ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В УЕБСАЙТА VIDELEI.COM („Правилата”)

Предоставянето на информация или съдържание от Потребител има доброволен характер и се подчинява на Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика на поверителност и опазване на информацията в Уебсайта Videlei.com (наричани по-долу за краткост “Правилата”).

Каква информация събираме и как я използваме?

Информация за Потребителя

Виделей има право да събира и използва информация относно Потребителя. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва имена, локация (адрес), адрес на електронна поща, телефон, дата на раждане, както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда или предоставя при ползване на Услугите в Уебсайта Videlei.com (достъпни чрез www.Videlei.com).
В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при сключване на договор, Виделей ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с Общите условия и тези Правила Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Предоставянето на лични данни, означени като задължителни за предоставяне в съответните електронни форми за регистрация в Уебсайта Videlei.com, е необходимо с оглед регистрацията на Потребителя и съответно достъпа му до Услугите, за които се изисква регистрация. Непредоставянето им представлява пречка за успешното извършване на регистрацията или е основание за прекратяването на съответната регистрация едностранно от страна на Виделей в съответствие с предвиденото в Общите условия.За избягване на всяко съмнение, Виделей няма за цел да събира, използва, съхранява или обработва по какъвто и да било друг начин лични данни или каквато и да е друга информация, която е обект на специална закрила съгласно действащото законодателство, посредством Потребителското съдържание, публикувано от Потребителя в Уебсайта Videlei.com, нито следи за наличието на такива данни или информация в него. Публикуването на лични данни или друга информация, включени в Потребителското съдържание, или по друг начин при ползването на Услугите от страна на Потребителя, е изцяло на негов риск и отговорност. С приемането на Общите условия и на тези Правила Потребителят декларира, че е информиран, приема и се съгласява, че всяка информация (включително лични данни), включена в Потребителското съдържание, публикувано от него ще бъдат публично достъпни за всички Потребители на Уебсайта Videlei.com, както и за всички трети лица, на които Виделейможе да предоставя достъп до това Потребителско съдържание или информация съгласно предвиденото в Общите условия и в тези Правила. Потребителят също така декларира и гарантира, че при публикуване на Потребителското съдържание и на каквато и да е друга информация не нарушава правата на трети лица във връзка със защитата на техните лични данни или каквито и да е други техни лични права, включително и че предварително е получил тяхното съгласие за такова публикуване (доколкото такова е необходимо съгласно приложимото законодателство).

Виделей събира и използва горната информация за целите, предвидени в Общите условия и в тези Правила, а именно за предоставяне на Услугите, за осигуряване на възможност на Потребителя за създаване, достъп до и управление на Потребителския му профил, за изпълнение на задължения на Виделей, за обработване и събиране на дължими от Потребителя плащания, за упражняване и защита на законни права и интереси на потребителите и на Виделей, за предлагане на стоки и/или нови услуги, предлагани от Виделейи трети лица, за промоции, организиране на анкети и запитвания.

В определени страници от Уебсайта Videlei.com се визуализират бутони за споделяне („share”) или препоръчване („recommend“) на Потребителско съдържание с други уебсайтове. Потребителят се съгласява и лично по своя преценка предоставя своето Потребителско съдържание (включително и лична или друга информация, която същото може да съдържа) за споделяне в други уебсайтове. Потребителят е информиран, че при използване на такива бутони за споделяне („share”) или препоръчване („recommend“) от трети лица, същите могат да споделят неговото Потребителско съдържание с трети лица, които са извън контрола на Виделей и които може да са разположени и да извършват своята дейност извън територията на Република България и дори извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Настоящите Правила не се прилагат към така споделено Потребителско съдържание и съответно събирането, съхраняването, опазването и обработването на такава информация се подчинява на условията и правилата на тези други уебсайтове.

Кукита/“Бисквитки” (Cookies)

Виделей има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър. Кукита могат също така да бъдат инсталирани от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги.

При предоставяне на услугите Виделей съхранява информация и получава достъп до такава информация, съхранена в крайното устройство на Потребителя и съответно я обработва с цел:
· Осигуряване на нормален и качествен достъп на Потребителя до Услугите с всички техни функционални възможности;
· Проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на Потребителя необходими за нормалния достъп и ползване на Услугите и информирането му за липсата на такива;
· Визуализиране или невизуализиране на елементи от Уебсайта Videlei.com, които имат специфични изисквания съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на Потребителя (напр. ширина на екран; разделителна способност и др.);
· Показване на изскачащ прозорец, на който да бъде харесана страницата на Videlei.comна уебсайта www.facebook.com;
· Реклама и проучване на предпочитанията на Потребителите.

В използваните от Виделей кукита (cookies) не се съхранява информация (лични данни), която да позволява идентифицирането на Потребителя като физическо лице.

Потребителят има право по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство.

Забраната и/или изтриването на кукитата (cookies) от страна на Потребителя може да доведе до пълна или частична невъзможност на Потребителя да достъпи до Уебсайта Videlei.com и/или Услугите, до промяна или премахване на предварително зададени от него при предишни посещения в Уебсайта Videlei.com настройки и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което Виделей не носи отговорност.

Потребителят има право по всяко време да получи информация относно съхраняваните от Виделей в използваното от него крайно устройство данни като отправи съответно запитване към Виделей на следния адрес на електронна поща: videlei.store@abv.bg

Виделей използва два вида кукита – “временни” (които се изтриват от паметта на крайното устройство на Потребителя след като последният затвори Интернет своя браузъра) и “постоянни” (които остават на крайното устройство на Потребителя, докато не ги изтрие). Постоянните кукита могат да бъдат отстранени от Потребителя съобразно инструкциите на използвания от Потребителя Интернет браузър. Използваните от Виделей кукита съдържат идентификационен код, който помага за идентифициране на Потребителя.

Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на Уебсайта Videlei.com и други посещавани от него уебсайтове, с цел отчитане на статистики и тенденции в развитието на уебсайта и т.н. Виделей няма достъп до или контрол върху използването на тези кукита. Тези кукита също събират информация за начина на ползване на Уебсайта Videlei.com, като например, кой уебсайт е препратил към Уебсайта Videlei.com, кои Интернет страници е посетил Потребителя в Уебсайта Videlei.com, информация за посещенията на Потребителя в други Уебсайтове и др., но не събират информация като имена, електронен пощенски адрес, друга информация за контакт или други лични данни, които сами по себе си биха могли да дадат възможност на третото лице да идентифицира Потребителя или да се свърже с него.

Следните трети лица, предоставящи услуги за реклама, уеб анализ и онлайн статистки, използват кукита чрез Уебсайта Videlei.com:

• Google Analytics. За повече информация относно кукитата, инсталирани от Google Analytics, можете да посетите уебсайта Google Developers;

С кого споделяме вашата информация?

Публично съдържание

Виделей има право да разпространява и предоставя публично достъпното съдържание на Уебсайта Videlei.com, включително всяко Потребителско съдържание, на свързани с Виделей лица, негови бизнес партньори и всякакви други трети лица, като Потребителят разбира и се съгласява, че тези трети лица могат да публикуват това Потребителско съдържание на техните Уебсайтове или медийни платформи. Същите посочват Потребителя като източник на съответното Потребителско съдържание и могат да показват и реферират към публично достъпна в Потребителския му профил информация, напр. имена.

Обработващи данните от името на Виделей лица (Обработващи данни)

С цел извършване на техническа поддръжка и администриране на Уебсайта Videlei.com, както и при обработването на информация за статистически и маркетингови цели, при извършването на тестове и оценка на работата на Уебсайта Videlei.com, при извършване на плащания и ползването на други услуги, свързани с Уебсайта Videlei.com, лични данни и друга информация относно Потребителя могат да бъдат разкрити на и обработвани от трети лица, на които Виделей е възложило извършването на определени услуги, свързани с Уебсайта Videlei.com. Тези данни ще бъдат разкривани и съответно обработвани само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложената работа. Тези трети лица ще действат като обработващи личните данни от името на Виделей лица, ще бъдат задължени да обработват съответните данни само и единствено при стриктно спазване инструкциите на Виделей и няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин личните данни на Потребителите за други цели, освен за целите, посочени в Общите условия и в тези Правила.

Директен маркетинг

С приемането на Общите условия и на тези Правила Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право по всяко време да възрази срещу последващо обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Виделей на посочените адрес или електронен пощенски адрес за контакти – videlei.store@abv.bg. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване и използване.

Разкриване на лични данни

Виделейсе задължава да не разкрива лични данни и друга информация за Потребителя или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен:

– когато е предвидено в тези Правила, в Общите условия или Потребителят е дал изрично съгласието си в момента на регистрацията си или в по-късен момент;
– когато това е необходимо за изпълнение на нормативно задължение на Виделей ЕООД;
– когато информацията е изискана от държавни органи, съдебни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация в съответствие със законово установените процедури и правила;
– когато разкриването на лични данни от Виделей се налага за защита на правата, законните интереси и репутацията на Виделей, свързаните с Виделей лица или Потребителите;
– когато информацията се предоставя на служители или подизпълнители на Виделей за дейности по администриране на Уебсайта Videlei.com и ползването на Услугите;
– в други посочени в закона случаи.

Как опазваме вашата информация? С какви права разполагате?

Виделей полага дължимата грижа за събирането, съхраняването и обработвато на личните данни на Потребителите в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Виделей полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на Общите условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

Права във връзка с личните данни

Извън предвиденото по-горе, с приемането на Общите условия и на тези Правила Потребителят потвърждава, че е запознат с правата, предоставени му по Закона за защита на личните данни, включително, но не само:

– правото на достъп до личните му данни, обработвани от Виделей;
– правото да поправя и актуализира своите лични данни, обработвани от Виделей;
– правото да поиска заличаване, коригиране или блокиране личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на приложимото законодателство;
– правото да изиска от Виделей да уведоми третите лица, на които е разкрило личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Виделей.

Потребителят може да упражни всяко от правата си по тази точка, като отправи съответно писмено искане към Виделей. Потребителят може да упражни правата, свързани с личните му данни, лично или чрез изрично упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно).