Публикации

Земно правителство на еволюцията и трите раси?! С.Севрюкова

mysteries

 Трите раси

Според информацията, която сме получили от Се­демте висши същества – „земното правителство на еволюцията“, първоначално на Земята е имало една човешка раса – хората били мургави, но не черни. По късно се появили три човешки раси, които съществу­ват и до днес: еврейска, европейска (бяла), монголоидно-негроидна. Ще подчертаем, че човечеството се дели на раси главно по духовен признак и след това по физически белези. Физическите особености са само външна страна, която съответства на опреде­лено духовно състояние. С други думи, ние употребя­ваме понятието раса като категория, която не е чисто биологична. Всяка голяма раса се състои от малки по­дгрупи.

mysteries

Трите раси произлезли от три различни човешки „прадеди“ – Сим, Йафет и Хам. Те били Ноеви синове. Ной е съществувал, той е историческа, а не митична личност. Ной е висш дух слязъл на земята с мисия. Жи­вял като праведник. Според Библията, той единствен със семейството си се спасил от потопа и станал ро­доначалник на новия човешки род. Синовете на Ной имали голяма челяд и от тях произлезли много племе­на, с които се „населила цялата земя“. Тримата Ноеви синове, символизират трите цикъла на човечеството и трите раси. Сим е родоначалник на евреите, Хам – на цветнокожите народи и Йафет на европейските наро­ди, които по онова време били езичници.

Трите раси се появили едновременно и били степенувани т. е. намирали се на различни нива на развитие. Всяка раса еволюирала с различно темпо. Първоначално най-напреднала раса била еврейска­та, след нея европейската, а най-изостанала цветната раса – негроидната и монголоидната.

Древните евреи – потомците на Авраама – били Богоизбран народ. Това ще рече, че те били определе­ни да бъдат един сравнително малоброен народ, но с много пороци (големи и малки). Евреите са народът, на който бяха дадени десетте Божи заповеди, означа­ващи добродетелите, които трябва да изработи все­ки човек. Те са народът, в който се роди ИсусХристос – Спасителят на човечеството. Ной, Авраам, Мойсей са исторически личности, а не митични. Всички те са висши духове, пращани на земята, за да ръководят определени племена.

Символично те са представени в Библията като „Божи синове“, които „почнаха да влизат при дъщери­те човешки и тия почнаха да им раждат: това са силни­те от старо време човеци“.

Евреите отхвърлиха Христа, но езичниците го въз­приеха и днешните европейски народи са християн­ски. Ако евреите бяха приели Христа и признали Хрис­товото учение, европейците щяха да останат езични­ци.

Европейската (бялата) раса е многобройна. На нея са присъщи известно равнодушие и студенина в отно­шенията между хората. Тя изпревари в еволюционно отношение еврейската раса, защото последната отблъсна Христа, а духовната култура на европейците е не­мислима без Христовото учение. Така евреите отстъ­пиха първенството на избора си от Бога и сега можем да ги причислим към европейската раса, но не и като водещ народ.

Монголоидно-негроидната раса е също много­бройна и по степен на еволюция се нарежда непо­средствено след европейската раса. В тази раса също „слизат“ висши духове, които да дадат тласък на ду­ховната и материалната и култура и хората от тази раса бързо еволюират. Например Китай от дълбока древност е средище на изключителна мъдрост и по­знание. Япония продължава да учудва света с бързия си технически напредък. В черна Африка има много размирици, епидемии, природни бедствия, глад, но дори и най-изостаналите племена също еволюират.

Смесените бракове от различни раси не спомагат за еволюцията на човечеството. Духът на човека ево­люира не чрез смесване на кръвта, а като постепенно изработва добродетелите в себе си. Когато човешкият дух израсне, той се преражда в по-развита раса, съот­ветстваща на по-високо духовно ниво. Тази „подвиж­ност“ на расите говори, че пред Бога всички раси са равни. На всеки човек, без разлика на пол, народност, раса е обещана огромна светлина, духовен възход и нирвана. Постепенно различията между расите ще намалеят и към края на 21 век, те почти ще се израв­нят. Негрите ще станат по-светли и ще бъдат подобни на сегашните араби. Условията на живот ще се подо­брят при всички раси. Ще останат много малко при­митивни племена. Сравнително малко хора ще бъдат в духовна тъма. По-късно различията между расите напълно ще се заличат и отново, както в началото, ще има само една човешка раса – хората ще бъдат с кес­теняви коси.

Някои окултисти очакват появяването на „шеста раса“. Както видяхме, расите са само три и шеста раса няма да се образува. До края на този век много хора ще изработят Христови добродетели и ще развият свръхсетивни способности, които са шестото чувство у човека. Следователно шестата раса няма да възникне, но постепенно много хора от всички раси ще преми­нат към едно ново съществуване, където използване­то на шестото чувство ще стане част от живота. Хората ще бъдат духовно издигнати. Няма да има убийства, кражби, съдилища. Човек ще се ражда с „карта на съд­бата“, записана върху неговата дясна длан, показваща как ще протече и кога ще завърши земният му живот. Ще има хора, способни да разчитат тези „карти“. Де­цата ще засричат и говорят скоро след раждането си. С приближаването на края на земния живот, човек ще се стреми да стане по-добър. По този начин той ще се подготви за своето преминаване в отвъдния свят, където е родният дом на всеки човешки дух и където узрява духовният плод, отгледан от човека на земята.

Слава Севрюкова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *