Публикации

Програма за шестата раса

1.Същността на програмата за шестата раса е в „развитието“ в човека на „способност“ да уравновеси всяка ситуация на живота извън себе си и вътре в себе си.
Да превърне в хармония всяко разрушително противоречие.

2.Съзнанието на човека преминал в шестата раса от петата,вече е напълно свободно от невидение към проблема добро-зло,а също така е напълно свободно от всички проявления на съперничество.

3.Енергията на съперничеството е трансмутирана в енергия на устремяване.

4.Съществуването на човека в програмата на шестата раса се проявява в непрекъсната тренировка да се прониква в всички системи практически не умствено,авитално,неразрушавайки тези системи и себе си.
5.Програмата на шестата раса-това е усвоение на виталния план на света.
Това е тренировка за проникване в себе си,в множеството явления на живота,на съществата.С пълно разбиране на състоянията, но без традиционно присъщото на този процес изстрадване.
6.Програмата на шестата раса-това е уравновесяването на двете начала-мъжкото и женското.Това е изход на човека от системата на дуалността: добро-зло, приятел-враг, черно-бяло и т.н.
7.Това е ниво на възприятие на живота,когато проявленията на живота се осъзнават,като динамика на взаимодействието на мъжкото и женското без разрушително противостояние.
8.Това е осъзнаване на явленията на живота,като редуване на мъжки и женски качества,в които участвува самия човек,като се проявява веднъж с женско,веднъж с мъжко качество.
9.Тренировката в „хармонията“ се постига чрез умението натрупано в петата раса,да се интрегрират всичките свои индивидуалности пред лицето на различните обстоятелства на живота,да се интегрира личността в някакво цялостно единство със знак плюс или минус.
10.Иначе казано чрез умението да се проявява личността,като мъж или жена в зависимост от разумната съизмерност,в зависимост от тежестта на външните обстоятелства.
11.Човекът от шестата раса винаги искренно си дава сметка за своите сили и възможности.Това означава,че човека няма тъмни ъгълчета в своето съзнание.
12.Цялата същност на този човек е насочена към осветяване на тъмните ъгълчета на съзнанието.
13.Човекът от шестата раса творчески обединява силите намиращи се зад прага на неговото съзнание със силите в кръга на съзнанието.
14.За това пред лицето на всяко събитие от живота,човекът виждайки характера на това събитие,веднага го класифицира в термини влияели това събитие активно в/у него или го подтиква към активност,а самото събитие остава пасивно.
15.Тази класификация е мигновен импулс за осъзнаване-проявява ли се събитието по отношение към човека с мъжки или женски принцип?
16.Имайки истински кръгозор за света (резултат от програмата на петата раса),човекът с логически разчети осъзнава какво място в системата на мирогледа заема събитието.
17.Изхождайки от същото,човекът знае какво място заема той в света,като система,дори без всякакви разсъждения по този повод.
18.За това човека веднага взема решение: какъв да бъде в следствие на явлението- мъж/жена , да го пропусне или през себе си,или да въздейства в/у него.
19.И в това другото действие протичат присъщата за програмата на 6 раса енергия на радостта в различните форми на нейното проявление.

Основни задачи на шестата раса

20.Основната задача на 6 раса се явява уравновесяването на различните ситуации от живота.Уравновесяването на динамичното и статичното.
21.И за това творчеството на 6 раса представлява серия от взаимни отстъпки м/у хората,серия от създаване на многочислени условия за проявления на творческите импулси.
22.Човекът в 6 раса се научава повече на женското качество-качество на пасивност.
23.Човекът се учи да приема различните явления на живота,да разширява кръгозора си с цел,да събере максимум събития от живота и да ги хармонизира.
24.В края на караищата човек се научава да разширява кръгозора си до границите на явното за сътворяване на реалния свят.
25.При това неговия кръгозор в програмата на 6 раса играе пасивната роля на форми и матрици,в/у които попадат съвместното в човека явление и събитие.На тези форми и матрици не им остава нищо друго освен да се отъждествяват с този кръгозор-т.е. приемат подредена хармонична форма,ако искат да останат в системата от съзнанието на човека.И нищо не може да влезе в съзнанието и кръгозора на човека,ако човека от 6 раса не го приема.
26.Човекът от 6 раса е система гасяща всички агресивни импулси посредством несъпротивление към агресията,посредством пропускането в себе си на всеки агерсивен импулс чрез 2 метода : ( 1.Пропускане край себе си; 2.Пропускане на агресията в себе си на различни орбити,цикли на които този импулс загубва своята агресивна насоченост и се превръща в енергия,която или се асимилира от човека или се отдава на този който е изпратил в нов трансмутиран вид в радост и доброжелателство.)
27.Тази енергия може да се използва от човека,да се отдалечи от агресора с цел да не предизвика в него повторни импулси.
28.Програмата на 6 раса е постоянна тренировка за намиране на общ език с всички същности,които се срещат още по-точно приемане на всякакви особености на езика,на срещащите се същности.
29.Само по себе си това значи,както приемане на всяка форма на съществуване,така и приемане на многообразието на формите от живота,както и непротивопоставяне към всички срещащи се форми и езици на основата на осъзнаването,че всички форми на живот са проявления на творчеството на Всевишния.И всяко неприемане на формата-езика различно от себе си не е нищо друго освен противодействие на волята на Всевишния-съперничество с него.

Обединяващо поле на съзнанието

30.За човека от 6 раса,тази истина се явява осъзната аксиома на живота и за това тя не трябва да се търси по пътят на изследването,пътят на молитвата (пътят на жертвата),пътят на логиката,медитацията,аскетизма и посредством други пътища.
31.Съзнанието на човека от 6 раса има ново качествено ниво,в което качества като състрадание,помощ,жертвеност,радост,медитация,общуване,самоопознаване и т.н. не са дискретни,а са едно общо състояние на съзнанието.
32.Те са разделени на такива философски категории благодарение на елемента невежеството присъщ на 5 раса.
33.За човека на 6 раса всичките тези качества се явяват едно поле.То може да се нарече всякак : психополе,ниво на възвисяване,качество на съзнанието.
34.Всичките хора от 6 раса са обединени чрез това ниво на съзнание,това поле,и за това всеки човек прониква в състоянието на всеки друг човек.
35.За това страданието на който и да е друг човек се усеща от всички хора на 6 раса,като свое собствено страдание.
36.Това не значи,че отделните хора в 6 раса ще бъдат насилствено поставени под общия знаменател на едно състояние.
37.Това не значи,че отделните хора от 6 раса имат чувство за такт,разбиране,състрадание към всичките други хора и форми.И за това те никога невменяват своя подход към живота,своя способ на съществуване към другите творения на Всевишния.
38.От друга страна хората от 6 раса са доброволно встъпили в програмата,като са осъзнали нейната абсолютна необходимост.
39.И за това (и по много други причини) в тях простоне възниква чувство на насилие изхождащо от обобщената система на 6 раса.А също така няма никакви импулси на противопоставяне към отделния човек на 6 раса и на цялата 6 раса,като цяло.
40.Също така в представителите на 6 раса не възниква безпокойство по повод,това че тяхната индивидуалност е изтрита може би за това,че тяхната личност и индивидуалност се съхранява в човека.
41.От друга страна много явления от живота,които са се считали лични сега стават общи.Но в замяна на това,човек получава повече чувство за удовлетворение,човек получава изблици на непрекъсната радост.
42.Цената на тази радост за различните хора е различна-в зависимост от състоянието на съзнанието: от прекомерно висока,до чувството че тя се дава даром.
43.Във всеки случаи цената,която следва да се плати е превъзмогване на чувството за собственост.
44.Тази радост може да се нарече любов или явление на сърцето.Ползвайки технически език,тя се явява недискретно поле,което прониква в множеството конкретни хора.
45.За това поле няма непроницаеми стени,за всеки човек.С други думи няма никакви тайни за това поле.
46.И заедно с това няма нищо,което това поле насилствено да контролира в човека.
47.Човекът се явява част от това поле и полето се явява част от този човек.
48.Това поле е вездесъщо в смисъл на това,че то сваля инфо от всеки човек, където и да е и в каквото и състояние да е той.
49.И за това всеки човек от 6 раса може да има всякаква инфо за всеки друг човек от 6 раса във всеки момент и време при всякакви обстоятелства,защото чрез полето информацията се предава мигновено.
50.По-точно тази информация просто пребивава в това поле и всеки желаещ да знае просто веднага се настройва.
51.Това поле има неограничена власт над хората от 6 раса,а тази власт не е деспотична.
52.Това не е власт на страха и насилието.
53.Това е власт на радостта,пълното взаимно доверие и йерархия на сътрудничеството.
54.Всичките действия на хората от 6 раса не се явяват специално насочени за достигане на нещо,а се явяват действия,изразяващи радост.
55.Достигането на каквото и да е,играе в този случаи подчинена роля,като следствие на творческото изразяване на радостта.
56.За това хората от 6 раса,общувайки по между си могат без традиционния звуков език да се разбарат благодарение на вездесъщото поле.
57.Звуковият език се явява форма на проявлението на Всевишния,и той може да се използвува от хората на 6 раса,така както и всичките останали форми на проявлението на радостта.
58.За каквото и да е съвместно действие на хората от 6 раса съвсем няма да бъде необходимо създаването на планове или сложни умствени операции.
59.Тъй като те са непосредствено свързани един с друг чрез полето,то необходимостта от каквото и да е действие: преместване,извършване на някаква работа,необходима за отделния човек или човечество ще се почувства от всеки човек непосредствено,и няма да има необходимост нито от явна или неявна агитация за да бъде човека привлечен за тази дейност.
60.Всички хора,които имат за това действие необходим набор способности ще се съберат на необходимото място,в необходимото време и ще изпълняват това без никакъв звук.
61.И всеки ще прави това,негубейки време да свери правеното от него с общия план на правеното от другите хора.
62.Няма да има проблем за отделния човек от 6 раса.
63.Ако в който и да е човек възникне проблем,то това ще означава,че цялата 6 раса се е срещнала с този проблем,който тя ще преодолява като единен организъм.

Христово съзнание

64.Същността на програмата на 6 раса се основава на разширението на сърцето на всеки отеделен човек до вместването в себе си на всички останали хора.
65.Полето на радостта обединяващо всички хора на 6 раса се явява като същност,наричана космически Христос.
66.Отделните хора представляващи 6 раса в нейното завършено състояние се явяват носители на Христовото съзнание,явяват се изразители на качественото ниво,наречено с думата Христос.
67.Христовото съзнание се явява в хармония между външното и вътрешното.
68.То проявява себе си чрез качеството,определено като Любов-Мъдрост.
69.Любов-Мъдрост,контекста на даденото определение на Христовото съзнание има „всеопрощаващ оттенък“.
70.Мъдростта представлява непрекъснато осъзнаване на този факт,че всичките проявени форми на съществуването,движещи се по безброй пътища са сътворени чрез единния акт на волята,на Всевишния и цялото им съществуване е реализация на тази воля.
71.Мъдростта представлява осъзнаване на това че всичко наоколо просто съществува.
72.Този факт не позволява на мъдрия да се принизи до нивото на съзнание,че всичко вече съществуващо има право на съществуване и че всички импулси за неприемане на различните форми са основани не на истинната необходимост,а основани на агресивност (протест,осъждане,унищожение и т.н.).Това е опит на тиранично господство над Сътворението.
73.А да господства над Сътворението може само единносъщното съзнание,което представлява Сътвореението като цяло и динамиката на съществуването на отделни собствени части.
74.Само тази същност има право и възможност да господства,защото за нея няма никакви тайни.
75.Защото за нея няма нищо свое или чуждо.
76.Защото тя е същността и формата на Всичкото във всичките фази на тяхното взаимодействие.
77.Всичкото се явява същността наречена чрез думата Всевишен.
78.Мъдростта представлява в определен смисъл женско качество,непротистиращо и нямащо претенции към всичките форми на проявление на Всевишния оттъждествен с Мъдростта.
79.Мъдростта съзерцава Всесишната воля във всичките форми на проявлението и.
80.Мъдрото съзерцание на света носи в себе си преживявване на качество наречено Любов.
81.По отношение на Мъдростта това е активно мъжко качество.
82.Тази радост е осъзнаване на това че целия свят се явява явление на Всевишния,изливащо се върху всички конкретни творения на света.
83.Тази насочена радост,се нарича Любов.
84.Любов-Мъдрост е качество на съзнанието на човека от 6 раса.
85.Установяването на програмата на 6 раса се основава на постоянните упражнения за уравновесяване,хармонизацията на всички срещащи се в живота взаимодействия на средите,вътрешни и външни: на мъжки и женски принципи в различните процеси на живота.
86.Една от задачите на 6 раса е уравновесяването на текущото състояние на 5 раса,защото съществуващата динамика на 5 раса предполага големи разрушения.
87.За определено време програмата на 6 раса играе роля на женския принцип по отношение към 5 раса,смекчаващ хаотичната острота на активните импулси на различните нива на съзнанието на 5 раса.
88.Именно в този смисъл в много учения за живота се е говорило за настъпването на епохата на майката на света,за преповдигане на заниженото женско начало.

Съотношение между женското и мъжкото

89.В даденият момент в съзнанието на много хора е обърната и противоположна представата за съотношението между мъжкото и женското начало.
90.Много жени и много мъже си представят преповдигането на женското начало,като привеждане на жените в същото хаотично,активно състояние,както и при мъжете.
91.Тъй наречената еманципация в тези форми,в които се проявява практически,както в житейските планове,така и в неокултизма (тъй нареченото преравняване правата на жената с правата на мъжа),представлява омъжествяване на жената.
92.Такъв подход за уравновесяване на мъжкото и женското начала се явява още по-голямо усилване на принципа на мъжкото начало,което се маскира под женска обвивка.
93.По този начин дисбалнса между началата става още по опасен отколкото при прякото му проявяване.
94.Някои сили много желаят установяване на това положение е развитието му в това напавление.
95.Развитието на това усилва съществуващия дисбаланс на планетата и я води както и нейните обитатели към разрушение.
96.Същността на дисбаланса е да напомни на жените и мъжете,че има женско и мъжко и че женското по форма трябва да бъде женско по съществуване или да се съвместят мъжкото и женсктото.А мъжкото по форма трябва да бъде мъжко по същество или да се съвместят в себе си мъжкото и женсктото.
97.На планетата сега е възникнала парадоксална ситуация.Твърде много същности въплътени в мъжка форма донасят на хората същността на чисто женското начало и прокарват енергии на чисто женското начало.Това са хората,като Йогананда,Ауробиндо,Черишнамурти,Рамакришна.
98.За да бъде отсранен този дисбаланс е необходимо по-голямо количество мъже и жени да осъзнаят каква е истинската женственост и мъжественост.
99.Само това може да прекрати съществуващия дисбаланс,тъй като това отхвърля съперничеството съществуващо от много столетия между мъжа и жената по форма,а по същност между двата невежествени клона на същностите на мъжкия план,въплътени в мъжки и женски тела.
100.Фокусът на вниманието на човека от 6 раса е привлечен към виталния план,но виталното съществува на много високо ниво на извисяването.

Проявление на телата в програмата на шестата раса

101.Как проявяват себе си телата на човека в процеса на реализация на програмата на 6 раса?
102.Ментално тяло
1/ отсъствие на досег на дискретност
2/ досег на тишината в тази сфера,която обикновенно няма мисли
3/ вместо тесния процес на изследване-широко ментално пространство,еднородно като качество оттъждествено,като екстаз,ниво на медитация,състоящо се от сливането на такива умствени категории:
идея мироглед
дух самоопознаване
материя причина
форма следствие
същност пространство
( Всичките тези категории са неутрални,неносещи в себе си виталния план-завист,удоволствие,ревност,добро,лошо.)
4/ категорийте на виталния план,които са мхого и са пречупени в план на чувствата ( това означа че осъзнаването на тези категории е донесло озарение).Тези две категории са синтезирани от междинното тяло ( ментално-виталното) в единно поле.
103.Като цяло менталния план на съществото от 6 раса влязло в нея след успешното завършване на 5 раса представлява-напречната единствена цялостна тишина, явяваща се синтез между отделните мирогледни доктрини.Тишината се явява просто ниво на съзнанието,което може да се тълкува,като мироглед на предишния цикъл на съществуване,завършил с трансмутационен акт на синтез в аксиомотиката на следващия по успех на съществуване.
104.Това не е нищо друго,а супраментализация на менталното тяло.
105.Супраментализацията на менталното тяло не се явява нищо друго,а превеждане към Свидетеля,Пуруша в степен на съществуване,наречена ментална.
106.А еднородността на менталното тяло във времово обяснение изглежда,като освобождение на менталния план под коренната причина на дуалността-проблемите на избора.
107.В процеса на супраментализацията на ментала ( множество персоналности у човека),намиращи се в различни фази на проблема на избора се интегрират в една противостояща система, разделена вътре в себе си, в която само два типа персоналности: едни-„за“ конкретна идея, други-„за“ друга идея или подход към живота.
108.Тази поляризация изменя ментала чрез процес, наречен „Хармония чрез конфликт към един обобщен проблем на избора“.
109.В супраментализирания ментал този избор е направен от всички персоналности в „единно направление“.
110.Тъй като всичките части на ментала се движат в една посока ( намират се в едно качество на състоянието),то за всеки наблюдаващ този ментал е неподвижен относно своята структура.
111.Но за този наблюдател той може да изглежда, като единна система устремена в едно направление.
112.Човек чувства това състояние на ментала, като изключително устойчиво равновесие и като постянно пресъстващо чувство за всезнание, разбиране неоцветено с никакви егоистични елементи.
113.При супраментализирания ментал отпада необходимостта за мислене.
114.Защото мисленето е необходим междинен процес призван да съпоставя външните явления ( външните в смисъла: физически свят,ефирен,астрален,ментален), с вътрешната същност на човека разположена някъде по-надълбоко или високо над него.
115.А сега, тъй като тази същност сама е достигнала до нивото на тези светове, просто събитията сами се съпоставят с тази същност.

Витално тяло

116.Виталното тяло се явява система, в която функционират такива качества, като приатно-неприатно, харесвам-нехаресвам, боли-неболи, а също така- удоволствие, разочарование, нежност, ненавист, завист, инат, дружба, братство, любов, самопожертвование, състрадание, радост.
117.Човекът от 6 раса във виталния план се явява в своето витално тяло с всичките положителни качества от виталния план и търси във всеки друг човек друго същество, всяко явление на живота преди всичко любовта стояща зад действията на всички тези изброени, даже ако тя се изразява чрез злоба, ненавист, разрушение, завист и т.н.
118.Човекът от 6 раса осъзнава, че радостта може да се прояви по различни начини.
119.Хаотически разбъркана чрез различни невежествени съзнания, тя може да се превърне в изброените по-горе отрицателни качества.
120.За това човека от 6 раса насочва своята енергия не към агресивното противостояние към другия човек, чрез отрицателн икачества, а към разбиране на обстоятелствата ( външните и вътрешните), които са повлияли на любовта и на радостта на другия човек и са се превърнали във форма на агресия.
121.Животът на човека от 6 раса се състои от непрекратяваща се серия от открития на много конкретни форми на Всевишната радост, проявяващи се по много пътища.
122.Виталното състояние на човека от 6 раса е непрекъснато чувтсво на блаженство: радост от всичко произходящо, чувство за приказност на всичко съществуващо чувство за пълна защитеност и доверие за света, чувство за обкръжаващия свят и всички форми живи и добри по своята същност.
123.Иначе казано 6 раса търси в света любов и я преживява.
124.Мъжкото постоянно търси женското да го обича, женското търси мъжкото да го обича.
125.Срещата на двете начала поражда творчество и творение, а не съперничество и разрушение.

Ефирно тяло

126.Ефирното тяло се проявява чрез контури подобно на физическото.
127.То се явява енергийното тяло, което поддържа физическото съществуване на човека, поддържа „плътността“ на физическото състояние на човека.
128.В 6 раса енергетиката за цялото човечество се явява общо достъпна. Нивото и е много високо.
129.За това всеки човек конкретно чувства състояние на високата енергетичност на ефирното тяло.
130.Но при някои работи в мащаба на човечеството, важи за цялото човечество, но не изискващи физическото участие на цялото човечество, има случаи на частично източване на ефирна енергия, непосредствено незаети с тази работа.
131.Хората о 6 раса няма да страдат от такова източване на енергия, защото техните тела ще се намират в равновесие.
132.Страданието донася не наличие или отсъствие на енергията, а дисбаланс между положителната и отрицателната енергия.
133.Тези от които ще бъде взета ефирната енергия ще могат да работят по други планове, а именно астрални,ментални и други още неизвестни на много хора от незавършената 5 раса планове.
134.Енергетиката на ефирното тяло в 6 раса ще се почувства като сила, устойчивост на физическото тяло, и чувство възникващо от точната координация на движенията
135.Чувството за умора няма да донася болезненост и страдание.
136.Постоянния приток на ефирна енергия дава чувство за постоянна бодрост.
137.А появяването на чувства еквиваленти на чувството за умора ще означава, че е необходимо да се привключи на друг род дейност.

Физическото тяло

138.Физическото тяло от 6 раса е здраво.Всичките органи на тялото ще намерят общ език при взаимното функциониране и за това всеки орган от тялото няма да „претендира“ за деателността на друг орган и да „съперничи“ с нея.
139.Тъй като мъжкото и женското в човека ще търсят съюз, а не съперничество, то центарлната нервна система и вегетативната няма да си пречат, а ще съхраняват в пълно съгласие физическото здраве.
140.Човекът от 6 раса физически е много издържлив.Издържливостта на физическото тяло и неговата работоспособност зависят от съвършенството на строежа му в пъланат приспособимост към различни силови претоварвания: гарвитационни, термични, химически и т.н., изразяващи се в точност и съизмеримост на физиологическите възможности и работните натоварвания.
141.На претоварените от работата органи трябват две важни неща- качествена храна на време и навреме изхвърляне шлаката на храните.
142.Освен това правилното разпределение на физическите натоварвания върху физическите системи по време на работа и правилно избран ритъм на работа.
143.Всичко това се достига при пълен и истински съюз между двете системи: централната и вегетативната.
144.Външният физически облик ще се определя от желанието на самия човек.
145.Човекът от 6 раса и пропорцинално развит, каквито ще бъдат неговите желания.

Съзнателност, хармония и подбудителни причина

146.Човекът от 6 раса бодърствува в двата свята- тънък и физически.
147.Това означава, че сън няма да има.
148.Времето предназначено за сън ще бъде използвано от човека за съзнателна работа върху плановте на астралния, менталния и други светове.
149.В тези светове той може да постига тези форми на живот, които не е срещал във физически план.
150.Той може в тънките тела да посещава други планети, звезди, галактики от своето вибрационно ниво иможе да се издига на по-високо ниво,където световете са по-тънки и прекрасни.
151.Тъй като в 5 раса областта на многочислените планирани игри е отработена то в 6 раса игри няма да съществуват.
152.Многочислените действия възникващи в представителите на 6 раса се явяват следствие от спонтанни осъзнавания на творческите импулси,основани на мирогледа отработен в 5 раса.
153.В този смисъл 5 раса може да се нарече теория,а 6 раса нейната практическа реализация.
154.За това никакви специални упражнения и тренировки изброени за 5 раса не се дават.
155.Но това е само докато се допише програмата за расите.
156.За извън времевия подход към расите упражненията съответсващи на програмата на 6 раса ще бъдат оказани.
157.Програмата на 6 раса третира човека да преминава през всякакви системи, да ги съзерцава и пропуска през себе си.Всичко това е без взимно разрушение.Освен това балнсира системите, включвайки своята.
158.В най-общ смисъл изпълнението на програмата на 6 раса отработва в човека много широк и обемен потенциал на сърцето.
159.Сърцето в смисъл широта на съзнанието на човека в смисъл рапространението на осъзнаващите го части на целият му достъпен мироглед и подреждане на всичко, което влиза в тази широчина на сърцето.
160.Това говори за присъщата в човека на 6 раса голяма енергия, позволяваща му да създава хармония във всички явления на живота обхванати от неговото сърце.
161.Човекът със завършена програма на 6 раса преминал от 5 раса, представлява много устойчива система, много подвижна, много благожелателна към всички явления на живота, много здрава за въздействието на каквито и да е външни сили и в края на краищата система готова за влизането в програмата на 7 раса.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *