която и да е страна включена в програмата на туристическия пакет, включително Република България, както и при неуважително отношение към социалния строй, обичаите, традициите, религиозните вярвания, несъблюдаването на правилата за лична безопасност, то отговорността се носи изцяло от съответното лице нарушител, като санкциите се заплащат от виновните лица в целия им размер.

7.11. Ако с решение на властите или отговорни лица на ТУРИСТА е отказана възможността да напусне или влезе в която и да е страна от програмата, а също, възможността за превоз или престой в резервиран хотел, по причини на:

7.11.1. отсъствие у ТУРИСТА на необходимите документи или тяхното неправилно оформяне, което не е по причина на ТУРОПЕРАТОРА;

7.11.2. нарушения от страна на ТУРИСТА на законодателството, традициите и обичаите, включително причиняването безпокойство на останалите хора;

7.11.3. състояние на ТУРИСТА на алкохолно опиянение или нарушението на други правила и разпоредби, свързани с правилата за поведение на обществено място;

7.11.4. други действия на ТУРИСТА или на компетентни или оторизирани лица или органи, в съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и няма задължение за възстановяване на суми на ТУРИСТА.

7.12. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и в случаите, когато поради обстоятелствата, изложени по-горе, се е достигнало до закъснение на пътуващата група, вследствие на което туристическият пакет е бил осъществен, изцяло или частично, без съответния Турист. В този случай стойността на туристическата услуга на Туриста не се връща, като последният заплаща всички допълнителни обезщетения, санкции и други разходи, възникнали по причина на неговото незаконосъобразно и/или неморално /неетично/ поведение.

7.13. В случай, че ТУРИСТЪТ не се яви в часа и мястото за начало на пътуването или прекрати по свое желание пътуването през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай, ТУРИСТЪТ сам урежда заминаването и/или завръщането си.

7.14. В случай, че услугата по туристическия пакет не може да бъде осъществена или се прекъсне по вина на ТУРИСТА, като за извършването му се изисква издаването на каквато и да е виза или други необходими, респективно разрешителни документи, Договорът за туристически пакет следва да се счита за прекратен по вина на ТУРИСТА като в допълнение към санкцията на горната т. 6.3., настъпват също така и следните последици:

7.14.1. ако документите на ТУРИСТА не са все още занесени в оторизираните дипломатически служби, стойността на услугите по оформянето на визата се връщат изцяло на ТУРИСТА;

7.14.2. ако към момента на прекратяване на Договора визата е поставена в паспорта, стойността на услугите по оформянето на визата не се възстановяват на ТУРИСТА;

7.15. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждането на туристическия пакет /напр.: промяна по желание на ТУРИСТА на първоначалните условия на пътуването /маршрут, времетраене, часове на полети, дати на пътуване и т.н./.

7.16. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за промяна в датата на отпътуване вследствие закъснение при издаване на виза на ТУРИСТА или за промяна в маршрута вследствие отказ при издаване на виза за някоя от страните на пътуването.

7.17. ТУРОПЕРАТОРЪТ не отговаря за багажа на ТУРИСТА (изчезване, загубване, повреждане и т.н.), нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, от които ТУРИСТЪТ е могъл, но не се е възползвал.

7.18. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не обезщетява вреди за събития, които са вследствие свободния избор на Туристите за прекарване на времето си /екскурзии, посещения на музеи, забележителности и т.н./.

7.19. Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА пред ТУРИСТА е ограничена до списъка от услуги, уговорени в Договора за туристически пакет. В случай на непредоставяне на услуги или изменения на техните условия, на ТУРИСТА се връща разликата до стойността на обслужването, изключвайки самолетния билет, застрахователните полици и стойността на услугите на трети лица. При възникване на извънредни ситуации Туристите са длъжни да се придържат към поведение и извършването на действия и/или бездействия, така че да бъдат направени минимални разходи, свързани с престой или пътуване до мястото на започване на пътуването.

7.20. Сумата, изплащана от ТУРОПЕРАТОРА под формата наобезщетение за вреди, не може да превишава цената на турис-тическия пакет по Договора за туристически пакет. При наличието на международни договори, в сила за Република България, отго-ворността за вреди се ограничава до предвидения там размер, но не повече от стойността на туристическия пакет, съгласно Договора.

 

VIII. ДЕКЛАРАЦИИ НА СТРАНИТЕ:

8.1. С подписването на Договора за туристически пакет, ТУРИСТЪТ декларира, че преди сключването на договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ му е предоставил достатъчно информация за паспортния и визовия режим на държавата/ите, в която/ които ще пребивава, а така също, че са му дадени препоръки за правилата на поведение и лична безопасност по време извършването на туристическата услуга.

8.2. С подписването на Договора за туристически пакет, ТУРИСТЪТ декларира, че е запознат подробно с всички детайли по програмата за туристически пакет и ги приема, включително и предложената от ТУРОПЕРАТОРА обща цена.

8.3. С подписването на Договора за туристически пакет, ТУРИСТЪТ декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

8.3.1. че е запознат с приема и се задължава да спазва условията на настоящите Общи условия;

8.3.2. че доброволно е предоставил на ТУРОПЕРАТОРА своите лични данни и данни за контакт;

8.3.3. че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), както и с факта, че ТУРОПЕРАТОРА е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на ОРЗД;

8.3.4. че е запознат с Политиката за поверителност на личните данни на ТУРОПЕРАТОРА и съдържащите се в нея права на физическите лица, свързани с обработката на личните им данни.

8.3.5. че е съгласен ТУРОПЕРАТОРА, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и ОРЗД, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на Договора за туристически пакет и за провеждане на уговорените в Договора за туристически пакет услуги, както и за рекламни цели на ТУРОПЕРАТОРА в това число, но не само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. ТУРИСТЪТ декларира, че е съгласен ТУРОПЕРАТОРА да разкрива и/или предоставя на трети лица – получатели на лични данни или обработващи лични данни личните му данни, когато това е необходимо за изпълнение на задълженията на ТУРОПЕРАТОРА по Договора за туристически пакет, както и в случаите, предвидени в действащото законодателство на Република България и ЕС.

8.3.6. че разрешава на ТУРОПЕРАТОРА да използва личните му данни и данните му за контакт за целите на провеждане на уговорените в Договора за туристически пакет услуги, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на новини и други рекламни материали по време и след прекратяването на Договора за туристически пакет, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. ТУРИСТЪТ се съгласява личните му данни и данните му за контакт да бъдат обработвани от ТУРОПЕРАТОРА за срок, необходим за постигане на целите на обработването, а за маркетингови цели – до изричното оттегляне на съгласието на ТУРИСТА по посочения в Политиката за поверителност начин;

8.3.7. че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за ТУРОПЕРАТОРА, станала му известна при или по повод сключването и изпълнението на Договора за туристически пакет.

 

IХ. МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

9.1. ТУРИСТИТЕ, по време на осъществяване на туристическата услуга, ще бъдат настанявани в 3*, 4* и 5* звездни хотели, като ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото, при необходимост изцяло по негова преценка, да настанява ТУРИСТИТЕ в хотели от същата или по-висока категория, без да е необходимо тяхното предварително съгласие за това и без ТУРОПЕРАТОРА да им дължи каквото и да било обезщетение или отстъпка в тази връзка.

 

X. РЕКЛАМАЦИИ

10.1. ТУРИСТЪТ има правото да отправи рекламация до ТУРОПЕРАТОРА във връзка с предоставените от ТУРОПЕРАТОРА услуги по Договора за туристически пакет в срок до 14 (четиринадесет) дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. Рекламацията се подава до ТУРОПЕРАТОРА устно или писмено. Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена услугата, на адреса на управление на ТУРОПЕРАТОРА или на друго място, посочено от ТУРОПЕРАТОРА. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на ТУРОПЕРАТОРА на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена услугата.

10.2. В случай, че Договорът за туристически пакет е сключен чрез Туристически агент, ТУРИСТЪТ e длъжен да предяви рекламациите си относно услугата пред Туристическия агент. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да се произнесе по основателността на рекламацията в срок от 30 дни, считано от нейното получаване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *