Виделей

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪТУВАЩИ СЕМИНАРИ,

Осъществявани, чрез …

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1. Предмет на настоящите общи условия e организирането и предоставянето от Виделей на стационарни и пътуващи семинари, конференции, симпозиуми и други в страната и чужбина с обща цена на потребител/и срещу заплащане на уговорената цена от страна на потребителя/ите.

1.2. Пакетите от всички услуги, предлагани на тази страница се предлагат основно със съдействието на лицензиран туроператор …

1.3. В договора за пътуващите семинари, провеждани с друг избран лицензиран туроператор се упоменава конкретния туроператор, с който се осъществява пътуването.

2. ЗАПИСВАНЕ

2.1. Записването за семинара   се извършва по телефон, или имейл, чрез или директно в офиса на организатора на семинара. Резервацията се счита за валидна след попълване на резервационна бланка и / или заплащане на аванс. При извършени по банков път или с кредитна карта плащания ОРГАНИЗАТОРЪТ и / или упълномощения тур оператор потвърждава резервацията в 20 дневен срок.

2.2. Условията на договора /цена на семинара, срок, начин на плащане, срокове за прекратяване, минимален брой участници за осъществяване на събитието, неустойки и др. за всяко едно събитие се посочват и публикуват на интернет страницата на Организатора и / или упълномощения тур оператор

2.3. Договорът за организирано пътуване може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на организатора  чрез поставяне на маркер в поле „Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване“ и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия и на Закона за защита на потребителите.

3.  ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането се извършва в брой или по банков път на сметката на Организатора, или на посочен от организатора за конкретното събитие туроператор, хотел или транспортна фирма.

3.2. Потребителят се задължава да заплати цената по начина указан за всяко едно събитие на интернет страницата на Организатора и / или упълномощения тур оператор

3.3. Банковата сметка на тур оператора упълномощен от Организатора е:

Първа инвестиционна банка. ( Fibank).

BIC: FINVBGSF

3.4. Организаторът и / или упълномощения тур оператор има право да прави промени в програмата, условията за записване, настаняване, закуски, обеди, вечери, транспорт, да увеличава цената, ако промяната в цената и изменението се дължи единствено на:

1. увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото;

2. увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси;

3. промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

4. Намаляне на участниците под 16 човека за международни екскурзии и/или пътуващи семинари.

Цената не може да се увеличава 2 дни преди началната дата на пътуването.

4. ВИЗИ

4.1. За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани, Организаторът и / или упълномощения тур оператор предоставя на Потребителя  необходимата информация в тази връзка. При изрично писмено упълномощаване от страна на Потребителя и заплащане на допълнителна цена, Организаторът и / или упълномощения тур оператор ще подготвя и внася документите му в съответните консулски служби, ако няма изискване от Консулството за задължително лично явяване на интервю и подаване на документите и получаването на готовата виза. Ако подобно изискване има, то Потребителят извършва самостоятелно всички необходими правни и фактически действия и предоставя на Организатора и / или упълномощения тур оператор изискуемите документи. Непредставянето на документи от страна на Потребителя, неплащането на таксите за визата или неявяването в Консулството на лично интервю, ако то е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

4.2. Издаването на визи за съответната държава е в компетентност единствено на съответното Консулство и не се гарантира от Организатора и / или упълномощения тур оператор. В случай на отказ от страна на Консулството, внесените от Потребителя такси за изготвяне на виза ще бъдат задържани съобразно изискванията на консулството.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. За Организатораи /или, чрез упълномощения тур оператор:

5.1.1. Да предостави в съответствие със сключения договор и при условията на същия услугите, заплатени от Потребителя, а именно: услугите нямащи характер на туристическа услуга/ лектори, материали, подходяща зала и др./, както и туристическите услуги, включени в пакетната цена, когато се касае за пътуващ семинар, екскурзия, включващ нощувки, настаняване, организиран транспорт и др.

5.1.2. да сключи от името и за сметка на потребителя застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“ при лицензиран Застраховател при пътувания извън страната.

5.1.3. Да спазва и извършва добросъвество поетите от него задължения в договора или предвидени в нормативен акт.

5.2. за Потребителя:

5.2.1. Да заплати в пълен обем и в срок всички договорени услуги.

5.2.2. При пътувания извън България да си осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт или лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България, със съответната валидност към крайната дата на пътуване, отговаряща на изискванията на посещаваните страни.

5.2.3. Ако се касае за пътуване извън България и Потребителят няма навършени 18 години, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител). Оригиналът на нотариалната декларация се предоставя в офиса на Организатора и / или упълномощения тур оператор не по-късно от 5 работни дни преди отпътуването. В случай, че това не е изпълнено или декларацията е неправилна попълнена или заверена, то  това се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя. Едновременно с това Организаторът и / или упълномощения тур оператор не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Потребителя за непроведеното пътуване.

5.2.4. Да спазва законите на страната, за която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуващия семинар заедно с организираната за конкретния пътуващ семинар група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и Организаторът и / или упълномощения тур оператор не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.

5.2.5. При нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, имуществената отговорност е изцяло за Потребителя и същият носи отговорност за всички имуществени/неимуществени вреди.

5.2.6. При пътувания и престой в държави с повишен риск от инфекциозни заболявания или за които има поставени изрични уславия в тази връзка, Потребителят е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

5.2.7. Ако Потребителят или друго лице по резервацията е лице с увреждания или с намалена подвижност, което изисква специални мерки, това трябва да бъде съобщено на Организатора и / или упълномощения тур оператор в момента на записване на пътуване и сключване на договора, за да може Организаторът и / или упълномощения тур оператор да предприеме необходимите мерки, съгласно изискванията на Българското и Европейско законодателство, в противен случай Организаторът и / или упълномощения тур оператор не носи отговорност да невъзможност за осъществяване на пътуването или за неудобства и затруднения в тази връзка.

5.2.8. Групови пътувания, при които договорът се сключва и подписва с един потребител, който действа и като представител на други потребители посочени в договора или по приложен списък, подписващият договор потребител удостоверява с подписа си сключването на договора, както и приемането и получаването  на общите условия от името на всички потребители.

Организаторът и / или упълномощения тур оператор – представител се задължава да предаде копия от сключения договор и общите условия на останалите Потребители. Потребителите посочени в договора или по приложения списък са солидарно отговорни заедно сподписалия договора в случай на неизпълнение на клаузите по така сключения договор. 

6. ОТКАЗ.НЕУСТОЙКИ

6.1. Потребителят има право да се откаже от семинара, без да дължи неустойка ( освен за страните:  Малта, Украйна, Англия – Обединеното Кралство, Виетнам, Камбоджа, Тайланд) най-късно до 65 дни преди обявената дата на заминаване, то в този случай организаторът възстановява пълния размер на внесения депозит, но при условие, че организаторът не е закупил самолетните билети за съответното пътуване на името на потребителя, които са с невъзвръщаема стойност, както и резервирани допълнителни екскурзии. За страните Малта, Украйна, Англия – Обединеното Кралство, Виетнам, Камбоджа, Тайланд  в този случай неустойката е 50% от внесената сума по което и да е предложение за пътуване, екскурзия, пътуващ семинар. 

6.2. В случай на отказ на Потребителя от екскурзията, пътуващия семинар, извършен до 30 дни преди обявената за пътуване дата, освен за псочените страни в точка 6.1 страни. Потребителят дължи неустойка  размер от 50% от цената на договора. Организаторът и / или упълномощения тур оператор има право да усвои платения депозит като неустойка.

6.3. В случай на отказ на Потребителя от екскурзията, пътуващия семинар, извършен от 30 до 14 дни преди обявената за пътуване дата.  Потребителят дължи неустойка  размер от 60% от цената на договора. Организаторът и / или упълномощения тур оператор има право да усвои платените вноски до размера на дължимата неустойка.

6.4. В случай на отказ на потребителя от екскурзията, пътуващия семинар извършен от 14 до 7 дни  преди датата на пътуване потребителят дължи неустойка  размер от 80% от цената на договора. Организаторът и / или упълномощения тур оператор има право да усвои платените вноски до размера на дължимата неустойка.

6.5. В случай на отказ на Потребителя от екскурзията, пътуващ семинар по-малко от 7 дни  преди датата на пътуване, Потребителят дължи неустойка  размер от 100% от цената на договора.

6.6. Организаторът и / или упълномощения тур оператор има право да се откаже от Договора, без да носи никаква отговорност, ако потребителят не извърши депозитното плащане или доплащане в установения срок. 

6.7. Организаторът и / или упълномощения тур оператор има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на семинара, като в този случай потребителят дължи неустойка  размер от 50% от цената на договора.

6.8. (1) Когато Организаторът и / или упълномощения тур оператор промени значително някоя от основните клаузи на договора, е длъжен да уведоми потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на семинара. Потребителят може да:

1. приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или

2. се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

(2) Увеличаване на цената с повече от 5 на сто се смята за значителна промяна на договора.

(3) Потребителят уведомява за решението си организатора в срок от три дни от получаване на уведомлението, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването.

(4) Когато потребителят се откаже от договора съгласно ал. 1, т. 2, той има право да избира една от следните възможности:

1. да приеме друго пътуване от същото или по-високо качество, когато организаторът е в състояние да му предложи такова, или

2. да приеме пътуващ семинар с обща цена от по-ниско качество, като в този случай организаторът е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отменения и предложения пътуващ семинар, или

3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 37-дневен срок от датата, на която организаторът е получил уведомлението за отказ освен за псочените страни в точка 6.1. В този случай връщането на сумите за пътувания в тези страни се осъществява  до 20 дни след крайната дата на завършване на пътуването, екскурзията, пътуващия семинар.

6.9. Смяна на хотела или заведение за хранене и събитие с други от същата или по-висока категория, както и отмяната на закуска не се счита за промяна на Договора.

6.10. Организаторът и / или упълномощения тур оператор си запазва правото да промени вписания в договор превозвач с друг превозвач при настъпване на причини, които правят нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си.

6.11. Организаторът и / или упълномощения тур оператор си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или при настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно Потребителя.

6.12. Организаторът и / или упълномощения тур оператор не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение, ако причините за това се дължат на:

а) Потребителят, в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;

б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

в) непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след плащането, което плащане се счита за приемане на всички условия посочени тук в бутона „общи условия: на сайта:www.videlei.com, и което плащане – дори частично – се счита за сключване на договор за пътуващ семинар и за туристическо пътуване, което не може да бъде предвидено или избегната от страна на Организатора и / или упълномощения тур оператор и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолимо събитие се счита следното, но не само: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, пътен инцидент и катастрофа, вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, отказване на медицинска помощ на участник в групата, провеждащо се мероприятие, което ограничава придвижването на участниците в семинара до мястото на посещаваните обекти, и други изключителни обстоятелства. При тези случаи, Организаторът и / или упълномощения тур оператор си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация;

г) за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител;

д) при загубени лични документи от страна на Потребителя, водачът може да съдейства, без да нарушава предвидената като време програма на пътуващия семинар. При забравени вещи в хотела, всички разходи направени от представител на организатора в тази връзка са за сметка на Потребителя.

6.13. Потребителят може да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми за това организатора най-късно 45 дни преди обявената дата на заминаване. Потребителят и  и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред организатора за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.В случаи на вече издадени самолетни билети сроковете и условията за промяна на име се определят от авиокомпанията, издала съответния самолетен билет, срещу заплащане на глоба или пълна такса за издаване на нов самолетен билет.

6.14. Когато организаторът отмени семинар /пътуващ семинар. екскурзия преди неговото започване по причина, която не се дължи на Потребителя, а е вследствие на бури, влошение метереологични условия, фосмажор последният има право:

а/ да приеме друго пътуване от същото или по – високо качество, когато организаторът е в състояние да му предложи такова, или

б/да приеме семинар с обща цена от по-ниско качество, като в този случай организаторът е длъжен да възстанови на Потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или

в/ да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 37-дневен срок от датата, на която организаторът е получил уведомлението за отказ.

6.15 Организаторът има право да откаже записване на Потребитиля за участие, ако възникнат промени в условията за осъщестяване на пътуването. Такива промени са:

намелен брой места в самолет, автобус/микробус от страна на превозвач, който осигурява част от екскурзията/пътуващ семинар, брой места в хотел, в който се пренощува и др. В този случей Организаторът е длъжен да възстанови платените суми от Потребителя за участие в екскурзията/пътуващ семинар.

7. РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните услуги, условия в хотели и т.н. трябва да бъдат предявени от Потребителя на място, в писмен вид пред доставчика на услугите или представител на Организатора и / или упълномощения тур оператор. В случай, че изискванията на Потребителя не бъдат удовлетворени, Потребителят трябва да изиска от отговорно лице – представител/контрагент на организатора , съставянето на място на протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице. В срок от 4 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване, Потребителят трябва да представи в офиса на Организатора и / или упълномощения тур оператор неговата интернет страница или на електронния му адрес писмена рекламация, като приложи към нея съставеният констативен протокол на място, екземпляр от договора, документи удостоверяващи направените от него плащания.

7.2. В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Организатора и / или упълномощения тур оператор на семинара.

7.3. Организаторът и / или упълномощения тур оператор се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становищe по нея.

7.4. Горна граница на отговорността на организатора за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора е възстановяване на сумата, заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ за неполучените услуги. Когато отговорността на контрагентите на организатора и / или упълномощения тур оператор за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, договорът за семинарното пътуване може да предвиди ограничаване на отговорността на организатора в съответствие с разпоредбите на тези договори.

8. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящите Общи условия са приети от фондация Виделей, фондация Виделей България и упълномощения тур оператор и изготвени в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.

8.2. Потребителят с пълно или частично плащане за дадено пътуване – екскурзия, пътуващ семинар, което е и сключване на договора дава своето изрично съгласие личните данни предоставени на Организатора и / или упълномощения тур оператор във връзка с договора да бъдат обработвани  и съхранявани съгласно правилата на Закона за защита на личните данни от организатора, както и да бъдат предоставяни  на трети лица когато предоставянето е необходимо за изпълнение на туристическата услуга, другите предоставени услуги, нямащи характер на туристически такива, или за събирани на вземания на Организатора и / или упълномощения тур оператор. Със сключването на договора Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни предоставени на организатора във връзка с договора да бъдат да бъдат трансферирани във всяка държава, вкл. Извън Европейския съюз, когато това е необходимо за изпълнение на туристическата услуга.

8.3. Разпоредбите на настоящите общи условия се прилагат в отношенията между Организатора и / или упълномощения тур оператор, съдействащия за провеждането на семинарите Туроператор и потребителя, доколкото не е предвидена различна разпоредба в договора между страните.

8.4. Всички спорове по изпълнението на Договора за организирано пътуване ще се решават по взаимно съгласие на страните, а ако такова не бъде постигнато от компетентния български съд. Страните уговорят по смисъла на чл. 117 от ГПК местна подсъдност – гр. София. 

8.5. Плащането по която и да е в посочените сметки по нагоре означава приемане на всички посочени условия без изключение.

Използвайки сайта www.videlei.com, вие се съгласявате и приемате, че предоставената информация на този сайт, Фейсбук профила на Асен Хермес Асенов, на поддържаните от него Фейсбук страници, в имейлите за информация, записвания за пътувания, които може да получавате или достъпвате в бъдеще е предоставена само с цел информираност и обща култура.

Авторът на тази информация не може по никакъв начин да бъде упрекван за неадекватни, крайни, неразумни, рискови и необмислени действия, постъпки и решения от страна на потребителите на настоящата информация.

Тази информация има за цел предоставяне на информираност за бъдещи събития посочени в посочените по-горе медии, интернет платформи, сайт.

Асен Асенов, фондация Виделей и фондация Виделей България и неговите екипи нито могат да бъдат упреквани за приемането, разбирането, достъпването, използването на дадена информация в контекста на сайта и Фейсбук ресурсите, които предоставят, нито могат да бъдат упреквани за пропускането на дадена информация или ползи относно събития и процеси, които са описвани и визирани в споменатите материали и ресурси.

Информацията, ресурсите и услугите, разработвани на този сайт и Фейсбук профила и Фейсбук страниците поддържани от Асен Александров Асенов се използват изцяло на собствена отговорност на потребителите на тези материали и ресурси.

Относно защитата на личните данни, които се въвеждат, изпращат на посочените е-майли в сайта www.videlei.com за организиране на събития и използват за записване в пътуващите семинари, екскурзии и други организрани мероприятия в съшия сайт www.videlei.com:

Сайтът www.videlei.comи базата данни са разположени на защитени сървъри на най-голямата хостинг компания в България.

Целият сайт работи изцяло под криптирана защитена връзка към браузъра ви. Регистрациите и всички други форми в сайта също комуникират по тази защитена връзка.

Достъп до базата с данни има единствено екипът на сайта и също се осъществява по защитена криптирана връзка и след оторизация.

Личните ви данни се използват само за записване в събития, изпращне на е-майли и изготвяне на застраховки, когато е нужно от голямата застрахователна компания ЕВРО ИНС.

Ако желаете акаунта ви да бъде изтрит, свържете се с нас на обявените контакти.

Сайтът използва бисквитки/cookies за да запазва някои настройки, както и за анализиране на посещаемостта.

Използвайки сайта www.videlei.com, вие се съгласявате и приемате нашите условия за ползване, поверителност, ползване на личните ви данни и ползване на бисквитки.

КОПИРАЙТ: Нито една част от този сайт, Фейсбук профил и Фейсбук групи, поддържани от Асен Асенов и неговия екип, не може да бъде копирана, цитирана, печатана, разпечатвана, огласявана по медии, публикувана в интернет, излъчвана по телевизия, вестници, радиа или която и да е друга медия.

Това става само след комуникация по е-майл с Асен Асенов и след изричното му писмено съгласие.
.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *