Публикации

ВИБРАЦИИТЕ, СИЛАТА И НУМЕРОЛОГИЯ НА ИМЕТО СПОРЕД УЧИТЕЛЯ ПОЗНАТ КАТО ПЕТЪР ДЪНОВ

В беседите си Учителя често споменава, както и при частни разговори, за значението на числата, буквите и човешките имена. Старите евреи са променяли името на болните с име, благоприятно като вибрация за случая и той оздравявал. Египетските мистици са преподавали принципите на числата, като една от най-свещените мистерии. Когато човек изучи принципите на числата и буквите, може да постави живота си в хармония с…..

 ……… Природата Бога. Числата, свързани с буквите, са енергии, насочени към материалното поле, като обуславят качествата на индивида и го характеризират, като личност.

1-а
2-б
3-ц
4-д
5-е
6-ф
7-г
8-х
9-и
_____________________
10-ж /й/
20-к
30-л
40-м
50-н
60-о
70-п
80-щ
90-р
_____________________
100-с
200-т
300-ю
400-в
500-у
600-ш
700-я
800-з
900-ч /?/

Трите вида вибрации имат различно значение. Добре е името да има букви от трите вибрации. Буквите с единична вибрация са много силни. Те имат отношение към принципите и действат през целия живот на човека. Двойните вибрации поддържат силата и градят – духовният свят. Тройните вибрации са съграденото, осъщественото на физическото поле. Когато името съдържа букви и от трите вида вибрации,човек има по-благоприятни външни условия и по-богата съдба. Добре е името да бъде дълго с по-голям брой различни букви. Да се избягват къси имена с еднотипни вибрации. Къси имена са Ани, Иво. Еднотипни вибрации имат имената Мими Лили и др. Да се избягва съкращението на дългите имена, което винаги би действало отрицателно върху живота на индивида. Например името Трендафила има 10 букви. Не е добре да я наричат Филче.

Човек живее по 9 години във всяка буква на името си. Девет години съответната буква влияе върху съдбата на индивида със своите положителни и отрицателни качества. Ако името е съставено от малко на брой букви например Ана, след 27 години /3х9/ Ана ще започне нов цикъл на 28-мата си година, в случая с А и отново ще следват три цикъла от по 9 години до края на името. Името Ана може да се удължи с двойно „нн” в средата.
За да узнаете именното число, трябва да съберете числата на буквите на името.
Изчислява се само собственото име. Презимето не се изчислява, защото се отнася до фамилията. Полученото число се редуцира до едноцифрено.
Например името Анна:

1+5+5+1=12=3

Числото 3 е именното число на Анна.

Именното число упражнява най-мощно влияние в живота на индивида.

Вибрацията на именното число владее над опитността на живота.

 

Числата на единични, двойни и тройни вибрации се разделят на три триади:

I … 1-5–7 … 10-50-70 … 100-500-700
II … 2-4-8 … 20-40–80 … 200-400–800

IIІ … 3-6-9 … 30–60-90 … 300-600-900

Чрез триадите се разбира доколко името и рожденото число са в хармония. Числото на датата на раждане си има своя самостоятелна характеристика. То, както именното число, трябва да се редуцира до едноцифрено, ако не е такова. Например 28 е 2+8=10=1. Единицата е редуцираното рождено число на даден човек, роден на 28-ми. Ако Анна е родена на шестия ден от месеца, нейното именно число 3 и рожденото число 6 са в хармония, защото и двете са от триадата 3-6-9.
Поради хармонично съчетание на двете числа Анна ще има добри външни и вътрешни условия за осъществяване на своите духовни подтици и начинания.
Но ако Анна е родена на първия ден от месеца, рожденото и именното число ще бъдат от две различни триади. Нейната личност ще бъде поставена на ред изпитания, противоречия, болести. Ако именното и рожденото число се намират в различни триади, т.е не са в хармония, между мислите, чувствата и действията на индивида ще липсва хармония. И като резултат несполуката ще идва вместо успеха.
Болестта вместо здравето.

Именното число владее над рожденото, защото е велика положителна сила, която слиза в посока, към материалния свят. Рожденото число е велика отрицателна сила, която владее физическото поле. То показва пътя, който индивида трябва да извърви при своето еволюционно движение нагоре. Вибрацията на именното число владее над общите житейски условия, индивидът чувства неговата сила в домашни и социални отношения. Рожденото число действа по-пряко върху физическото тяло и засяга здравето на индивида. За да бъде човек здрав, работоспособен, необходимо е именното и рожденото число да бъдат в хармония – в един и същ тригон. Именното число 3 в името Анна и рожденото число 1 не са в хармония. Анна не може да промени рожденото си число, но именното може. Тя трябва да избере ново име с именно число от триадата 1-5-7.

В долната таблица се вижда как числата и съответстващите им букви упражняват влияние върху органите на човешкото тяло. Триадите също оказват влияние върху органите на човешкото тяло.

1, 10, 100 – глава

2, 20, 200 – бъбреци

3, 30, 300 – черен дроб

4, 40, 400 – черва

5, 50, 500 – стомах

6, 60, 600 – мозък

7, 70, 700 – сърце

8, 80, 800 – детеродни органи

9, 90, 900 – нервна система

 

1 – 5 – 7 – горна част на тялото, от кръста нагоре

2 – 4 – 8 – долна част на тялото, от кръста надолу

3 – 6 – 9 – черен дроб, мозък, нервна система

 

Щастливи дни месеци и години

Въпросът за щастливите дни, месеци и години е свързан отново с триадите:

 

Триади – Хармонични дни

1-5-7 – 1, 5, 7, 10, 14, 16, 19, 23, 25, 28

2-4-8 – 1, 4, 8, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 29

3-6-9 – 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

 

Триади – Хармонични месеци

1-5-7 – януари, май, юли, октомври

2-4-8 – февруари, април, август, ноември

3-6-9 – март, юни, септември, декември

Нашите щастливи дни, месеци и години са хармонични за осъществяване на нашите материални интереси. Силата на дните е по-голяма, отколкото на месеците. Месеците са по-важни отколкото годините; а пък годините влияят на общите условия повече,отколкото на отделните събития. Дните на месеца, които са двуцифрени числа, трябва да се редуцират до едноцифрено число от съответната триада. Примери 30 = 3, 12 = 3, 27 = 9. Три шест и девет са основните числа в третата триада.

Годините също се изчисляват,като се редуцират до едноцифрено число. Например 1942 година = 1+9+4+2 = 7. Числото 7 е в хармония с триадата 1-5-7 и в дисхармония с останалите две триади. Щастливи години са тези, които могат да се разделят на числото на рождената дата. Злощастни години са тези, които не могат да се разделят на числото на рождената дата. Например годината 1908 е щастлива за кое и да е лице от триадата 3-6-9, понеже 1+9+0+8=9. Числото 9 се дели на всяко от числата на триадата 3-6-9.

Съвършени и не съвършени имена

Съвършените имена се състоят от нечетен брой букви. За да се усъвършенства името, трябва да обърнем внимание на три контролни сили, наречени крайъгълен камък, централен камък, и горен камък.
Крайъгълния камък се нарича началната буква в името.
Централния камък в едно име е централната буква, а горният камък в едно име е последната буква.

Влиянието на крайъгълния камък е най-силно, защото целия живот на индивида е под неговите вибрации. Ако неговото число не влиза в триадата на рожденото число, сигурно е, че лицето ще срещне много спънки в живота.
Понеже крайъгълния камък определя в голяма степен живота на човека, той ще действа съвместно, в периоди от по девет години с всяка следваща буква от името.
Централния камък или средната буква на името носи тежестта на арката и трябва да бъде силна материална буква. Ако името се състои от четен брой букви, остава без централен камък. Такива лица не могат да проявят в достатъчна степен, концентрация на съзнанието си поради липса на обединяваща сила вътре в човека.
Централния камък хармонизира името и се превръща в разпределител на силите на душата.
Горния камък е последната буква на името. Той е завършваща сила и съдържа в себе си постигането на всички възможности. Неговото влияние е много мощно, показва перспективата на развитието. Крайъгълния камък, централния и горния камък се отнасят към първата, втората и третата степен на всяко едно число и към числата на трите триади, както посочва следващата таблица:

Крайъгълен камък .. Централен камък .. Горен камък

1 или А … 10 или Ж … 100 или С

2 или Б … 20 или К … 200 или Т

3 или Ц … 30 или Л … 300 или Ю

4 или Д … 40 или М … 400 или В

5 или Е … 50 или Н … 500 или У

6 или Ф … 60 или О … 600 или Ш

7 или Г … 70 или П … 700 или Я

8 или Х … 80 или Щ … 800 или З

9 или И … 90 или Р …

 

Пример за едно съвършено име е името Давид.
Централния и горния камък се намират в същата триада, както именното число:

Д А В И Д 4+1+4+9+4 = 23 = 4

В хармоничното име крайъгълният, централният и горния камък трябва да бъдат в една триада. Ако рожденото число на цар Давид също е от триадата 2-4-8, резултатът ще бъде напълно хармоничен. Не е добре числото на името и рожденото число да са еднакви, защото ще се получи прекалено струпване на еднотипни енергии.
Например лице с именно и рождено число 5 ще живее дълго време в свой измислен, въображаем свят.
Лице с именно и рождено число 9 ще бъде много оригинално, но много нервно, защото числото 9 влияе силно на нервната система на човека.
При именно число 10 и рождено число 10 лицето ще бъде голям идеалист, съвсем непрактично и ще се превърне в голямо бреме за околните.

Промяна на името

Избирането на ново име не е лесно. Понякога е невъзможно, към рожденото число да се избере подходящо име, чието число да се съгласува с рожденото, и същевременно с числата на крайъгълния, централния и горния камък. Това е труден въпрос изискващ сериозно размишление. Новоизбраното име ще осъществи силата си, ако бъде избрано завинаги и бъде избрано, като единствено име и бъде използвано в личния и социалния му живот. За себе си трябва да мислим непрекъснато с новото си име. Необходимо е да убедим няколко от най-близките си приятели да ни подкрепят, като мислят за нас и ни наричат с новото име. Без тези условия, желания резултат ще се забави.

Цветове и триади

Всяко число има свой цвят. Цветът оживява числото и помага на индивида да възприеме неговото въздействие. Колкото по-съзнателен е този процес, толкова по-мощно е хармонизиращото влияние на съответния цвят. Всеки човек трябва да носи винаги собствения си жизнен цвят. Той ще му помогне да си осигури добро здраве и успех във всяко начинание.

Таблица на съответствия между числа букви и цветове

Единични вибрации .. Двойни вибрации .. Тройни вибрации

1-А–бял … 10.Ж /Й/-бял … 100-С-златно жълт

2-Б–светложълт … 20-К–пурп.червен … 200-Т-жълт

3-Ц–светлосин … 30-Л-светло син … 300-Ю-светлосин

4-Д–червен … 40-М–червен … 400-В-червен

5-Е–тъмносин … 50-Н–червен … 500-У-златен

6-Ф–керам. червен … 60-О–оранжев … 600-Ш-керам. черв

7-Г–син … 70-П–син … 700-Я-светлосин

8-Х–оранжев … 80-Щ–оранжев … 800-З-оранжев

9-И–червен … 90-Р–пурп.червен … 900-//-

 

Цветовете трябва да се носят не само на дрехите, но и непосредствено до тялото, на голо, тогава са от полза. Да се носят на частта от тялото, повлияна от съответната триада.
Например лица свързани с триадата 1-5-7 трябва да носят своя жизнен цвят върху горната част на тялото си, близо до главата стомаха, сърцето, според рожденото число. Лице, в хармония с триадата.

2-4-8 трябва да носи жизнения си цвят около корема,за да повлияе на бъбреците, червата, детеродните органи. При хората, свързани с триадата

3-6-9, „тройките” могат да носят жизнения си цвят около черния дроб, но тези, повлияни от 6 и 9 не са ограничени да носят съответните цветове върху умствените центрове и нервната система. Те могат да носят жизнените си цветове във вид на бижута, пръстени, гривни, огърлици, колиета и др. Ако рожденото и именното число съвпадат, цветът, който като сила въздейства върху лицето, се
нарича именен цвят.

Основни музикални принципи
Тонове, тоналности/гами/, триади

Всеки индивид вибрира и влиза в резонанс с определен тон и съответстващата му тоналност /гама/. Това е звуковата среда, в която той живее. Задачата на човека е да открие, своя тон и гама, да влезе в хармония с тях, за да подобри условията на своя живот. Този тон и тази гама звучат от самото раждане до края на човешкия живот. Ако индивидът работи съзнателност тях, ще се радва на добро здраве.

Първа триада

1-до мажор … 5-до мажор … 7-си бемол мажор

10-до остър мажор … 14-ла нисък минор … 16-до мажор

19-до минор … 23-до минор … 25-си бемол минор

28-до нисък мажор

 

Втора триада

2-ре минор … 4-фа мажор … 8-до мажор

11-ре минор … 13-фа мажор … 17-до остър мажор

20-ре минор … 22-фа минор … 26-до минор

29-ре нисък минор … 31-ми минор …

 

Трета триада

3-ми мажор … 6-ла мажор … 9-ре мажор

12—фа мажор … 15-фа нисък мажор … 18-ми нисък мажор

21—ми минор … 24-ла минор … 27-ре минор

30—ми нисък мажор

 

Музикалните тонове или гами, съответстващи на рожденото или именното число трябва да се пеят или свирят всеки ден. Ако това правило не се изпълнява, човек излиза от своята звукова среда, губи връзка със своята рождена вибрация, постепенно спира да резонира или умира. Индусите имат древен инструмент – вина. Той издава един единствен, много дълъг тон, върху който те медитират. Ако човек не може да пее, нека използва някакъв инструмент с клавиши или свирка,за да медитира върху собствената си вибрация, като я пее или свири продължително време.
Ако човек лесно се възбужда и неговия основен тон е мажорен, добре е да пее или свири в минорната гама, започваща от същия тон. Например от мажор в до минор. Човек чийто основен тон или гама е минорен и се чувства силно угнетен, е добре да пее или свири в съответната мажорна гама. Например от минор в до мажор. Основния тон и гама на всеки индивид са ключове към неговия вътрешен свят.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *